Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Kontrolor kvality dopravy
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést znalost místopisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informaci o rezervaci místa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřizování stížností a reklamací na provedené přepravy v osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost problematiky osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy ve vztahu k přepravě cestujících Ústní ověření
b Reagovat na stížnost nebo reklamaci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v právních a dalších předpisech pro řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy Písemné ověření
b Prokázat základní znalost nejdůležitějších právních předpisů týkajících se řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy Ústní ověření
c Prokázat znalost dopravní terminologie v osobní dopravě Písemné ověření
d Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace v oblasti revize dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci související s revizí dopravy Písemné ověření
b Prokázat schopnost orientovat se v dokumentech Ústní ověření
c Vyplnit formuláře standardů kvality Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a metodické usměrňování dodržování všech dopravních a provozně technických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější dopravní a provozně technické předpisy Písemné ověření
b Prokázat znalost dopravních a provozně technických předpisů Ústní ověření
c Prokázat znalost dopravních předpisů týkajících se sestavování a výpravy vlaku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a obecný obsah standardů kvality Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat zásady bezpečnosti při přepravě cestujících Ústní ověření
c Vysvětlit organizaci práce a pracovní postupy při provozování železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit obecné postupy a pravidla při přepravě osob a zavazadel Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Ústní ověření
b Prokázat znalost smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Metodické pokyny

Kritéria by měla být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především

k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Pro ověřování znalostí z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích dostane uchazeč 3 úkoly vyhledání spojení mezi různými místy s použitím různých druhů dopravy. Nejméně jeden z úkolů je vyhledání spojení s použitím tištěných jízdních řádů, nejméně jeden z úkolů je vyhledání spojení pomocí internetu.

Ověřování znalostí z vyřizování stížností a reklamací na provedené přepravy v osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravě se zaměřuje na problematiku přepravy cestujících, vztahy mezi dopravcem, objednavatelem a cestujícím. Zkoušený musí správně vyřešit stížnost na modelovou situaci zaměřenou na porušení standardů kvality podle Nařízení vlády č. 63/2011 Sb.

Ověřování znalostí z orientace v právních a dalších předpisech pro řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy se zaměřuje na zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v dopravě, přepravní řády, smluvní přepravní podmínky, tarify apod.

Ověřování znalostí u plnění standardů kvality se stejně jako ověřování znalostí při kontrole plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících zaměřuje na práva a povinnosti cestujících, dopravců a objednavatelů dopravy.

V rámci ověřování znalostí z vedení příslušné dokumentace v oblasti revize dopravy zkoušený vyjmenuje měřicí formuláře standardů kvality a vyplní dva různé formuláře.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.