Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Kontrolor kvality dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést znalost místopisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informaci o přepravě zavazadel, jízdních kol, kočárků, invalidních osob a rezervaci míst Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřizování stížností a reklamací na provedené přepravy v osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost problematiky osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy ve vztahu k přepravě cestujících Ústní ověření
b Reagovat na stížnost nebo reklamaci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v právních a dalších předpisech pro řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy Písemné ověření
b Prokázat základní znalost nejdůležitějších právních předpisů týkajících se řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy Ústní ověření
c Prokázat znalost dopravní terminologie v osobní dopravě Písemné ověření
d Vysvětlit územní působnost dopravců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace v oblasti revize dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci související s revizí dopravy Písemné ověření
b Prokázat schopnost orientovat se v dokumentech Ústní ověření
c Vyplnit formuláře standardů kvality Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a metodické usměrňování dodržování všech dopravních a provozně technických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější dopravní a provozně technické předpisy Písemné ověření
b Prokázat znalost dopravních a provozně technických předpisů Ústní ověření
c Prokázat znalost dopravních předpisů týkajících se sestavování a výpravy vlaku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a obecný obsah standardů kvality Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat zásady bezpečnosti při přepravě cestujících Ústní ověření
c Vysvětlit organizaci práce a pracovní postupy při provozování železniční dopravy a autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit obecné postupy a pravidla při přepravě osob a zavazadel Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Ústní ověření
b Prokázat znalost obsahu smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Metodické pokyny

Kritéria by měla být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Při ověřování kompetence "Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích", kritérium hodnocení a) - dostane uchazeč 3 úkoly vyhledání spojení mezi různými místy s použitím různých druhů dopravy. Nejméně jeden z úkolů je vyhledání spojení s použitím tištěných jízdních řádů, nejméně jeden z úkolů je vyhledání spojení pomocí internetu; kritérium hodnocení b) - uchazeč vyhledá na tištěné nebo internetové mapě tři místa v České republice a tři místa v Evropě a současně vysvětlí územní uspořádání České republiky.

Ověřování kompetence "Vyřizování stížností a reklamací na provedené přepravy v osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravě" se zaměřuje na problematiku přepravy cestujících, vztahy mezi dopravcem, objednavatelem a cestujícím. Uchazeč musí správně vyřešit stížnost na modelovou situaci zaměřenou na porušení standardů kvality podle nařízení vlády č. 63/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ověřování kompetence "Orientace v právních a dalších předpisech pro řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy" se zaměřuje na zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v dopravě, ve znění pozdějších předpisů; přepravní řády, smluvní přepravní podmínky, tarify apod. v aktuálním platném znění.

Ověřování kompetence "Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy" se stejně jako ověřování kompetence "Kontrola plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících" zaměřuje na práva a povinnosti cestujících, dopravců a objednavatelů dopravy.

Při ověřování kompetence "Vedení příslušné dokumentace v oblasti revize dopravy" uchazeč vyjmenuje měřicí formuláře standardů kvality a vyplní dva různé formuláře.

Při ověřování kompetence "Řízení a metodické usměrňování dodržování všech dopravních a provozně technických předpisů", kritéria hodnocení a) a b) – uchazeč vyjmenuje a prokáže znalost dopravních a provozně technických předpisů z oblasti železniční a autobusové dopravy.

Při ověřování kompetence "Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy", kritéria hodnocení a), b) a d) – uchazeč prokáže znalosti plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy v oblasti železniční a autobusové dopravy.

Při ověřování kompetence "Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy" - kritéria hodnocení c) a d), kde je požadováno písemné ověření s ústním vysvětlením, uvede uchazeč písemně postupy a pravidla požadovaná v jednotlivých kritériích a následně vysvětlí jejich aplikaci v praxi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ČD Cargo, a. s.