Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Vedoucí obsluhy nákladních vlaků
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy při řízení obsluhy nákladních vlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve vybraných značkách a číst trasy v grafikonu Praktické převedení s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je Praktické převedení s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat nejdůležitější předpisy a dokumenty státní legislativy pro železniční dopravu Písemné ověření
d Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Ústní ověření
e Prokázat znalost jednotlivých řad železničních vozů, nápisů a nálepek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel při řízení obsluhy nákladních vlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu oběhu železničních souprav Ústní ověření
b Charakterizovat technické parametry železničních souprav Ústní ověření
c Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro vlakové soupravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Obsluhovat zařízení železničních vozů (klanice, klapky, vypouštěcí kohouty cisternových vozů) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek vlakových brzd

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce brzd železničních vozů včetně postupu při poruše brzd Ústní ověření
b Obsluhovat brzdy a ovladače brzdiče železničních vozů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Definovat technologické postupy při zkoušce vlakových brzd Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování železničních souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady sestavování železniční soupravy, řadit vozy (vlakové soupravy, posunové soupravy) Ústní ověření
b Vyplnit dokumentaci pro sestavování železničních souprav (výpočet hmotnosti vlaku, brzdicí procenta atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení dokumentace v železniční přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést přepravní dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vést evidenci výkonů hnacích vozidel Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vést evidenci železničních vozů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování železničních vozů při posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití brzd a zarážek Ústní ověření
b Předvést činnosti, jak postupovat při zajišťování železničních vozů proti ujetí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat zadržování spouštěných a odrážených vozů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha železničních návěstidel při řízení obsluhy nákladních vlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce železničních návěstidel a návěstí Ústní ověření
b Obsluhovat železniční návěstidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit způsob obsluhy železničních návěstidel během mimořádných událostí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Koordinace práce při posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit organizaci a řízení práce posunovačů Ústní ověření
b Předvést koordinaci práce při posunu hnacími vozidly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit proces koordinace práce při posunu jinými prostředky Ústní ověření
d Popsat postup při mimořádné události (nehodové události, ujetí vozidel) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=100965&kod_sm1=14).

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ČD Cargo, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.