Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Vedoucí detektiv
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 27.5.2024
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.5.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ústavním právu s důrazem na činnost soukromé detektivní služby Písemné a ústní ověření
b Aplikovat občanské a obchodní právo s důrazem na typické smluvní vztahy v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
c Aplikovat živnostenské právo, pracovní právo a daňové předpisy Písemné a ústní ověření
d Aplikovat trestní právo a trestní řád, správní právo a správní řád s důrazem na přestupkový zákon a zákon o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
e Aplikovat zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v zákoně o Policii České republiky a obecní policii a vysvětlit jeho použití při výkonu pracovní činnosti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti v konkrétním ekonomickém prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat formy detektivní činnosti ‒ detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Ústní ověření
b Popsat realizaci formy detektivní činnosti ‒ detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Písemné ověření
c Charakterizovat metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů Ústní ověření
d Popsat realizaci metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů Písemné ověření
e Popsat kriminologické, kriminalistické a psychologické aspekty v soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
f Popsat využití různých komunikačních strategií a psychologie řízení při uplatňování metod soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
g Charakterizovat zdroje informací (otevřené, speciální) s důrazem na možnou důkazní hodnotu Písemné i ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Ovládání zásad obsluhy prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kriminalistické technické metody a jejich aplikaci v praxi (zajišťování stop a jejich fotodokumentace v oboru daktyloskopie, písmoznalectví, mechanoskopie, trasologie, DNA) Písemné a ústní ověření
b Popsat způsob pořizování fotografií, video a zvukových záznamů s ohledem na informační nebo důkazní využití Ústní ověření
c Charakterizovat možnosti využití detektorů kovů, optických prostředků a prostředků nočního vidění Ústní ověření
d Právně zdůvodnit použití obranných prostředků při výkonu detektivní činnosti s důrazem na znalost okolností vylučujících protiprávnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při analýze a třídění informací v rámci detektivního dokumentování Ústní ověření
b Analyzovat informace o důkazech činnosti osob, průběhu událostí, situací a jevů Praktické předvedení
c Vysvětlit oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování s ohledem na zákon o ochranně osobních údajů a zákon o utajovaných informacích Ústní ověření
d Orientovat se v právních předpisech pro ukládání dat a ostatních podkladů s ohledem na předpisy v oblasti daní a účetnictví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracování informací s ohledem na využitelnost informačních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat klíčové informace, určit příčiny a podmínky vzniku informace a důsledky v řešení úkolu Praktické předvedení
b Popsat způsoby a možnosti předvídání jednání svého protějšku s minimalizací vzniku konfliktu a s cílem získat jej pro součinnost Ústní ověření
c Využívat základní veřejné informačními registry a databáze (jejich využití a přístupy k nim) Praktické předvedení
d Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí a zpravodajských hypotéz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se ověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení anebo ústní ověření se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Aplikování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti v konkrétním ekonomickém prostředí; Ovládání zásad obsluhy prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti.

Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Každé písemně ověřované kritérium musí být zastoupeno alespoň 2x. Celková velikost souboru testových otázek musí být minimálně 60 s tím, že každé písemně ověřované kritérium musí být zastoupeno alespoň 5 otázkami. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Aplikování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti v konkrétním ekonomickém prostředí. Skupina B kompetence: Ovládání zásad obsluhy prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Zpracování informací s ohledem na využitelnost informačních zdrojů. Autorizovaná osoba musí mít minimálně 10 typových situací skupiny A a 10 skupiny B.

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. v platném znění, o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Členem zkušební komise nemůže být osoba, která je zaměstnavatelem žadatele o zkoušku nebo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem stejného subjektu jako je žadatel o zkoušku ani podnikatel, u kterého žadatel vykonává činnost ostrahy majetku a osob v jiném právním vztahu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat minimální kvalifikační požadavky:

 

 1. vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia v minimálně bakalářském studijním programu a 5 let praxe v oboru zaměstnání operativní pracovník, kriminalistický analytik, obrana a ochrana (viz obory zaměstnání MPSV), z toho minimálně dva roky v posledních pěti letech před podáním žádosti o autorizaci praxi v činnosti soukromého detektiva (viz. nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností v platném znění), nebo minimálně 5 let pedagogické praxe v oboru bezpečnostně právní činnost a bezpečnostní služby, z toho minimálně jeden rok v posledních třech letech před podáním žádosti o autorizaci (doložit vysokoškolským diplomem a dokumenty prokazujícími praxi),

 2. uživatelská dovednost práce s počítačem a internetem (doložit čestným prohlášením)

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit řádný průběh zkoušky a zajistit nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky (doložit čestným prohlášením, viz dále).

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Autorizující orgán si může vyžádat stanovisko k odborné způsobilosti žadatele o autorizaci vydané věcně příslušným profesním společenstvem ve smyslu § 50 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Autorizující orgán může přizvat pracovníky profesních společenstev ke kontrole výkonu odborné způsobilosti autorizované osoby v průběhu platnosti autorizace a také správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení (viz § 22 písm. e zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a § 2 a 9 zákona č. 552/1991 Sb. v platném znění) a přihlédne k jejich odbornému názoru.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží čestné prohlášení dokládající soulad jeho materiálních a technických předpokladů pro účely zkoušky s požadavky uvedenými dále. Pokud žadatel o autorizaci bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení autorizace nebo prodloužení platnosti autorizace příslušnou smlouvu umožňující jeho využívání.

Autorizovaná osoba zajistí materiálně-technické zázemí v dále uvedeném rozsahu:

 1. vhodné prostory k vykonání zkoušky, zejména místnost pro provedení písemné části zkoušky a dále místnost či místo umožňující přípravu a řádné řešení zadaných typových situací,

 2. běžné prostředky zvyšující účinnost obrany a ochrany soukromého detektiva, obvyklé prostředky pro spojení, svítilna, lékárnička a formalizované a jiné záznamní a evidenční pomůcky,

 3. PC k vedení záznamů o průběhu zkoušky, hodnocení a dalších dokumentů, případně umožňující absolvování písemného testu, texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče,

 4. soubor testových otázek a typových situací.

  Pokud žadatel o vykonání zkoušky navrhne při zkouškách využívat materiálně-technické zázemí jiné organizace např. cvičný nebo reálný objekt, přiloží k žádosti o zkoušku kopii dokumentu schvalujícího jeho využití, pokud ho sám nevlastní. Současně písemně oznámí zásady bezpečnosti a další nutná omezení při konání zkoušky na tomto zázemí.

  Doba přípravy na zkoušku

  Písemnou část zkoušky absolvuje uchazeč bezprostředně po pokynu komise k zahájení činnosti.

  Celková doba přípravy na praktickou a ústní část zkoušky (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je maximálně 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

  Doba pro vykonání zkoušky

  Písemná část zkoušky trvá 30 až 60 minut. Praktická a ústní část zkoušky 60 až 90 minut, celkově 90 až 150 minut. Obě části zkoušky absolvuje uchazeč v jednom dni.

  Na tvorbě standardu se podíleli

  Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

   

  Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

  Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR

  Česká komora detektivních služeb

  Česká asociace bezpečnostních manažerů