Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Údržba veřejné zeleně
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zakládání a udržování zeleně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nejvýznamnější stavební materiály používané v sadovnických úpravách Ústní ověření
b Popsat druhy cest a provést jejich údržbu Ústní ověření a praktické předvedení
c Samostatně provést odpovídající závlahu stanovené části sadovnické úpravy Praktické předvedení
d Charakterizovat jednotlivé možnosti zpracování půdy při zakládání zeleně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování okrasných dřevin a květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysadit okrasné dřeviny a ošetřit je po výsadbě Praktické předvedení
b Vysadit květiny a ošetřit je po výsadbě Praktické předvedení
c Ošetřit okrasné dřeviny na trvalém stanovišti a zdůvodnit provedené úkony Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést údržbu květinového záhonu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zakládání a ošetřování trávníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obnovu trávníků a uvést náhradní rostliny za trávníky Ústní ověření
b Provést založení trávníků výsevem Praktické předvedení
c Provést ošetření trávníků podle stavu vegetace a ošetření zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v období březen až listopad. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce. Je třeba při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků pracovat v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a BOZP.

 

U kompetence Zakládání a udržování zeleně bude pro ověření kritéria b) připraven úsek komunikace, zpevněné plochy, chodníku o ploše minimálně 6 m2 pro každého uchazeče. Údržbou se rozumí vyčištění, odplevelení, vymezení okrajů, uhrabání, doplnění krytu komunikace dle povrchu. Pro ověření kritérií a) a d), bude uchazeči poskytnut čas v rozsahu 15 minut na přípravu k ústnímu přezkoušení. Kritérium c) bude ověřeno zadáním plochy minimálně 8 m2 pro provedení závlahy hadicí. Cílem je rovnoměrně a dostatečně zavlažená plocha.

U kompetence Ošetřování okrasných dřevin a květin v kritériu a) vysadí každý z uchazečů minimálně 10 ks listnatých keřů (s balem nebo bez balu) nebo 10 jehličnatých keřů. Může být použita výsadba do záhonu, který si uchazeč pro daný počet dřevin sám připraví, dřeviny mohou být vysázeny i liniově do živého plotu. Ošetřením po výsadbě je myšlena především zálivka, řez (je-li nutný) a při výsadbě do záhonu mulčování drcenou borkou, úprava povrchu i okrajů vysázené plochy. Kritérium b) bude ověřeno výsadbou minimálně 20 ks květin ze skupin letniček, dvouletek nebo trvalek do záhonu, který si uchazeč sám připraví. Ošetřením po výsadbě je myšlena zálivka, úprava okrajů záhonu. U kritéria c) bude ošetření dřevin na trvalém stanovišti probíhat na ploše minimálně 10 m2 souvislé plochy keřů nebo minimálně 10 m délky živého plotu. Konkrétně bude ověřován udržovací nebo tvarovací řez, odplevelení, vymezení okrajů plochy, doplnění mulče v případě, že se jedná o tento typ výsadeb, zálivka dle rozhodnutí uchazeče.

Kritérium d) bude ověřeno na ploše záhonu květin složeného z letniček, dvouletek nebo trvalek o výměře minimálně 6 m2.

Kompetence Zakládání a ošetřování trávníků, u kritéria a) bude uchazeči poskytnut čas 15 minut na přípravu. Kritérium b) bude ověřeno na ploše minimálně 6 m2. Uchazeč si plochu zpracuje ručním nářadím pro založení trávníku výsevem, provede výsev včetně následného ošetření. Hodnoceno bude především dodržení technologického postupu a kvalita práce. U kritéria c) provede uchazeč ošetření trávníku na ploše minimálně 10 m2. Konkrétně půjde o posečení trávníku, vyhrabání trávníku, případně vyfoukání listí a ústní doporučení uchazeče pro další pracovní operace – vertikutace, odplevelení, odstranění mechu, dosev apod.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Zahradnictví Poruba

Zahradnictví Korner

SZaŠ Ostrava