Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách a jejich využití při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci norem z oblasti projektování a provozu elektrických zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní ověření
c Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní ověření
d Rozlišit schematické značky prvků na předložených elektrotechnických výkresech elektrických obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů), charakterizovat jednotlivé prvky a vysvětlit funkce těchto obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat z katalogu na internetu součástky pro realizaci zadaného obvodu, najít adekvátní náhradu pro zadaný typ součástky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Konstrukce elektronických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti nesymetrického a symetrického vedení, varianty propojování zařízení, přístup k volbě kabelů a k zapojování konektorů Ústní ověření
b Popsat zásady návrhu vhodného napájecího zdroje vyvíjeného zařízení pro užití v exteriéru Ústní ověření
c Popsat a nakreslit rozdíly mezi analogovým a digitálním signálem, jak a pomocí jakých zařízení se provádí převod analogového signálu na digitální Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést výpočet teplotních poměrů na zadaném elektronickém zařízení, vysvětlit způsoby teplotní stabilizace a odvodu tepla ze zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout obvod dle příslušné oblasti použitelnosti - zapojení polovodičů do funkčního obvodu, zapojení a naprogramování mikroprocesorů, řešení obvodů s LED technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování elektronických obvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel a principy činnosti základních typů obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) Ústní ověření
b Nakreslit blokové schéma digitálního zpracování signálu. Druhy A/D převodníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit nastavení a stabilizaci pracovních bodů elektronických prvků určeného vícestupňového zesilovače a mezistupňové vazby Ústní ověření
d Navrhnout oscilátor RC, zapojení, vlastnosti, aktivní prvky, zpětnovazební obvody, určení kmitočtu, podmínky kmitů, určení amplitudy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit předložené základní elektronické prvky a popsat princip jejich funkce (NPN tranzistor, PNP tranzistor, dioda, IGBT tranzistor, triak, tyristor) Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout určený logický nebo jednoduchý číslicový obvod Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést a popsat datové sběrnice používané v elektronických zařízeních. Vysvětlit strukturu zadané sběrnice a formát přenášené zprávy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný analogový a digitální přístroj pro změření základních elektrických veličin a parametrů určeného elektronického přístroje, charakteristické veličiny a parametry změřit a správně je interpretovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvážit možnosti poškození obvodu měřením Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit nosnou a modulační frekvenci, fázový posun a harmonické kmitočty, jejich úroveň a stabilitu analogovým a číslicovým přístrojem na zadaném vysílacím zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit charakteristiky předložených polovodičových součástek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit záznam z měření, vyhodnotit provedené měření Praktické předvedení a ústní ověření
f Používat PC při měření elektrických veličin a parametrů a vyhodnocení naměřených hodnot Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření (základní elektrické veličiny) Praktické předvedení
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Testování elektrických nebo elektronických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otestovat zadané desky plošných spojů na testovacím zařízení a posoudit na základě testu dodržení technologie povrchové montáže součástek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postup měření a změřit voltampérové charakteristiky zadaných polovodičových prvků, aktivních či pasivních součástek a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Otestovat přístrojové kabely a spotřebu určeného testovaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Analyzovat chybovost zadané sběrnice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Analyzování technologických vlivů a vlivů prostředí, působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat změny fyzikálních vlastností kovů a plastů v závislosti na teplotě, tlaku, vlhkosti Ústní ověření
b Vyjmenovat chyby při vytváření nerozebíratelných spojů (lepení, pájení) Ústní ověření
c Vyhodnotit vliv zadané technologie výroby a tepelného/mechanického zpracování na elektrické a magnetické vlastnosti kovů, určit předpokládané užití Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit výrobcem deklarované mechanické vlastnosti vybraných materiálů (tvrdost, pevnost, houževnatost, únava, tečení materiálu) a určit obecně možnosti jejich užití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska spotřeby energií v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na spotřebu elektrického/elektronického zařízení v pracovních a pohotovostních režimech Ústní ověření
b Popsat požadavky harmonizovaných norem na spotřebu energií vybraného elektrického/elektronického zařízení, zvyšování efektivity a způsoby jejich kontroly Ústní ověření
c Porovnat výsledky z měření spotřeby zadaného zařízení s požadavky relevantního předpisu a posoudit možnost snížení spotřeby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska použitých materiálů v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
c Posoudit možnost náhrady nebezpečných látek látkami bezpečnými či méně nebezpečnými podle dokumentace měřicího přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout ekologický způsob likvidace zařízení podle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování dokumentace k realizaci laboratorního vzorku, funkčního vzorku a prototypu podle předložených podkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci laboratorního vzorku zařízení a podrobně vybranou část dokumentace podle zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Vydat pokyny podřízenému technikovi ke zpracování dokumentace k realizaci funkčního vzorku zařízení podle zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat strukturu dokumentace k realizaci prototypu zařízení a podrobně vybranou část dokumentace podle zadaných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování bezpečnosti práce na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus. Charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní ověření
b Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a znát hodnoty bezpečného napětí a proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit bezpečnosti práce na elektrickém zařízení bez napětí a pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-5c06#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP v celém průběhu zkoušky.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

B-support, s. r. o.

ABB, s. r. o.

ZPA Smart Energy

SPŠ Letohrad