Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 29.1.2024
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.1.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Získávání podkladů z norem a technické dokumentace, potřebných pro obsluhu výsypky nakládacího pásu velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst schémata velkostrojů, obsažená v návodech k jejich obsluze Ústní ověření s vysvětlením nad schématem
b Číst výkresy sestavení jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje Ústní ověření s vysvětlením nad výkresem
c Určit umístění ovládacích prvků jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje, prvků ke kontrole a seřizování jejich chodu, prvků k údržbě a mazacích míst Ústní ověření s vysvětlením nad výkresem či schématem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha klapky velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby seřízení chodu a nastavení provozních podmínek výsypky nakládacího pásu velkostroje podle zadaného typu následně použité technologie Ústní ověření s vysvětlením nad výkresem či schématem
b Určit způsoby ovládání výsypky nakládacího pásu velkostroje při různých režimech jejího provozu Ústní ověření s vysvětlením nad výkresem či schématem
c Uvést způsoby zajištění zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje při jejím provozu, při přemisťování, odstavování z provozu a opravách velkostroje a proti nežádoucímu uvedení do chodu Ústní ověření s vysvětlením nad výkresem či schématem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje, odstranění drobných závad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby provádění běžné údržby výsypky nakládacího pásu velkostroje, vyčištění a promazání jejich jednotlivých částí Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést opravu drobných závad strojního charakteru Praktické předvedení
c Určit rozsah a lhůty provádění údržby jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při seřizování, údržbě a drobných opravách jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky, používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze velkostrojů a jejich částí Praktické předvedení
b Hospodárně použít, v případě opotřebení rozhodnout o možné úpravě či nutnosti výměny nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze velkostrojů a jejich částí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad požární prevence při obsluze, údržbě a opravách výsypky nakládacího pásu velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při obsluze, údržbě a opravách zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Použít osobní ochranné pracovní prostředky používané při obsluze, údržbě a opravách zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje Praktické předvedení
c Uvést pravidla požární prevence při obsluze, údržbě a opravách zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola strojního zařízení jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provedení vizuální kontroly zábradlí a podlahových roštů přístupových cest, ochranných krytů, stavu dopravních cest, stavu koncových vypínačů, stavu lan Ústní ověření
b Určit a popsat způsoby kontroly hlučnosti a teploty ložisek převodových skříní a dalších mechanizmů, seřízení brzd zdvihu a výsuvu výložníků a pohonů pojezdu, úplnosti pojistných zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v zařízeních, navazujících na činnost výsypky nakládacího pásu velkostroje a v jejich technologických procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení, navazující na činnost výsypky nakládacího pásu velkostroje, jejich hlavní části a jimi prováděné technologické procesy Ústní ověření
b Popsat způsoby zajištění zařízení navazujících na činnost výsypky nakládacího pásu velkostroje při jejich provozu, přemisťování, odstavování z provozu, opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=15&kod_sm1=27)

- byl lékařem uznán schopným pracovat ve výškách

- splnění požadavků § 77 vyhlášky č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- má nejméně 6 měsíců praxe při provozu velkostroje a absolvoval výcvik při obsluze zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje v rozsahu nejméně 20 hodin

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon daného povolání ‒ je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy

pro výkon této profese ‒ § 114 vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a zpracování nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a. s.