Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Získávání podkladů z norem a technické dokumentace, potřebných pro obsluhu výsypky nakládacího pásu velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst schémata velkostrojů obsažená v návodech k jejich obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výkresy sestavení jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit umístění ovládacích prvků jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje, prvků ke kontrole a seřizování jejich chodu, prvků k údržbě a mazacích míst Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha klapky velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby seřízení chodu a nastavení provozních podmínek výsypky nakládacího pásu velkostroje podle zadaného typu následně použité technologie Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby ovládání výsypky nakládacího pásu velkostroje při různých režimech jejího provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést způsoby zajištění zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje při jejím provozu, při přemisťování, odstavování z provozu a opravách velkostroje a proti nežádoucímu uvedení do chodu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje, odstranění drobných závad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby provádění běžné údržby výsypky nakládacího pásu velkostroje, vyčištění a promazání jejich jednotlivých částí Ústní ověření
b Provést opravu drobných závad strojního charakteru Praktické předvedení
c Popsat rozsah a lhůty provádění údržby jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při seřizování, údržbě a drobných opravách jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky, používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze velkostrojů a jejich částí Praktické předvedení
b Hospodárně použít, v případě opotřebení rozhodnout o možné úpravě či nutnosti výměny nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze velkostrojů a jejich částí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad požární prevence při obsluze, údržbě a opravách výsypky nakládacího pásu velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při obsluze, údržbě a opravách zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje Ústní ověření
b Použít osobní ochranné pracovní prostředky používané při obsluze, údržbě a opravách zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje Praktické předvedení
c Uvést pravidla požární prevence při obsluze, údržbě a opravách zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zařízeních, navazujících na činnost výsypky nakládacího pásu velkostroje a v jejich technologických procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení navazující na činnost výsypky nakládacího pásu
velkostroje, jejich hlavní části a jimi prováděné technologické procesy
Ústní ověření
b Popsat způsoby zajištění zařízení navazujících na činnost výsypky nakládacího pásu velkostroje při jejich provozu, přemisťování, odstavování z provozu, opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola strojního zařízení jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provedení vizuální kontroly zábradlí a podlahových roštů přístupových cest, ochranných krytů, stavu dopravních linek, stavu koncových vypínačů, stavu lan Ústní ověření
b Určit a popsat způsoby kontroly hlučnosti a teploty ložisek převodových skříní a dalších mechanizmů, seřízení brzd zdvihu a výsuvu výložníků a pohonů pojezdu, úplnosti pojistných zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – (https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-v-povrchov)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč si na zkoušku přinese vhodný pracovní oděv.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

V odborné způsobilosti Ošetřování a údržba jednotlivých částí a systémů výsypky nakládacího pásu velkostroje, odstranění drobných závad v kritériu b) se jedná o alternaci následujících činností: čištění a promazání kluzných ložisek, kontrola lepených spojů pásů a jejich oprava poškození sponkováním, nastavení správné výšky zdvihu a vyložení vysýpacího výložníku, čištění lávek podél pásu, výměna opotřebených dopadových válečků, upevnění uvolněných šroubů a čepů.

U všech kritérií, která jsou ověřována "praktickým předvedením a ústním ověřením" uchazeč nejprve předvede činnost a následně ji popíše.

Upozornění na podmínky pro výkon povolání (nejde o podmínky pro připuštění ke zkoušce):

  • splnění požadavků § 77 vyhlášky č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů

  • nejméně 6 měsíců praxe při provozu velkostroje a absolvování výcviku při obsluze zařízení výsypky nakládacího pásu velkostroje v rozsahu nejméně 20 hodin (vyhláška č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a.s.

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti