Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Inspektor průmyslových komínů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovení zásad návrhu průmyslového komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technické podklady potřebné k návrhu komínu Písemně s ústní obhajobou
b Uvést postup používaný při návrhu komínu Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Vypracování technologického posudku průmyslového komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technické podklady potřebné pro vypracování technologického posudku komínu Písemně s ústní obhajobou
b Provést výpočet tahu pro dané technické parametry komínu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Odůvodnit vznik přetlakových zón v komíně Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v konstrukčních řešeních a materiálech pro stavbu různých typů průmyslových komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení průmyslových komínů podle typu Písemně s ústní obhajobou
b Specifikovat technické parametry jednotlivých typů průmyslových komínů Písemně s ústní obhajobou
c Zvolit materiály pro nosnou konstrukci komínu (typ, vlastnosti a rozsah použití) Písemně s ústní obhajobou
d Zvolit materiály pro zděná pouzdra (typ, vlastnosti a použití) Písemně s ústní obhajobou
e Zvolit materiály pro ocelová pouzdra (typ, vlastnosti a použití) Písemně s ústní obhajobou
f Zvolit materiály pro plastová pouzdra (typ, vlastnosti a použití) Písemně s ústní obhajobou
g Popsat technické podklady potřebné k návrhu komínu Písemně s ústní obhajobou
h Uvést postup používaný při návrhu komínu Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Provedení rozboru technologických údajů o provozu průmyslového komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat skladbu požadovaných technologických údajů Písemně s ústní obhajobou
b Posoudit vliv nedostatečných technologických informací o provozu komínu na kvalitu inspekční zprávy Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Organizování sběru dat o stavu průmyslového komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat informace požadované pro řádné posouzení stavu průmyslového komínu Ústní ověření
b Popsat způsoby, jakými lze získat informace o stavu komínu Písemně s ústní obhajobou
c Uvést možné typy inspekcí komínu Písemně s ústní obhajobou
d Popsat způsob provádění inspekce komínu Písemně s ústní obhajobou
e Popsat složení pracovního týmu pro inspekci průmyslových komínů Písemně s ústní obhajobou
f Specifikovat revizní a jiné činnosti, které jsou prováděny během inspekce komínu Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Stanovení kritických míst komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat kritická místa a důvody jejich určení Písemně s ústní obhajobou
b Stanovit kritická místa podle typu, konstrukce a provozních podmínek komínu na základě předložených dílčích podkladů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Nedestruktivní zkoušení komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé typy nedestruktivních zkoušek prováděných u komínů Písemně s ústní obhajobou
b Interpretovat výsledky nedestruktivních zkoušek Písemně s ústní obhajobou
c Popsat metody diagnostiky konstrukce komínu (geometrické a geodetické imperfekce) Písemně s ústní obhajobou
d Popsat metody zkoušení betonů Písemně s ústní obhajobou
e Popsat metody zkoušení žáruvzdorných hmot Písemně s ústní obhajobou
f Popsat metody zkoušení těsnících hmot Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků při revizi průmyslových komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky a odebrat vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
b Specifikovat rozměry odebíraných vzorků pro laboratorní zkoušky Písemné ověření s ústní obhajobou
c Provést zkoušku na odebraném vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
d Blíže určit kvalifikaci osoby provádějící laboratorní zkoušky Písemně s ústní obhajobou
e Interpretovat výsledky laboratorních zkoušek Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zaměření komínu pro zpracování náhradní projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odůvodnit nutnost vypracování náhradní projektové dokumentace Písemně s ústní obhajobou
b Specifikovat důležité rozměry komínu pro zpracování náhradní projektové dokumentace Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Vyhodnocení zpracovaných posudků a studií průmyslového komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést případy, kdy je vyžadován statický posudek komínu Písemně s ústní obhajobou
b Blíže určit kvalifikaci osoby oprávněné vyhotovit statický posudek komínu Písemně s ústní obhajobou
c Vyhodnotit závěry statického posudku komínu Praktické předvedení
d Uvést účel vyhotovení rozptylové studie z hlediska provozu komínu Písemně s ústní obhajobou
e Blíže určit kvalifikaci osoby oprávněné zpracovat rozptylovou studii Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Stanovení zbytkové životnosti průmyslového komína z výsledků prohlídky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem životnost komínu Písemně s ústní obhajobou
b Uvést nejdůležitější podklady nutné pro stanovení životnosti komínu Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Vypracování závěrečné zprávy o stavu průmyslového komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat podklady, z kterých vychází závěrečná zpráva Písemně s ústní obhajobou
b Popsat obsah a skladbu závěrečné zprávy Písemně s ústní obhajobou
c Charakterizovat jednotlivé konstrukce komína – definovat jejich použitelnost a bezpečnost Písemně s ústní obhajobou
d Vyhodnotit zjištěnou hloubku karbonatace a armovací výztuže Praktické předvedení
e Vyhodnotit výsledky z nedestruktivních zkoušek provedených na komíně Praktické předvedení
f Vyhodnotit laboratorní výsledky zkoušek vzorků odebraných na komíně Praktické předvedení
g Vyhodnotit předchozí provoz komínu Praktické předvedení
h Vyhodnotit zjištěné tahové poměry v komíně Praktické předvedení
i Posoudit důležitost znalosti provozních podmínek komína, historie komínu a tahových poměrů v komíně Písemně s ústní obhajobou
j Uvést východiska návrhu opatření pro bezpečný provoz komínu Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v normách a předpisech pro průmyslové komíny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější normy a předpisy pro navrhování, stavbu a kontrolu průmyslových komínů Písemné a ústní ověření
b Uvést subjekt, který je oprávněn provést školení BOZP Písemné a ústní ověření
c Uvést povinné certifikáty pro zaměstnance provádějícího inspekci průmyslových komínů Písemné a ústní ověření
d Uvést subjekt, který je oprávněn ověřit zdravotní způsobilost zaměstnance pro práci ve výškách Písemné a ústní ověření
e Uvést subjekt, který je oprávněn uspořádat kurs průmyslového lezení Písemné a ústní ověření
f Uvést předpisový zdroj požadavku na inspekci komínů Písemné a ústní ověření
g Specifikovat termíny prováděných inspekcí komínů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v odborné terminologii v oboru průmyslových komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat odbornou terminologii v oboru průmyslových komínů Písemné a ústní ověření
b Specifikovat zdroje terminologie v oboru průmyslových komínů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly mezi pojmy prohlídka, revize a inspekce komínu Písemné a ústní ověření
d Rozdělit inspekce komínu do skupin podle náročnosti a rozsahu Písemné a ústní ověření
e Definovat inspekci I., II. a III. stupně Písemné a ústní ověření
f Definovat pasportizaci komínu Písemné a ústní ověření
g Definovat monitorovací plán a odůvodnit jeho účelnost Písemné a ústní ověření
h Definovat termovizní měření a odůvodnit jeho účelnost Písemné a ústní ověření
i Definovat frekvenční analýzu a odůvodnit její účelnost Písemné a ústní ověření
j Definovat akustické trasování a vysvětlit jeho význam Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Ověření příslušenství průmyslových komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat konstrukční prvky hromosvodu Písemné a ústní ověření
b Uvést zásady návrhu hromosvodu, technickou normu pro hromosvod Písemné a ústní ověření
c Popsat kvalifikaci osoby oprávněné revidovat hromosvod a četnost těchto revizí Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat prvky osvětlení a popsat způsob jejich použití Písemné a ústní ověření
e Uvést zásady návrhu osvětlení komína, technickou normu Písemné a ústní ověření
f Blíže určit kvalifikaci osoby, která je oprávněna revidovat osvětlení a četnost těchto revizí Písemné a ústní ověření
g Uvést druhy leteckého značení instalované na komíně Písemné a ústní ověření
h Vyjmenovat předpisy a zásady leteckého značení komína Písemné a ústní ověření
i Blíže určit subjekt, který určuje povinnost značit komín jako leteckou překážku Písemné a ústní ověření
j Uvést zásady návrhu denního leteckého značení komína Písemné a ústní ověření
k Uvést zásady návrhu nočního leteckého značení komína Písemné a ústní ověření
l Specifikovat nátěrové systémy pro denní letecké značení komína Písemné a ústní ověření
m Vyjmenovat používané druhy návěstidel (původní a současné) Písemné a ústní ověření
n Odůvodnit vznik požadavku na útlum hluku v komíně Písemné a ústní ověření
o Posoudit, zda je komín zdrojem hluku ve smyslu příslušných hygienických předpisů Písemné a ústní ověření
p Popsat způsob útlumu hluku v komíně Písemné a ústní ověření
q Uvést zdroje a příčiny vzniku kmitání komína Písemné a ústní ověření
r Popsat způsob, jakým se tlumí kmitání komína Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v konstrukci horkých průmyslových komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat horké komíny Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukční řešení používaná pro horké komíny Písemné a ústní ověření
c Specifikovat materiály používané pro horké komíny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v konstrukci mokrých průmyslových komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat mokré komíny Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukční řešení mokrých komínů Písemné a ústní ověření
c Specifikovat materiály mokrých komínů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Dodržování BOZP při revizi průmyslových komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní výstroj zaměstnance provádějícího revizi komínu Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější zákony, vyhlášky a předpisy týkající se zajištění BOZP při revizi komína Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Kontrola hloubky uložení výztuže při stavbě komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob měření hloubky uložení výztuže Písemné a ústní ověření
b Posoudit možná ovlivnění interpretace naměřených hodnot Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Kontrola karbonatace při stavbě komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob měření hloubky karbonatace a provést zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit možná ovlivnění interpretace naměřených hodnot Písemně s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Vyhotovení situačních schémat závad zjištěných při revizi komínu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést důvody pořizování schémat závad Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat zásady vytváření schémat závad Písemné a ústní ověření
c Vyhotovit situační schéma závad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vypracování technické inspekční zprávy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést členění inspekční zprávy průmyslových komínů Písemné a ústní ověření
b Určit skladbu textové části inspekční zprávy Písemné a ústní ověření
c Určit skladbu přílohy fotodokumentace Písemné a ústní ověření
d Vypracovat inspekční zprávu na základě předložených dílčích dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést zásady pořizování obrazové dokumentace závad na komíně Písemné a ústní ověření
f Uvést zásady pořizování videa zjištěných závad na komíně Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí splňovat tyto kvalifikační předpoklady:

1) Magisterské vysokoškolské vzdělání - inženýr stavebního nebo strojního směru

a současně

2) Autorizace v oboru inženýrské stavby, technologická zařízení nebo pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb, dle zákona 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Doklady předkládané uchazečem:

Vysokoškolský diplom

Osvědčení o autorizaci

2 x ( originál + 1 kopie) výstupní dokument z činnosti žadatele, která souvisí s průmyslovými komíny (technická zpráva stavby, projektová dokumentace stavby, protokoly o zkouškách stavebních konstrukcí, statické nebo dynamické výpočty staveb,zpráva o stavebně technickém nebo inženýrském průzkumu, technická zpráva o diagnostice stavby)

Doklady o délce odborné praxe

 

Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pracovníků tlakových zařízení

Omega-Teplotechna Praha, a. s.

BETONCONSULT, s. r. o.