Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Samostatný knihovník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace revize knihovního fondu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob revize knihovních fondů knihoven evidovaných u Ministerstva kultury ČR na základě právních předpisů vztahujících se k této činnosti Písemné ověření
b Charakterizovat druhy a způsoby revizí knihovních fondů Ústní ověření
c Zpracovat protokol o provedení revize podle platných právních předpisů Praktické předvedení
d Zpracovat návrh postupu vyřazování knihovních jednotek podle platných právních předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Preventivní péče o knihovní fondy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh preventivní péče o knihovní fondy základní knihovny uložené ve skladu, s ohledem na fyzikální, biologické a chemické faktory Praktické předvedení
b Popsat vybavení studoven pro studium vzácných a ohrožených tisků a podmínky pro jejich zpřístupňování Ústní ověření
c Popsat možná ochranná opatření u dokumentů ohrožených vnějšími vlivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Správa a organizace fondů ve skladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh stavění fondu ve skladu základní knihovny se zřetelem na různé druhy dokumentů Praktické předvedení
b Odprezentovat optimální vybavení skladu základní knihovny, prostorové nároky na uložení knihovního fondu, skladování vybraných druhů dokumentů (knihy, časopisy, mapy, magnetická média, staré tisky) formou desetiminutové prezentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tematický plán a návrh stavění dle zadaných parametrů pro tematicky vymezený knihovní fond nebo samostatnou studovnu Praktické předvedení
b Prezentovat a obhájit navržená řešení vytvořená při ověření kritéria a) Ústní ověření
c Popsat nejčastěji užívané systémy organizace a stavění knihovního fondu ve volných výběrech v knihovnách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ovládání automatizovaného knihovního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat model automatizovaného knihovního systému, včetně návaznosti agend pro zpracování, zpřístupnění a uchování dokumentů v knihovně Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit jaké typy statistik lze získat z dat automatizovaného knihovního systému a jak je lze použít při hodnocení práce a plánování rozvoje knihovny a uvést jeden modelový příklad z praxe knihoven Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v nakladatelské politice v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
b Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
c Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
d Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
b Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
c Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Formální a obsahová analýza odborného textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu české a cizojazyčné odborné monografie Ústní ověření
b Vytvořit biografickou poznámku v autoritním záznamu vztahujícím se k cizojazyčné odborné monografii a uvést zdroje pro tvorbu této poznámky Písemné ověření
c V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný odborný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Praktická předvedení formou případových studií jsou zadána předem a odevzdána v požadovaném termínu před vlastní zkouškou (viz zadání u konkrétních kompetencí). Test je při ověřování nepřípustný.

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč pro sebe k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Zvládnutí práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

 

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií tak, jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

 

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména;

Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb.

Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického textu a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky. V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

Pokud je v rámci ověření požadováno vyhledávání, pak není-li uvedeno jinak, je požadováno vyhledávání ve volně přístupném internetu.

Veškeré podklady využitelné pro ověření konkrétní kompetence (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy apod.) má zkoušený k dispozici během přípravy na zkoušku.

 

Sestavy těchto podkladů ke každé kompetenci jsou zároveň součástí níže uvedených pokynů pro autorizovanou osobu.

 

Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Tam, kde jsou tyto podklady při zkoušení využity, je u části zkoušky uvedeno i kolik a jakých podkladů má být k ověření kompetence předloženo.

 

Ověřování kritérií praktickým předvedením formou předem zadané případové studie má písemnou formu. V případě, že uchazeč prakticky předvádí určité činnosti, tak zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce. Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci samostatného knihovníka pracovníka správce fondů. Pro praktické předvedení zajistí autorizovaná osoba příslušné dokumenty, aby uchazeč pracoval s konkrétními reálnými příklady.

 

U kritérií, která jsou ověřována písemným nebo ústním ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah psaného textu a úroveň vyjadřování.

 

Kritérium je splněno, pokud uchazeč dosáhne alespoň 50% bodů.

Každé praktické předvedení má v Pokynech k realizaci zkoušky přiděleno bodové ohodnocení z něhož autorizovaná osoba přidělí až 50 % bodů za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů. Zbylých až 50 % bodů připadá na výsledek. Pro jedno ověření se body sčítají.

U ověření praktickým předvedením je v záznam o průběhu a výsledku zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního nebo písemného ověření je uveden celkový počet bodů. Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány po dobu 1 roku.

 

ORGANIZACE REVIZE KNIHOVNÍCH FONDŮ

U kompetence Organizace revize knihovních fondů uchazeč prokazuje orientaci v relevantní legislativě. Obecný popis může být vztažen k určitému typu knihovny se stanoveným počtem knihovních jednotek, který autorizovaná osoba uchazeči zadá.

 

PREVENTIVNÍ PÉČE O KNIHOVNÍ FONDY

U kompetence Preventivní péče o knihovní fondy pro ověření kritéria a) zpracuje uchazeč návrh, který bude charakterizovat optimální podmínky uložení fondu (klimatické podmínky, zabezpečení proti biologickým činitelům), průběžnou kontrolu skladových prostor a stavu fondu. Pro ověření kritéria b) uchazeč popíše principy zpřístupňování vzácných a ohrožených tisků: podmínky zpřístupňování veřejnosti (evidence zájemce, badatelský řád, badatelské listy, prezenční studium), materiální vybavení studoven a speciální pomůcky využívané při studiu těchto tisků (např. molitanové podložky, stojany, rukavice apod.). Ověření u kritéria c) bude zaměřeno na možnosti ochranného reformátování a možnosti zpřístupňování originálu v jiných formátech či v mimořádném režimu.

 

SPRÁVA A ORGANIZACE FONDŮ VE SKLADECH

Pro ověření kompetence Správa a organizace fondů ve skladech zpracuje autorizovaná osoba profily 5 modelových knihoven se základními údaji: typ knihovny, druh a počet dokumentů uložených ve skladu. Pro ověření kritéria a) bude vybrán jeden z připravených profilů. Ověření kritéria b) bude zaměřeno na vybavení skladů vhodným nábytkem, typem regálů, pomůckami pro stavění fondu, speciálními schránkami, obaly a krabicemi pro uchovávání různých druhů dokumentů: knihy, časopisy, mapy, magnetická média, staré tisky.

 

VYTVÁŘENÍ KONCEPCE OBSAHU A SYSTÉMU STAVĚNÍ, SPRÁVA A ORGANIZACE SPECIALIZOVANÝCH (DÍLČÍCH) KNIHOVNÍCH FONDŮ A STUDOVEN V KNIHOVNÁCH

Pro ověření kompetence Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách připraví autorizovaná osoba soubor 10 témat, z nichž 1 téma zadá pro ověření kritéria a) v termínu do 21 dnů před stanovenou zkouškou téma na zpracování koncepce pro praktické předvedení formou případové studie, která bude zpracována uchazečem v rozsahu do 4 normostran (A4) a odevzdána 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. V navazujícím kritériu b) pak uchazeč bude prezentovat zvolený postup a obhájí navržená řešení. V kritériu c) ověří autorizovaná osoba povědomí o jiných běžně užívaných systémech organizace a stavění knihovních fondů v hlavních knihovnách v ČR, případně i v zahraničí.

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

Pro kompetenci Ovládání automatizovaného knihovního systému je nutné, aby autorizovaná osoba byla obeznámena s tím, že všechny automatizované systémy pracují na principu modulárního propojení a pokrývají agendy provozu knihovny. Obecné popsání může být vztaženo ke konkrétnímu automatizovanému knihovnímu systému. V rámci kompetence uchazeč prokazuje znalost agend, které lze pokrýt automatizovaným provozem. Dále uchazeč prokazuje (kritérium b) povědomí o tom, že kromě zabezpečení provozu jsou v automatizovaném knihovním systému dostupná data o provozu knihovny, např. kvantitativní ukazatele o počtu a typu dokumentů, uživatelů, výpůjček a jaké možnosti pro organizaci práce v knihovně tato data poskytují. Pro ověření kompetence nejsou nutné žádné speciální pomůcky kromě psacích potřeb.

 

ORIENTACE V AKTUÁLNĚ VYDÁVANÝCH TITULECH

Pro ověření kompetence Orientace v aktuálně vydávaných titulech připraví autorizovaná osoba soubor 5 dokumentů vydaných v České republice a zemích Evropské unie.

 

ORIENTACE V NAKLADATELSKÉ POLITICE V ČESKÉ REPUBLICE

Pro ověření kompetence Orientace v nakladatelské politice v České republice, kritérium a) připraví autorizovaná osoba soubor 30 publikačních profilů předních českých nakladatelství, z nichž bude pro účely zkoušky vybráno 5.

 

ORIENTACE V ZÁKLADNÍCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH

Pro ověření kompetence Orientace v základních elektronických informačních zdrojích, kritéria a) a b) připraví autorizovaná osoba seznam webových adres portálů z prostředí veřejného internetu a národních elektronických informačních zdrojů, které mohou být předmětem zkoušky. Z tohoto seznamu budou pro účely zkoušky vybrány pro kritérium a) jeden zdroj a pro kritérium b) tři zdroje. Pro ověření kritéria c) vyhledává uchazeč v Souborném katalogu ČR nebo v centrálních knihovních portálech. Za klíčové údaje pro vyhledání monografie se považuje jméno autora, název knihy, část názvu knihy, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy). Při ověřování kritéria je nutné zadat dva různé typy klíčových údajů směřujících ke dvěma různým monografiím. Výběr příkladů se musí pohybovat v rámci aktuální knižní produkce vydané nejdéle dvacet let zpětně.

 

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ ANLÝZA ODBORNÉHO TEXTU, RYCHLÉ ČTENÍ

Pro ověření kompetence Formální a obsahová analýza odborného textu, rychlé čtení připraví autorizovaná osoba 100 odborných monografií v českém jazyce a 100 monografií v cizím jazyce (angličtina, němčina), z nichž bude vybrána 1 pro zkoušku v českém jazyce a 1 v cizím jazyce. Uchazeč u obou monografií určí prameny popisu a); vytvoří dle b) bibliografickou poznámku a v krátkém časovém intervalu (8 min.) určí obsah pomocí klíčových slov u jedné jím vybrané monografie z předložených dvou monografií.

 

Hodnocení

 

ORGANIZACE REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU

1x písemné ověření, 100 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů,

2x praktické předvedení po 100 bodech celkem 200 bodů

Celkem 400 bodů

 

PREVENTIVNÍ PÉČE O KNIHOVNÍ FONDY

2x ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

SPRÁVA A ORGANIZACE FONDŮ VE SKLADECH

2x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

VYTVÁŘENÍ KONCEPCE OBSAHU A SYSTÉMU STAVĚNÍ, SPRÁVA A ORGANIZACE SPECIALIZOVANÝCH (DÍLČÍCH) KNIHOVNÍCH FONDŮ A STUDOVEN V KNIHOVNÁCH

1x praktické předvedení, 120 bodů

2x ústní ověření po 120 bodech, celkem 240 bodů

Celkem 360 bodů

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

2x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

ORIENTACE V NAKLADATELSKÉ POLITICE V ČR

4x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 400 bodů

 

ORIENTACE V AKTUÁLNĚ VYDÁVANÝCH TITULECH

2x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 200 bodů

 

ORIENTACE V ZÁKLADNÍCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH

1x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ ANALÝZA ODBORNÉHO TEXTU, RYCHLÉ ČTENÍ

1x ústní ověření, 120 bodů

1x písemné ověření, 120 bodů

1x praktické předvedení, 120 bodů

Celkem 360 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 2720 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75 % úspěšnosti, tj. 2040 bodů.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání v oboru informační studia a knihovnictví a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb nebo v oblasti metodických služeb plus lektorská praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb v rámci vzdělávacích odborných aktivit včetně rekvalifikačních kurzů v rozsahu minimálně 5 kurzů či 20 odlektorovaných hodin. Bude doloženo potvrzením od instituce, pro kterou kurz lektoroval (musí být uvedeno téma a rozsah kurzu).
  2. Vysokoškolské vzdělání a rekvalifikační knihovnický kurz akreditovaný MŠMT ČR a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb nebo v oblasti metodických služeb plus lektorská praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb v rámci vzdělávacích odborných aktivit včetně rekvalifikačních kurzů v rozsahu minimálně 5 kurzů či 20 odlektorovaných hodin. Bude doloženo potvrzením od instituce, pro kterou kurz lektoroval (musí být uvedeno téma a rozsah kurzu).
  3. Pedagog vysoké školy v oboru informační služby, informační studia a knihovnictví se specializací na poskytování přímých knihovnických a informačních služeb a 5 let pedagogické praxe.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky. Uchazeč bude mít k dispozici PC s běžným textovým a tabulkovým editorem a neomezeným přístupem do internetu pro přípravu, praktické ověření a písemné ověření. Počítač pro test s obrazovkou min. 17", klávesnice a myš.

Autorizovaná osoba připraví seznam relevantních témat (viz sestavy u jednotlivých kompetencí) pro zpracování případových studií pro praktická předvedení.

Dále budou ze strany autorizované osoby zajištěny pro každého uchazeče podklady (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy, publikační profily, seznamy děl, webových adres portálů, automatizovaných knihovních systémů, apod. v sestavách výše uvedených u jednotlivých kompetencí) potřebné k ověření kompetence formou praktického předvedení, psací potřeby a papír.

Pro každou zkoušku musí být k dispozici seznam dokumentů (viz sestavy u jednotlivých kompetencí), které jsou pro ověřování potřebné, a seznam dokumentů, které byly vybrány pro zkoušku.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3,5 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP),

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Knihovna Antonína Švehly Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích