Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a technologických postupech poštovního operátora

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní provozní technologické postupy pro zpracování zásilek vyměňovací poštou Ústní ověření
b Orientovat se v provozních předpisech poštovního operátora Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování SW evidence poštovních zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci zapsaných zásilek pomocí ručního snímače čárového kódu Praktické předvedení
b Vyhotovit příslušné provozní doklady Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit příslušné přepravní doklady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a vzorkování listovních zásilek došlých ze zahraničí a jejich zpracování ve stanovených limitech kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologické postupy měření a vzorkování zásilek Ústní ověření
b Předvést způsob měření a vzorkování zásilek Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést postupy pro zpracování zásilek ve stanovených limitech kvality Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování poštovních zásilek, závěrů a uzávěrů (včetně avizování zásilek a zpracování provozních dokladů) v mezinárodním poštovním styku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy zásilek, uzávěrů a závěrů Ústní ověření
b Vytvořit a vypravit závěr určený k přepravě do zahraničí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob přepravy závěru do místa určení Ústní ověření
d Převzít a provést vykartování závěru došlého ze zahraničí Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob řešení nepravidelností u závěru došlého ze zahraničí Ústní ověření
f Popsat předání uzávěru nebo zásilky poštovnímu kurzu včetně zásad BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování zásilek určených k celnímu projednání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat – specifikovat země, ze kterých se zásilky předkládají k celnímu projednání Ústní ověření
b Charakterizovat zásilky, které se předkládají a které se nepředkládají k celnímu projednání Ústní ověření
c Vysvětlit výjimky předkládání zásilek k celnímu projednání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro vyúčtování v mezinárodním poštovním styku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu provádění odpočtu v mezinárodním poštovním styku Ústní ověření
b Vyjmenovat příslušné provozní doklady a údaje, které je nutné uvádět za účelem provedení následného odpočtu se zahraničními poštovními operátory Ústní ověření
c Vyjmenovat příslušné přepravní doklady a údaje, které je nutné uvádět k vyúčtování nákladů s příslušnými přepravci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních poštovních zásilek.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe jako lektor kvalifikační přípravy v rámci poštovního operátora.
  2. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe jako učitel odborných předmětů nebo odborného výcviku (učitelé v oboru poštovnictví a logistiky).
  3. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe v řídící pozici v provozu poštovní přepravy.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Tiskopisy předepsané k používání poštovním operátorem v rámci mezinárodního poštovního styku

- Technologické vybavení pracoviště pracovníka mezinárodní poštovní přepravy (PC se specializovaným SW, snímač, policová třídnice)

- Poštovní pytle, plastové plomby, motouz, pytlovák

- Vlaječky a svazovky

- Provozní předpisy poštovního operátora

- Poštovní podmínky poštovního operátora

- Poštovní zásilky nebo jejich fotokopie (fiktivní zásilky)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.