Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výrobní dokumentaci a orientovat se v ní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit druh, množství a kvalitu materiálů pro výrobu masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit, rozkreslit a orýsovat konstrukční prvky masivních bloků podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Popsat vlastnosti a chování dřeva jako stavebního materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy ručního a strojního opracování, materiálové provedení a důležité parametry geometrie obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných materiálů Ústní ověření
b Zvolit, zdůvodnit a použít pracovní postupy podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Obrobit a opracovat dřevěné materiály v odpovídající kvalitě Praktické předvedení
d Dodržovat zásady BOZP a PO a vyjmenovat nebezpečí a rizika při práci na dřevoobráběcích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
c Obsluhovat dřevoobráběcí stroje, ruční stroje a ruční zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
d Provést údržbu strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
f Při všech činnostech dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a používaných lepidel Ústní ověření
b Uvést druhy konstrukčních spojů pro spojování masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a vybrat vhodné dřevěné a kovové spojovací prostředky pro výrobu zadaných druhů masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy masivních bloků dřevostaveb Ústní ověření
b Popsat technologické postupy při výrobě jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb Ústní ověření
c Zvolit a zdůvodnit tvar a vhodný druh dřeviny, řeziva a ostatních materiálů pro výrobu jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb a vyrobit je podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst z výkresové dokumentace druhy a rozměry otvorů Praktické předvedení
b Popsat postup a pořadí operací při vyřezávání otvorů Ústní ověření
c Určit vhodné druhy strojů, nástrojů a zařízení pro vyřezávání otvorů podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Vyřezat a začistit stavební otvory podle konkrétního zadání Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy izolací a charakterizovat materiály pro jednotlivé izolace Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl při osazování parozábran a difuzních fólií Ústní ověření
c Osadit parozábrany, difuzní fólie a izolační materiály podle technologických postupů Praktické předvedení
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat podle výkresové dokumentace okna a dveře konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje a prostředky pro správné osazení oken a dveří Ústní ověření
c Určit dle prováděcího výkresu způsob osazení jednotlivých druhů oken a dveří Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout úpravu ostění, parapetů a nadpraží Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést osazení jednotlivých oken nebo dveří podle zadání Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace stavebních prvků masivních bloků dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat důvody použití a parametry impregnací a ochranných nátěrů masivních bloků dřevostaveb Ústní ověření
b Vyjmenovat nejpoužívanější druhy impregnačních látek a nátěrových hmot Ústní ověření
c Popsat způsoby aplikace a aplikovat impregnační látky, nátěrové hmoty a fasádní materiály na stavební prvky podle konkrétního zadání při dodržení technologických postupů a BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy podsestav Ústní ověření
b Definovat pojem vyšší funkční celek Ústní ověření
c Charakterizovat použití masivních bloků pro jednotlivé podsestavy Ústní ověření
d Popsat kompletaci dílců a podsestav do vyšších funkčních celků masivních bloků dřevostaveb Ústní ověření
e Zkompletovat vyrobené dílce a podsestavy do vyššího funkčního celku podle konkrétního zadání Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování materiálů a stavebních prvků Ústní ověření
b Popsat zásady označování, popsat a označit určené stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat balení jednotlivých materiálů a stavebních prvků podle charakteru a množství a způsoby expedice a dopravy Ústní ověření
d Popsat způspby expedice a dopravy materiálů a stavebních prvků masivních bloků dřevostveb včetně zásad BOZP a PO Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh prací a technologického procesu při výrobě dřevostaveb do stavebního deníku Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě dřevostaveb Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevostaveb a vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při výrobě a montáži dřevostaveb Ústní ověření
b Uklidit pracoviště a roztřídit vzniklý odpad při výrobě dřevostavby podle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-drevosta#zdravotni-zpusobilost).

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

 • minimálně dva různé typy masivních bloků dřevostaveb
 • vyřízne v jednom z nich stavební otvor, který osadí oknem nebo dveřmi podle zadání určeného autorizovanou osobou.

 

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na:

 • práci s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací
 • manipulaci s materiálem
 • volbu, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů pro zhotovení požadovaného výrobku
 • způsob zpracování, výrobu a montáž zadaného výrobku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce a ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících dokumentů, ve znění pozdějších předpisů:

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN 01 3431 Kreslení střech
 • ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí
 • ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
 • EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
 • EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 • ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky (izolace v konstrukcích a osazení parozábran)

 

Pro ověřování odborných kompetencí:

a) Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí: AOs posoudí, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů dokáže orientovat v technické dokumentaci.

b) Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb: AOs hodnotí uchazeče, jak věcně správně čte prováděcí výkresy tesařských konstrukcí, zda výklad je přesný a správně používá odbornou terminologii. Zdůvodnění je v souladu s platnými normami a předpisy. Uchazeč vypočítá a vypracuje kusovník nebo výpis spotřeby materiálů na výrobu konkrétní části dvou různých masivních bloků dřevostaveb na základě konkrétního zadání.

c) Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí: AOs posoudí správnost pracovního postupu, v souladu s výkresovou dokumentací a předpisy BOZP, zda uchazeč dodržuje logickou návaznost pracovních postupů a navržený postup splňuje nároky na platné ČSN.

d) Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení: AOs sleduje a posuzuje uchazeče při volbě a použití strojů a nástrojů, pracovních postupů opracování materiálů a zda používá odbornou terminologii.

e) Spojování jednotlivých konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky: AOs posoudí věcnou správnost uchazečova vysvětlení podle konkrétního zadání.

f) Výroba jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb: AOs posoudí uchazeče, jak se správně orientuje v zadání a samostatně vyrobí podle zadání minimálně dva druhy masivního bloku dřevostaveb a zhodnotí věcnou správnost jeho postupu.Tolerovány jsou drobné nepřesnosti. Samostatně a přesně zhotoví jednotlivé prvky konstrukce masivního bloku s použitím správného nářadí a nástrojů. Dodrží stanovený časový limit, který odpovídá složitosti a množství prvků. Dodržuje zásady BOZP. Vysvětlí a připraví lepící směsi (lepidlo a přísady) pro lepení jednotlivých dílců masivního bloku.

g) Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace: AOs sleduje, zda uchazeč postupuje podle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP. Hodnotí se celková zručnost, věcná správnost postupu a dodržení časového limitu, vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce.

h) Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií: AOs sleduje, zda vysvětlení je věcně správné, pracovní postup dodržen, včetně BOZP.

ch) Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi: AOs sleduje, zda uchazeč správně osadí jeden stavební otvor oknem nebo dveřmi podle konkrétního zadání.

i) Impregnace stavebních prvků masivních bloků dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně: AOs posoudí, jak uchazeč vysvětlí vhodnost ošetření masivního bloku ochrannou látkou proti dřevokazným škůdcům. Dále pak rozdílnost způsobu aplikace - nátěr, nástřik, ponor, a jak při práci dodržuje BOZP.

j) Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků: AOs posuzuje technologickou správnost kompletace, zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP, zda používá osobní ochranné pracovní prostředky a provádí kontrolu provedené práce.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

KERNER, s. r. o., Chomutov

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

LINETA, a. s., Praha