Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Brusič drahých kamenů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce a způsobu zpracování výbrusů drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předložený drahý kámen a jeho vlastnosti Ústní ověření
b Popsat určený druh výbrusu, jeho vývoj a uplatnění v různých historických obdobích Ústní ověření
c Stanovit pracovní postup broušení předloženého drahého kamene určeným druhem výbrusu Praktické předvedení
d Zvolit správný sklon facet dle indexu lomu kamene Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné zpracování výtvarného návrhu na vybroušení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy a tvary výbrusů Ústní ověření
b Popsat fantazijní výbrusy Ústní ověření
c Vypracovat výtvarný návrh na vybroušení předloženého drahého kamene určeným výbrusem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava, ošetřování a údržba nástrojů a pomůcek pro broušení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebné druhy brusných a lešticích kotoučů a prostředků a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení
b Vybrat brusiva a leštiva správné zrnitosti pro vybroušení předloženého drahého kamene určeným výbrusem dle vlastního výtvarného návrhu Praktické předvedení
c Předvést použití kamenářské posuvky Praktické předvedení
d Předvést rovnání kotoučů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Broušení a leštění drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Natmelit kámen v souladu s vlastním výtvarným návrhem Praktické předvedení
b Nastavit sklon na strojku a vybrousit facety vršku předloženého drahého kamene určeným výbrusem dle vlastního výtvarného návrhu Praktické předvedení
c Vytvarovat kámen na brousicím stroji do požadovaného rozměru předloženého drahého kamene určeným výbrusem dle vlastního výtvarného návrhu Praktické předvedení
d Vybrousit a vyleštit všechny facety vršku včetně rundysty dle vlastního výtvarného návrhu Praktické předvedení
e Přetmelit a vybrousit facety spodku dle vlastního výtvarného návrhu Praktické předvedení
f Vyleštit facety spodku v souladu s vlastním výtvarným návrhem Praktické předvedení
g Sejmout a vyčistit výbrus v souladu s vlastním výtvarným návrhem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/brusic-drahych-kamenu#zdravotni-zpusobilost).

Pro komplexní ověření znalostí a dovedností podle tohoto hodnoticího standardu autorizovaná osoba předloží uchazeči jeden kus drahého kamene a zároveň určí druh výbrusu, který uchazeč použije na jeho vybroušení. Uchazeč na základě tohoto zadání vypracuje výtvarný návrh, dle kterého pak výbrus zrealizuje. Výtvarný návrh bude proveden technikou kresba tužkou na výkrese velikosti A4.

 

Ověřování dle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výbrusů.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marta Dostrašilová ‒ OSVČ

Ondřej Zajíc – SUPŠ a VOŠ Turnov

Pavel Ježek – OSVČ

Danuše Machátová – OSVČ, Rudolfinea, o. s.