Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Interiérový designér
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů interiéru koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v normách a legislativně v oblasti interiérového designu (odborné normy, BOZP, PO) Ústní ověření
b Uvést základní požadavky na koupelny, wellness, sociální zařízení a další prostory z hlediska provozu a počtu uživatelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést obecné zdravotní, hygienické a bezpečnostní požadavky na koupelny, wellness, sociální zařízení a další prostory Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady ergonomických hledisek při navrhování interiéru a základní požadavky na bezbariérové prostory a jejich vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést analýzu provozních a funkčních potřeb uživatelů včetně kapacitních kritérií z hlediska počtu uživatelů v rámci modelové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vypracování dispozičního a barevného řešení a grafické vizualizace návrhu realizace nebo rekonstrukce koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost přesného zaměření prostor, čím je toto zaměření prováděno a popsat, jaké parametry sledujeme při zaměřování prostor Písemné a ústní ověření
b Naskicovat navržené řešení a uvést, kdy je potřebné tuto skicu provádět Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit návrh vizualizace na PC na základě zadání a uvést účel vizualizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, co je kladečský plán, proč je potřebné jej vypracovat a jakým způsobem vytvořit; uvést rozdíl mezi vizualizací a kladečským plánem Písemné a ústní ověření
e Vytvořit kladečský plán na základě zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit funkci barev, osvětlení, hmot a velikosti formátů obkladových prvků z hlediska dispozičního řešení Ústní ověření
g Uvést, co jsou komunikační dráhy a nástupní plochy před jednotlivými prvky, jako je vana, sprcha, WC Ústní ověření
h Vypočítat spotřebu obkladových prvků na základě zadání (včetně prořezu) Praktické předvedení a ústní ověření
i Vypočítat spotřebu ostatních materiálů nezbytných pro obkládání (lepidel, spárovacích hmot, lišt a dalších materiálů) na základě zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro realizaci nebo rekonstrukci koupelny, wellness, sociálního zařízení a dalších prostor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci, předvést čtení kót, otvorů, rozmístění rozvodů TZB (technického zabezpečení budov), rozpoznat nosné konstrukce, příčky, předvést orientaci v technické zprávě Praktické předvedení
b Předvést čtení kladečského plánu Praktické předvedení
c Vysvětlit metody nebo přístupy při plánování realizace na případové studii a hlavní návaznosti při plánování realizace Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit obsah technické zprávy k projektu a uvést, kdy je potřené zpracovat TZ Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v problematice návrhů interiérů a dalších prostor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co jsou instalační rozměry zařizovacích předmětů a uvést specifické problémy s kotvením zařizovacích předmětů na stěnách Ústní ověření
b Uvést vhodné typy nábytku do koupelny z hlediska materiálu Ústní ověření
c Vysvětlit principy koordinace s projektantem při řešení rozvodů elektro, včetně nízkého napětí a ostaních rozvodů TZB; možnosti zavedení internetu v koupelně Ústní ověření
d Vysvětlit principy zajištění větrání, případně klimatizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve stavebních konstrukcích z hlediska potřeb designera

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní materiály používané jako stavební konstrukce (beton, cihla, dřevo), charakterizovat jednotlivé typy staveb Ústní ověření
b Vysvětlit, co je montáž suchých konstrukcí - konstrukční desky, sádrokarton a další deskové materiály Ústní ověření
c Uvést, co jsou povrchové úpravy stěn - výmalba a další druhy Ústní ověření
d Vysvětlit způsob řešení problematiky kročejového hluku Ústní ověření
e Vysvětlit zásady protipožární bezpečnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní kritéria při výběru keramických obkladových prvků, vyjmenovat základní typy obkladových materiálů na stěny a podlahy (od mozaiky až po velkoformátové desky), popsat další používané druhy obkladových materiálů (sklo, kámen, dřevo) Písemné a ústní ověření
b Uvést výhody při použití keramiky v interéru a exteriéru oproti jiným materiálům Ústní ověření
c Popsat základní fyzikální a chemické vlastnosti keramických obkladových materiálů, uvést rozdíl mezi obkladačkou a dlaždicí, co jsou univerzální obkladové prvky Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit pojem modularita, kalibrace, rektifikace, co je Jolly roh (kamenický roh) Ústní ověření
e Popsat využití velkého a malého formátu v interiéru, uvést možnosti kombinace barev, dekorů, lišt a profilových prvků Ústní ověření
f Orientovat se v materiálových a aplikačních normách a předpisech týkajících se keramických obkladových prvků a vysvětlit rámcově obsah norem ČSN EN 14411, ČSN EN 12004-1a 2, ČSN EN 13888, ČSN 744505 a ČSN 733451 v platném znění a ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
g Uvést, proč se provádí hydroizolace ve vlhkých prostorách, popsat typy hydroizolací; principiální řešení hydroizolací ve vlhkých prostorách Písemné a ústní ověření
h Uvést materiály vhodné na terasy a balkony, uvést příklad souvrství na balkoně, kde se používají hydroizolační systémy; vysvětlit, proč byly používány hydroizolační systémy Písemné a ústní ověření
i Uvést trendy ve vybavování koupelen a dalších prostor, uvést příklady získání informací o těchto trendech, vysvětlit pojem wellness Ústní ověření a praktické předvedení
j Uvést hlavní zařizovací předměty v koupelnách a jejich členění, (popsat typy zdravotnické keramiky, vany podle materiálu a tvaru, sprchy – podle konstrukce a materiálu, typy sprchových vaniček, vodovodní armatury – typy armatur, koupelnový nábytek) Ústní ověření a praktické předvedení
k Uvést současné trendy v nabídce keramických obkladových prvků, formáty, textuty, uvést co jsou XXL formáty a ultratenké formáty, popsat výhody a nevýhody a specifika montáže Ústní ověření
l Popsat a vysvětlit pojem protiskluznosti, jak se udávají hodnoty protiskluznosti na podlahách a bazénech Písemné a ústní ověření
m Vysvětlit, co je mrazuvzdornost dlažeb a proč je to významné kritérium při výběru materiálu Ústní ověření
n Vysvětlit, co je tenkovrstvé obkládání, floating-buttering, kladení do hlubokého lože, pokládka na sucho Ústní ověření
o Vysvětlit, k čemu se používají lepidla, spárovací malty, nivelační hmoty, správkové hmoty Ústní ověření
p Vysvětlit na případové studii metodu plánování realizace a hlavní návaznosti při jejím plánování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob vedení obchodního rozhovoru formou modelové situace, zjistit potřeby zákazníka a uvést využití check listu k sledování profilu zákazníka a jeho potřeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat provedení přejímky zboží od dodavatele a předání zboží zákazníkovi; uvést, jaká kritéria se sledují Písemné a ústní ověření
c Popsat průběh reklamace zboží před samotnou realizací, popsat, co lze reklamovat u keramických obkladových prvků Písemné a ústní ověření
d Uvést způsoby kontroly kvality prováděných prací podle normy ČSN 733450 v platném znění a ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
e Uvést způsoby prezentace obkladových materiálů a zařizovacích předmětů ve vzorkovně, pomocí expozitorů, vzorků, katalogů; popsat rozdíl výběru ve vzorkovně, na internetu a e-shopu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

AOs připraví pro uchazeče počítač s nainstalovaným kancelářským SW obsahující textový editor, tabulkový procesor, běžný vizualizační SW, připojení na internet.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy vizualizace a přípravy kladečského plánu je zkouška rozdělena do více dnů.

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Vypracování dispozičního a barevného řešení a grafické vizualizace návrhu realizace nebo rekonstrukce koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady, kritérium e) konkrétní zadání pro vytvoření kladečského plánu.

Autorizovaná osoba připraví pro ověření této odborné kompetence konkrétní zadání pro výpočet spotřeby obkladových prvků a spotřeby ostaních materiálů (lepidel, spárovacích hmot, lišt a dalších materiálů).

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady, kritérium p) minimálně jednu případovou studii pro každého uchazeče.

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů interiéru koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady, kritérium e); Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka, kritérium a) jednu modelovou situaci pro každou ověřovanou kompetenci.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebním nebo silikátovém nebo interiérovém designu (obecně designu) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koupelnového studia, konzultační a tvůrčí činnosti související s tímto oborem nebo interiérového designu nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti stavebnictví nebo silikátů nebo interiérového designu.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo silikáty nebo architekturu nebo design a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koupelnového studia při konzultačních, publikačních a tvůrčích činnostech souvisejících s tímto oborem nebo interiérového designu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti stavebnictví nebo silikátů nebo designu.
 3. Profesní kvalifikace 28-046-N Designér/designérka koupelen a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti designu koupelen.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro provedení zkoušky vybavená počítačem (na každou zkoušenou osobu) s instalovaným kancelářským SW, vizualizačním SW a tiskárnou, papírem, psacími potřebami a tabulí nebo flipchartem
 • Výkresová dokumentace (v papírové nebo elektronické podobě)
 • Příklad kladečského plánu (může být s vadami)
 • Papír na psaní, skicování, kreslení kladečského plánu
 • Rýsovací pomůcky (pravítko, trojúhelník, popř. poměrové měřítko)
 • Kreslicí potřeby (tužka grafitová, pastelky, popř. fix)
 • Vzorky keramických, skleněných a kamenných obkladových materiálů (v minimálním počtu 2 - maximálně 10 vzorků od každého druhu)
 • Katalogy obkladových materiálů a zařizovacích předmětů
 • Zpracovaný příklad check listu (dotazníku) k sledování profilu zákazníka a jeho potřeb
 • Zpracovanou případovou studii (vytištěnou nebo v elektronické podobě)
 • Technické normy související s obkládáním a se stavební chemií v platném znění a ve znění pozdějších předpisů v tištěné podobě nebo elektronické podobě
 • Příručky správné praxe - Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky je 90 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Laufen CZ - Radka Konečná

AGT Studio - Ing. Pavel Kopl

Hornbach CZ - Mgr. Zdeněk Resler

Silikátový svaz - PhDr. Eduard Justa