Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Interiérový designér
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů interiéru koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v normách a legislativně v oblasti interiérového designu (odborné normy, BOZP, PO) Ústní ověření
b Uvést základní požadavky na koupelny, wellness, sociální zařízení a další prostory z hlediska provozu a počtu uživatelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést obecné zdravotní, hygienické a bezpečnostní požadavky na koupelny, wellness, sociální zařízení a další prostory Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady ergonomických hledisek při navrhování interiéru a základní požadavky na bezbariérové prostory a jejich vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést analýzu provozních a funkčních potřeb uživatelů včetně kapacitních kritérií z hlediska počtu uživatelů v rámci modelové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vypracování dispozičního a barevného řešení a grafické vizualizace návrhu realizace nebo rekonstrukce koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost přesného zaměření prostor, čím je toto zaměření prováděno a popsat, jaké parametry sledujeme při zaměřování prostor Písemné a ústní ověření
b Naskicovat navržené řešení a uvést, kdy je potřebné tuto skicu provádět Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit návrh vizualizace na PC na základě zadání a uvést účel vizualizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, co je kladečský plán, proč je potřebné jej vypracovat a jakým způsobem vytvořit; uvést rozdíl mezi vizualizací a kladečským plánem Písemné a ústní ověření
e Vytvořit kladečský plán na základě zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit funkci barev, osvětlení, hmot a velikosti formátů obkladových prvků z hlediska dispozičního řešení Ústní ověření
g Uvést, co jsou komunikační dráhy a nástupní plochy před jednotlivými prvky, jako je vana, sprcha, WC Ústní ověření
h Vypočítat spotřebu obkladových prvků na základě zadání (včetně prořezu) Praktické předvedení a ústní ověření
i Vypočítat spotřebu ostatních materiálů nezbytných pro obkládání (lepidel, spárovacích hmot, lišt a dalších materiálů) na základě zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro realizaci nebo rekonstrukci koupelny, wellness, sociálního zařízení a dalších prostor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci, předvést čtení kót, otvorů, rozmístění rozvodů TZB (technického zabezpečení budov), rozpoznat nosné konstrukce, příčky, předvést orientaci v technické zprávě Praktické předvedení
b Předvést čtení kladečského plánu Praktické předvedení
c Vysvětlit metody nebo přístupy při plánování realizace na případové studii a hlavní návaznosti při plánování realizace Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit obsah technické zprávy k projektu a uvést, kdy je potřené zpracovat TZ Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v problematice návrhů interiérů a dalších prostor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co jsou instalační rozměry zařizovacích předmětů a uvést specifické problémy s kotvením zařizovacích předmětů na stěnách Ústní ověření
b Uvést vhodné typy nábytku do koupelny z hlediska materiálu Ústní ověření
c Vysvětlit principy koordinace s projektantem při řešení rozvodů elektro, včetně nízkého napětí a ostaních rozvodů TZB; možnosti zavedení internetu v koupelně Ústní ověření
d Vysvětlit principy zajištění větrání, případně klimatizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve stavebních konstrukcích z hlediska potřeb designera

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní materiály používané jako stavební konstrukce (beton, cihla, dřevo), charakterizovat jednotlivé typy staveb Ústní ověření
b Vysvětlit, co je montáž suchých konstrukcí - konstrukční desky, sádrokarton a další deskové materiály Ústní ověření
c Uvést, co jsou povrchové úpravy stěn - výmalba a další druhy Ústní ověření
d Vysvětlit způsob řešení problematiky kročejového hluku Ústní ověření
e Vysvětlit zásady protipožární bezpečnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní kritéria při výběru keramických obkladových prvků, vyjmenovat základní typy obkladových materiálů na stěny a podlahy (od mozaiky až po velkoformátové desky), popsat další používané druhy obkladových materiálů (sklo, kámen, dřevo) Písemné a ústní ověření
b Uvést výhody při použití keramiky v interéru a exteriéru oproti jiným materiálům Ústní ověření
c Popsat základní fyzikální a chemické vlastnosti keramických obkladových materiálů, uvést rozdíl mezi obkladačkou a dlaždicí, co jsou univerzální obkladové prvky Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit pojem modularita, kalibrace, rektifikace, co je Jolly roh (kamenický roh) Ústní ověření
e Popsat využití velkého a malého formátu v interiéru, uvést možnosti kombinace barev, dekorů, lišt a profilových prvků Ústní ověření
f Orientovat se v materiálových a aplikačních normách a předpisech týkajících se keramických obkladových prvků a vysvětlit rámcově obsah norem ČSN EN 14411, ČSN EN 12004-1a 2, ČSN EN 13888, ČSN 744505 a ČSN 733451 v platném znění a ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
g Uvést, proč se provádí hydroizolace ve vlhkých prostorách, popsat typy hydroizolací; principiální řešení hydroizolací ve vlhkých prostorách Písemné a ústní ověření
h Uvést materiály vhodné na terasy a balkony, uvést příklad souvrství na balkoně, kde se používají hydroizolační systémy; vysvětlit, proč byly používány hydroizolační systémy Písemné a ústní ověření
i Uvést trendy ve vybavování koupelen a dalších prostor, uvést příklady získání informací o těchto trendech, vysvětlit pojem wellness Ústní ověření a praktické předvedení
j Uvést hlavní zařizovací předměty v koupelnách a jejich členění, (popsat typy zdravotnické keramiky, vany podle materiálu a tvaru, sprchy – podle konstrukce a materiálu, typy sprchových vaniček, vodovodní armatury – typy armatur, koupelnový nábytek) Ústní ověření a praktické předvedení
k Uvést současné trendy v nabídce keramických obkladových prvků, formáty, textuty, uvést co jsou XXL formáty a ultratenké formáty, popsat výhody a nevýhody a specifika montáže Ústní ověření
l Popsat a vysvětlit pojem protiskluznosti, jak se udávají hodnoty protiskluznosti na podlahách a bazénech Písemné a ústní ověření
m Vysvětlit, co je mrazuvzdornost dlažeb a proč je to významné kritérium při výběru materiálu Ústní ověření
n Vysvětlit, co je tenkovrstvé obkládání, floating-buttering, kladení do hlubokého lože, pokládka na sucho Ústní ověření
o Vysvětlit, k čemu se používají lepidla, spárovací malty, nivelační hmoty, správkové hmoty Ústní ověření
p Vysvětlit na případové studii metodu plánování realizace a hlavní návaznosti při jejím plánování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob vedení obchodního rozhovoru formou modelové situace, zjistit potřeby zákazníka a uvést využití check listu k sledování profilu zákazníka a jeho potřeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat provedení přejímky zboží od dodavatele a předání zboží zákazníkovi; uvést, jaká kritéria se sledují Písemné a ústní ověření
c Popsat průběh reklamace zboží před samotnou realizací, popsat, co lze reklamovat u keramických obkladových prvků Písemné a ústní ověření
d Uvést způsoby kontroly kvality prováděných prací podle normy ČSN 733450 v platném znění a ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
e Uvést způsoby prezentace obkladových materiálů a zařizovacích předmětů ve vzorkovně, pomocí expozitorů, vzorků, katalogů; popsat rozdíl výběru ve vzorkovně, na internetu a e-shopu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

AOs připraví pro uchazeče počítač s nainstalovaným kancelářským SW obsahující textový editor, tabulkový procesor, běžný vizualizační SW, připojení na internet.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy vizualizace a přípravy kladečského plánu je zkouška rozdělena do více dnů.

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Vypracování dispozičního a barevného řešení a grafické vizualizace návrhu realizace nebo rekonstrukce koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady, kritérium e) konkrétní zadání pro vytvoření kladečského plánu.

Autorizovaná osoba připraví pro ověření této odborné kompetence konkrétní zadání pro výpočet spotřeby obkladových prvků a spotřeby ostaních materiálů (lepidel, spárovacích hmot, lišt a dalších materiálů).

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady, kritérium p) minimálně jednu případovou studii pro každého uchazeče.

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů interiéru koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady, kritérium e); Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka, kritérium a) jednu modelovou situaci pro každou ověřovanou kompetenci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Laufen CZ - Radka Konečná

AGT Studio - Ing. Pavel Kopl

Hornbach CZ - Mgr. Zdeněk Resler

Silikátový svaz - PhDr. Eduard Justa