Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výrobní dokumentaci a orientovat se v ní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků rámových dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti a chování dřeva jako stavebního materiálu Ústní ověření
b Zvolit druh, množství a kvalitu materiálů pro výrobu rámových dřevostaveb dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Rozměřit, rozkreslit a orýsovat konstrukční prvky rámových koster dle výrobní dokumentace konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy ručního a strojního opracování, materiálové provedení a důležité parametry geometrie obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných materiálů Ústní ověření
b Zvolit a použít pracovní postupy dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Obrobit a opracovat dřevěné materiály v odpovídající kvalitě Praktické předvedení
d Dodržovat zásady BOZP a PO a vyjmenovat nebezpečí a rizika při práci na dřevoobráběcích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
c Obsluhovat dřevoobráběcí stroje, ruční stroje a ruční zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
d Provést údržbu strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a používaných lepidel Ústní ověření
b Uvést a zdůvodnit druhy konstrukčních spojovacích prostředků pro spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat vhodné spojovací prostředky pro daný druh rámových dřevostaveb a vyrobit předepsaný spoj Praktické předvedení
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba jednotlivých částí rámových dřevostaveb ve formě maloplošných a velkoplošných panelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy rámových koster dřevostaveb Ústní ověření
b Vysvětlit technologické postupy při výrobě jednotlivých částí rámových koster dřevostaveb Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy, způsoby upevňování a zásadní rozdíly v použití plošných materiálů vhodných pro dřevostavby a vysvětlit možnosti aplikací na jednotlivé konstrukce Ústní ověření
d Zvolit a zdůvodnit tvar a vhodný druh řeziva a ostatních materiálů pro výrobu jednotlivých částí rámových koster dřevostaveb Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a zdůvodnit zadané operace výroby a montáže jednotlivých druhů rámových koster Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst z výkresové dokumentace druhy a rozměry otvorů Praktické předvedení
b Popsat postup a pořadí operací při vyřezávání otvorů Ústní ověření
c Určit a zdůvodnit vhodné druhy strojů, nástrojů a zařízení pro vyřezávání otvorů dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyřezat a začistit stavební otvory dle konkrétního zadání Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy izolací a charakterizovat materiály pro jednotlivé izolace Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl při osazování parozábran a difuzních fólií Ústní ověření
c Osadit parozábrany, difuzní fólie a izolační materiály s ohledem na dodržování technologických postupů Praktické předvedení
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat dle výkresové dokumentace okna a dveře konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje a prostředky pro správné osazení oken a dveří Ústní ověření
c Určit a zdůvodnit dle prováděcího výkresu způsob osazení jednotlivých druhů oken a dveří Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a zdůvodnit úpravu ostění, parapetů a nadpraží Praktické předvedení a ústní ověření
e Osadit okno nebo dveře dle konkrétního zadání Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace stavebních prvků rámových dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést důvody použití impregnačních látek a nátěrových hmot, vyjmenovat nejpoužívanější druhy a parametry impregnací a ochranných nátěrů rámových dřevostaveb Ústní ověření
b Charakterizovat termofasádní systémy vhodné pro dřevostavby, popsat druhy použitelných materiálů a zásady jejich kladení Ústní ověření
c Popsat způsoby aplikace a aplikovat impregnační látky, nátěrové hmoty a fasádní materiály na stavební prvky rámových dřevostaveb při dodržení technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat druhy podsestav v rámci rámových dřevostaveb Ústní ověření
b Definovat pojem vyšší funkční celek rámových dřevostaveb Ústní ověření
c Popsat a zkompletovat vyrobené dílce a podsestavy do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb Ústní ověření
b Popsat zásady označování, popsat a označit určené stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat balení jednotlivých materiálů a stavebních prvků dle charakteru a množství a způsoby expedice a dopravy Ústní ověření
d Vysvětlit a předvést zásady manipulace a skladování jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb v celém procesu výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh prací a technologického procesu do stavebního deníku Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě dřevostaveb Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevostaveb a vysvětlit způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při výrobě a montáži dřevostaveb Ústní ověření
b Uklidit pracoviště a roztřídit vzniklý odpad při výrobě dřevostavby dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-drevosta#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby. Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací, způsob zpracování, volbu nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, výrobu zadaného výrobku, montáž zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a předpisů v platném znění:

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

• ČSN 01 3431 Kreslení střech

• ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí

• ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí

• ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

• ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky (izolace v konstrukcích a osazení parozábran)

• EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

• EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

Uchazeč v rámci zkoušky, ve které je předepsán způsob ověřování „praktické předvedení a ústní ověření“, okomentuje provedené pracovní operace a zodpoví položené otázky.

 

Uchazeč v rámci zkoušky vyrobí jednu část rámu včetně panelu dřevostavby, vyřízne v ní stavební otvor, který osadí oknem nebo dveřmi a provede na části impregnaci a povrchovou úpravu ručně nebo strojně dle konkrétního zadání.

 

Kompetence - "Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentaci.

 

Kompetence - "Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků rámových dřevostaveb" autorizovaná osoba hodnotí uchazeče, jak věcně správně čte prováděcí výkresy tesařských konstrukcí, zda výklad je přesný a správně používá odbornou terminologii, zdůvodnění je v souladu s platnými normami a předpisy. Uchazeč vypracuje výpis spotřeby materiálů na výrobu konkrétní části rámové dřevostavby.

 

Kompetence - "Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje správnost pracovního postupu v souladu s výkresovou dokumentací a předpisy BOZP a PO, zda uchazeč dodržuje logickou návaznost pracovních postupů a navržený postup splňuje nároky na platné ČSN, zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO.

 

Kompetence - "Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení": autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při volbě a použití strojů a nástrojů, pracovních postupů opracování materiálů, zda používá odbornou terminologii, zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO.

 

Kompetence - "Spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb spojovacími prostředky": autorizovaná osoba posuzuje věcnou správnost uchazečova vysvětlení dle konkrétního zadání a zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO.

 

Kompetence - "Výroba jednotlivých částí rámových dřevostaveb ve formě maloplošných a velkoplošných panelů": autorizovaná osoba posuzuje uchazeče, jak se správně orientuje v zadání a jak samostatně vyrobí jednu část rámu včetně panelu dřevostavby dle konkrétního zadání, zda vysvětlení je věcně správné. Samostatně a přesně zhotoví, dle konkrétního zadání, jednotlivé prvky konstrukce rámových dřevostaveb s použitím správného nářadí a nástrojů. Podle konkrétního zadání použije, případně připraví lepicí směsi pro lepení jednotlivých dílů. Dodržuje zásady BOZP a PO.

 

Kompetence - "Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost práce vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce. Hodnoceno je, zda je vysvětlení věcně správné.

 

Kompetence - "Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií": autorizovaná osoba posuzuje, zda vysvětlení je věcně správné, pracovní postup dodržen včetně BOZP a PO.

 

Kompetence - "Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč správně osadí alespoň jeden stavební otvor oknem nebo dveřmi dle konkrétního zadání a zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO.

 

Kompetence - "Impregnace stavebních prvků rámových dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně": autorizovaná osoba posuzuje, jak uchazeč vysvětlí vhodnost ošetření rámových dřevostaveb podle konkrétního zadání ochrannou látkou proti dřevokazným škůdcům. Dále pak rozdílnost způsobu aplikace nátěru, nástřiku, ponoru, dodržení BOZP a PO.

 

Kompetence - "Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb": autorizovaná osoba posuzuje technologickou správnost kompletace, zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO, provádí kontrolu provedené práce. U této kompetence, kritéria c) Popsat a zkompletovat vyrobené dílce a podsestavy do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb dle konkrétního zadání bude pro realizaci zkoušky k dispozici pomocník.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář nebo tesař a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti dřevovýroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevovýroby.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti dřevovýroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevařství nebo stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb.
  5. Profesní kvalifikace 33-044-H Výrobce/výrobkyně rámových dřevostaveb + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti tesařské, stavebně truhlářské, výroba či montáž dřevostaveb

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu vybavenou základními profesionálními truhlářskými stroji a zařízením k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

 

– Prostory a zdroj elektrické energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Pomocník

– Materiály a polotovary pro zhotovování rámových dřevostaveb (fošny, trámy, izolační materiály, parozábrany, difuzní fólie a další)

– Okno a dveře pro osazení stavebního otvoru

– Technologické postupy a výkresy pro výrobu rámových dřevostaveb v tištěné i elektronické formě

– Technologické vybavení pro výrobu dřevostaveb:

• formátovací kotoučová pila na plošný materiál

• formátovací pila na řezivo

• stojanová pásová pila

• srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm

• tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm

• spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm

• vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm

• stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm

• vrtačka vysukovací

• pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm

• ruční elektrické nářadí: kotoučové a přímočaré pily, vrtačky, hoblíky pásové a vibrační brusky

• ruční pneumatická zařízení - sponkovačky, vlnkovačky a hřebíkovačky

• motorová pila

– Příjemky, výdejky zboží a surovin

– Počítač se základní softwarovou výbavou

– Pomůcky, nástroje, nářadí - (truhlářská hoblice, úhelník dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (např. 250 g), palička gumová (Ø 60 mm x 120 mm), pokosnice, metr skládací, metr svinovací, ztužidlo truhlářské (200 mm), profi svěrka, sada dlát (6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada šroubováků, pachole, dřevěné kozy, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská sklopná (800 mm), pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, kleště rozváděcí na pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple plochá, stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavků a hygienickým limitům na pracovním prostředí pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

K O D A, s. r. o.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace