Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výrobní dokumentaci a orientovat se v ní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků rámových dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastnosti a chování dřeva jako stavebního materiálu Ústní ověření
b Zvolit druh, množství a kvalitu materiálů pro výrobu rámových dřevostaveb dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Rozměřit, rozkreslit a orýsovat konstrukční prvky rámových koster dle výrobní dokumentace konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy ručního a strojního opracování, materiálové provedení a důležité parametry geometrie obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných materiálů Ústní ověření
b Zvolit a použít pracovní postupy dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Obrobit a opracovat dřevěné materiály v odpovídající kvalitě Praktické předvedení
d Dodržovat zásady BOZP a PO a vyjmenovat nebezpečí a rizika při práci na dřevoobráběcích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
c Obsluhovat dřevoobráběcí stroje, ruční stroje a ruční zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
d Provést údržbu strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce Praktické předvedení
e Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a používaných lepidel Ústní ověření
b Uvést a zdůvodnit druhy konstrukčních spojovacích prostředků pro spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat vhodné spojovací prostředky pro daný druh rámových dřevostaveb a vyrobit předepsaný spoj Praktické předvedení
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba jednotlivých částí rámových dřevostaveb ve formě maloplošných a velkoplošných panelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy rámových koster dřevostaveb Ústní ověření
b Vysvětlit technologické postupy při výrobě jednotlivých částí rámových koster dřevostaveb Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy, způsoby upevňování a zásadní rozdíly v použití plošných materiálů vhodných pro dřevostavby a vysvětlit možnosti aplikací na jednotlivé konstrukce Ústní ověření
d Zvolit a zdůvodnit tvar a vhodný druh řeziva a ostatních materiálů pro výrobu jednotlivých částí rámových koster dřevostaveb Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a zdůvodnit zadané operace výroby a montáže jednotlivých druhů rámových koster Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst z výkresové dokumentace druhy a rozměry otvorů Praktické předvedení
b Popsat postup a pořadí operací při vyřezávání otvorů Ústní ověření
c Určit a zdůvodnit vhodné druhy strojů, nástrojů a zařízení pro vyřezávání otvorů dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyřezat a začistit stavební otvory dle konkrétního zadání Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy izolací a charakterizovat materiály pro jednotlivé izolace Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl při osazování parozábran a difuzních fólií Ústní ověření
c Osadit parozábrany, difuzní fólie a izolační materiály s ohledem na dodržování technologických postupů Praktické předvedení
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat dle výkresové dokumentace okna a dveře konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje a prostředky pro správné osazení oken a dveří Ústní ověření
c Určit a zdůvodnit dle prováděcího výkresu způsob osazení jednotlivých druhů oken a dveří Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a zdůvodnit úpravu ostění, parapetů a nadpraží Praktické předvedení a ústní ověření
e Osadit okno nebo dveře dle konkrétního zadání Praktické předvedení
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace stavebních prvků rámových dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést důvody použití impregnačních látek a nátěrových hmot, vyjmenovat nejpoužívanější druhy a parametry impregnací a ochranných nátěrů rámových dřevostaveb Ústní ověření
b Charakterizovat termofasádní systémy vhodné pro dřevostavby, popsat druhy použitelných materiálů a zásady jejich kladení Ústní ověření
c Popsat způsoby aplikace a aplikovat impregnační látky, nátěrové hmoty a fasádní materiály na stavební prvky rámových dřevostaveb při dodržení technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat druhy podsestav v rámci rámových dřevostaveb Ústní ověření
b Definovat pojem vyšší funkční celek rámových dřevostaveb Ústní ověření
c Popsat a zkompletovat vyrobené dílce a podsestavy do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb Ústní ověření
b Popsat zásady označování, popsat a označit určené stavební prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat balení jednotlivých materiálů a stavebních prvků dle charakteru a množství a způsoby expedice a dopravy Ústní ověření
d Vysvětlit a předvést zásady manipulace a skladování jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb v celém procesu výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh prací a technologického procesu do stavebního deníku Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě dřevostaveb Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevostaveb a vysvětlit způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při výrobě a montáži dřevostaveb Ústní ověření
b Uklidit pracoviště a roztřídit vzniklý odpad při výrobě dřevostavby dle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-drevosta#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby. Při zadávání úkolů se zkoušející zaměří zejména na práci s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací, způsob zpracování, volbu nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, výrobu zadaného výrobku, montáž zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a předpisů v platném znění:

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

• ČSN 01 3431 Kreslení střech

• ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí

• ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí

• ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

• ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky (izolace v konstrukcích a osazení parozábran)

• EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

• EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

Uchazeč v rámci zkoušky, ve které je předepsán způsob ověřování „praktické předvedení a ústní ověření“, okomentuje provedené pracovní operace a zodpoví položené otázky.

 

Uchazeč v rámci zkoušky vyrobí jednu část rámu včetně panelu dřevostavby, vyřízne v ní stavební otvor, který osadí oknem nebo dveřmi a provede na části impregnaci a povrchovou úpravu ručně nebo strojně dle konkrétního zadání.

 

Kompetence - "Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentaci.

 

Kompetence - "Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků rámových dřevostaveb" autorizovaná osoba hodnotí uchazeče, jak věcně správně čte prováděcí výkresy tesařských konstrukcí, zda výklad je přesný a správně používá odbornou terminologii, zdůvodnění je v souladu s platnými normami a předpisy. Uchazeč vypracuje výpis spotřeby materiálů na výrobu konkrétní části rámové dřevostavby.

 

Kompetence - "Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí": autorizovaná osoba posuzuje správnost pracovního postupu v souladu s výkresovou dokumentací a předpisy BOZP a PO, zda uchazeč dodržuje logickou návaznost pracovních postupů a navržený postup splňuje nároky na platné ČSN, zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO.

 

Kompetence - "Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení": autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při volbě a použití strojů a nástrojů, pracovních postupů opracování materiálů, zda používá odbornou terminologii, zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO.

 

Kompetence - "Spojování jednotlivých konstrukčních prvků rámových dřevostaveb spojovacími prostředky": autorizovaná osoba posuzuje věcnou správnost uchazečova vysvětlení dle konkrétního zadání a zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO.

 

Kompetence - "Výroba jednotlivých částí rámových dřevostaveb ve formě maloplošných a velkoplošných panelů": autorizovaná osoba posuzuje uchazeče, jak se správně orientuje v zadání a jak samostatně vyrobí jednu část rámu včetně panelu dřevostavby dle konkrétního zadání, zda vysvětlení je věcně správné. Samostatně a přesně zhotoví, dle konkrétního zadání, jednotlivé prvky konstrukce rámových dřevostaveb s použitím správného nářadí a nástrojů. Podle konkrétního zadání použije, případně připraví lepicí směsi pro lepení jednotlivých dílů. Dodržuje zásady BOZP a PO.

 

Kompetence - "Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč postupuje dle zadání při dodržování technologických postupů a dodržení BOZP a PO. Hodnocena je celková zručnost práce vzhledem ke složitosti a rozsahu zadané konstrukce. Hodnoceno je, zda je vysvětlení věcně správné.

 

Kompetence - "Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií": autorizovaná osoba posuzuje, zda vysvětlení je věcně správné, pracovní postup dodržen včetně BOZP a PO.

 

Kompetence - "Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi": autorizovaná osoba posuzuje, zda uchazeč správně osadí alespoň jeden stavební otvor oknem nebo dveřmi dle konkrétního zadání a zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO.

 

Kompetence - "Impregnace stavebních prvků rámových dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně": autorizovaná osoba posuzuje, jak uchazeč vysvětlí vhodnost ošetření rámových dřevostaveb podle konkrétního zadání ochrannou látkou proti dřevokazným škůdcům. Dále pak rozdílnost způsobu aplikace nátěru, nástřiku, ponoru, dodržení BOZP a PO.

 

Kompetence - "Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb": autorizovaná osoba posuzuje technologickou správnost kompletace, zda uchazeč dodržuje předpisy BOZP a PO, provádí kontrolu provedené práce. U této kompetence, kritéria c) Popsat a zkompletovat vyrobené dílce a podsestavy do vyšších funkčních celků rámových dřevostaveb dle konkrétního zadání bude pro realizaci zkoušky k dispozici pomocník.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

K O D A, s. r. o.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace