Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor kondiční chůze
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost struktury, tvaru a funkce jednotlivých kostí a kloubů Písemné ověření
b Prokázat znalost druhů svalové tkáně, fyziologie svalové činnosti a obecných typů svalových kontrakcí Písemné ověření
c Prokázat znalost hlavních svalů a svalových skupin z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při chůzi včetně funkční anatomie nohy Písemné ověření
d Prokázat znalost stavby kardiovaskulárního a respiračního systému Písemné ověření
e Prokázat znalost fyziologie kardiovaskulárního a respiračního systému při zátěži včetně reakce organismu na zátěž (vztah mezi tepovou frekvencí, tlakem a zátěží) Písemné ověření
f Prokázat znalost adaptace organismu na pohybovou zátěž Písemné ověření
g Prokázat znalost o zónách tepové frekvence a jejich významu Písemné ověření
h Prokázat znalost pojmu tělesná kondice a metod diagnostiky úrovně kondice Písemné ověření
i Prokázat znalost jednotlivých zdrojů energie pro pohybové aktivity Písemné ověření
j Prokázat znalost odlišností při zátěži kondiční chůzí u specifických skupin klientů s civilizačním onemocněním, s nízkou kondicí a s poúrazovými stavy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla při chůzi, analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést správné držení těla včetně držení těla při jednotlivých formách kondiční chůze a uvést nejčastější odchylky od normy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu držení těla ve stoji i v pohybu při jednotlivých formách kondiční chůze Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést analýzu jednotlivých pohybových stereotypů při jednotlivých formách kondiční chůze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, nastavení a údržba chodeckých trenažérů a holí potřebných pro kondiční chůzi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést standardní nastavení chodeckých trenažerů pro klienta a jejich údržbu Praktické předvedení
b Předvést základní nastavení a používání chodeckých holí a jejich údržbu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vysvětlení a předvedení technik kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést dynamickou chůzi Praktické předvedení
b Popsat časté chyby a odchylky od správného stereotypu dynamické chůze a vyjmenovat možnosti jejich odstranění Ústní ověření
c Předvést techniku nordic walkingu Praktické předvedení
d Popsat nejčastější chyby a odchylky od správné techniky nordic walkingu a vyjmenovat možnosti jejich odstranění Ústní ověření
e Předvést správný stereotyp chůze na trenažéru Praktické předvedení
f Popsat časté chyby a odchylky od správného stereotypu chůze na trenažéru a vyjmenovat možnosti jejich odstranění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení vhodného cvičebního plánu pro skupinovou a individuální lekci kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pedagogicko-didaktických zásad a metod sportovního tréninku Písemné ověření
b Prokázat znalost jednotlivých částí skupinové a individuální lekce kondiční chůze a jejich význam Písemné ověření
c Prokázat znalost metod osvojování pohybových dovedností v kondiční chůzi Písemné ověření
d Prokázat znalost forem kompenzačních cvičení ve vazbě na kondiční chůzi (posilování, protahování, strečink) Písemné ověření
e Monitorovat srdeční frekvenci cvičence pomocí sport testeru, zhodnotit ji a na základě odečtené hodnoty upravit cvičební program Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit a předvést využití podpůrných prostředků - hudba a práce s ní; sportovní technologie pro monitoring pohybových aktivit a kondiční chůze (sportestery, chytré telefony, PC, krokoměry, GPS aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vytvořit plán cvičebního programu skupinové lekce kondiční chůze v jednotlivých formách s návrhem modifikace pro rozdílné cílové kategorie (začátečník, pokročilí) Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Modifikace cvičebního programu kondiční chůze pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obecně vhodných a nevhodných technik pro tréninkovou jednotku konkrétní cílové skupiny (začátečník, středně pokročilý, pokročilý) Písemné ověření
b Prokázat znalost obecně vhodných a nevhodných technik pro tréninkovou jednotku konkrétní cílové skupiny (mládež, senioři, sportovci) Písemné ověření
c Prokázat znalost obecně vhodných a nevhodných technik pro tréninkovou jednotku osob se zdravotním omezením (poúrazové stavy - rekonvalescence; civilizační onemocnění - cukrovka, astma, vysoký tlak, nadváha aj.; zrakově a tělesně postižený klient aj.) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení skupinové i individuální lekce kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést skupinovou i individuální lekci kondiční chůze pomocí jasné, přesné a dostatečně hlasité verbální i dostatečně viditelné neverbální komunikace Praktické předvedení
b Vést lekci plynule v souladu s hudbou nebo terénem, navazovat cviky nebo techniky, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným
způsobem je opravovat
Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness, wellness Písemné a ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci v lekcích kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat, zástava dechu a oběhu, krvácení), určit druh a rozsah poranění či poškození, navrhnout a předvést způsoby řešení Praktické předvedení
b Simulovat rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
d Popsat a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
e Uvést specifika poskytování první pomoci v outdoorovém a indoorovém prostředí při lekcích kondiční chůze Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů v lekcích kondiční chůze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů na skupinových nebo individuálních lekcích kondiční chůze Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů v outdoor a indoor prostředí kondiční chůze Písemné a ústní ověření
c Popsat správné vybavení a pomůcky pro kondiční chůzi Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-kondicni-chuze#zdravotni-zpusobilost).

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

 

Ad kompetence Analýza držení těla při chůzi, analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondiční chůze

Autorizovaná osoba připraví pro potřeby zkoušky minimálně 5 ukázkových fotografií různých modelových situací - správné držení těla, horní skřížený syndrom, dolní skřížený syndrom, příklad špatného držení těla ve stoji, výkyv z osy při chůzi (doprava nebo doleva nebo předklonu). Uchazeč provede analýzu dle kritérií a), b) a c) pro všechny typy modelových situací.

 

Ad kompetence Obsluha, nastavení a údržba chodeckých trenažérů a holí potřebných pro kondiční chůzi

ad kritérium a)

Uchazeč předvede složení a rozložení chodeckého pásu (dále jen "pás"), jeho správné nastavení, a to i u mechanického a elektrického trenažeru, očištění pásu po cvičení - dezinfekci pásu, vyhodnocení případných závad a potřebu jejich nahlášení technikovi.

ad kritérium b)

Uchazeč předvede správné nastavení holí včetně vyhodnocení technického stavu holí.

 

Ad kompetence Vysvětlení a předvedení technik kondiční chůze

ad kritérium a)

Uchazeč předvede správnou techniku dynamické chůze.

ad kritérium c)

Uchazeč předvede správnou techniku nordic walkingu (po rovině, do svahu, ze svahu – s holemi a bez holí).

ad kritérium e)

Uchazeč předvede správnou techniku chůze na trenažéru (s držením a bez držení).

 

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou nebo individuální lekci kondiční chůze

ad kritérium e)

Uchazeč předvede na dvou modelových cvičících správné užití sportesteru, vyhodnotí naměřené hodnoty a individuálně upraví cvičební program.

ad kritérium f)

Uchazeč vysvětlí, co jsou to podpůrné prostředky u kondiční chůze, k čemu a jak se využívají (hudba, sportovní technologie).

ad kritérium g)

Autorizovaná osoba zašle nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky zadání pro zpracování plánu lekce. V takovém zadání bude uvedena forma chůze a specifika cílové skupiny cvičících (začátečníci, pokročilí). Uchazeč zpracuje plán cvičebního programu v (rozsahu 1-2 normostrany A4), časově rozdělí jednolivé časové úseky lekce a podrobně popíše i jednotlivé části. Takto zpracovaný plán zašle v elektronické podobě nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky autorizované osobě. Dle zadání autorizované osoby uchazeč předvede vybranou část lekce a svůj návrh u zkoušky obhájí.

 

Ad kompetence Vedení skupinové lekce či individuální kondiční chůze

Uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení.

ad kritérium a)

Uchazeč vysvětlí odlišnosti a nabídne úpravu pro individuální lekci kondiční chůze.

 

Pravidla pro písemnou a ústní část zkoušky

 

Autorizovaná osoba si připraví pro písemnou část zkoušky:

1. soubor uzavřených otázek pro testové ověření znalostí uchazeče - týká se kompetencí

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů kondiční chůze kritéria a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j)

Sestavení vhodného cvičebního plánu pro skupinovou a individuální lekci kondiční chůze kritéria a), b), c) a d)

Modifikace cvičebního programu kondiční chůze pro specifické skupiny klientů kritéria a), b) a c)

 

2. soubor otevřených otázek pro písemné ověření znalostí uchazeče formou volné písemné odpovědi. Týká se kompetencí:

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu kritéria a), b), c) a d)

Poskytování první pomoci v lekcích kondiční chůze kritérium e)

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů v lekcích kondiční chůze kritéria a), b) a c)

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splnit následující pravidla.

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možno jejich kombinacemi vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Soubor otázek pro ústní a praktické ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek: Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CESA VÚT Brno

HEAT Trade, s. r. o.

Česká komora fitness, z. s.