Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo aregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v tvorbě jednotlivých druhů základních elektrotechnických a elektronických obvodů Písemné ověření
c Číst elektrotechnická schémata včetně schémat kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zdrojovou soustavu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a funkci vznětového spalovacího motoru a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnosti a konstrukci vznětových motorů Písemné ověření
b Popsat hlavní části vznětových motorů Písemné ověření
c Orientovat se v mazací, chladicí a palivové soustavě vznětového motoru včetně systému přívodu vzduchu do motoru Písemné ověření
d Popsat systémy pro snižování škodlivých emisí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby vznětových motorů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systému údržby hnacích agregátů (interval údržby a kategorie provozu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v technické dokumentaci rozsah autorizovanou osobou určené servisní prohlídky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést autorizovanou osobou vybrané úkony servisní prohlídky hnacích agregátů se zaměřením na palivovou, mazací a chladicí soustavu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést základní úkony s diagnostickým zařízením (vyčtení paměti závad) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava vznětového motoru a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a výměnu autorizovanou osobou určené hlavní části vznětového motoru Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést kontrolu mazací soustavy a výměnu autorizovanou osobou určené části Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést kontrolu a výměnu autorizovanou osobou určené hlavní části palivové soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést kontrolu turbodmychadla včetně kalibrace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést kontrolu systému přívodu vzduchu a výměnu autorizovanou osobou určené části Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Provést kontrolu a výměnu hlavních částí chladicí soustavy včetně odvzdušnění soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Provést diagnostiku a výměnu autorizovanou osobou určené hlavní části systému pro snižování škodlivých emisí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava příslušenství vozidla poháněné motorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku autorizovanou osobou určeného příslušenství a určit vadné díly Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést výměnu vadných dílů autorizovanou osobou určeného příslušenství Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava systému řízení motoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závady systému řízení motoru včetně analýzy výsledků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku a odstranění závady systému pro snižování škodlivých emisí včetně analýzy výsledků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést kontrolu správné funkce motoru a ostatních systémů vozidla zkušební jízdou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zdravotní podmínky:

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

Závažná endokrinní onemocnění

Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému

Nemoci cév a nervů horních končetin

Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus

Poruchy vidění

Závažná onemocnění páteře

Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Závrať jakékoliv etiologie

Duševní poruchy

Poruchy chování

Závažná psychosomatická onemocnění

Drogová závislost v anamnéze

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Závažná nervová onemocnění

Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

Raynaudův syndrom

Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin

Prognosticky závažné poruchy vidění

Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu

Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze

Záchvatovité a kolapsové stavy

Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Diagnostika a oprava vznětového motoru a příslušenství.

a) - za hlavní část lze považovat klikový hřídel, píst, blok, hlavu atd., před úkonem je motor vymontován z vozidla

f) - výměna termostatu, expanzní nádoby, ventilů nebo kohoutů

g) - katalyzátory, výfukové systémy, filtry pevných částic, systémy s močovinou čerpadla, slučovače, dávkovače

Diagnostika a oprava příslušenství vozidla poháněné motorem, kritéria a), b) - spouštěč, alternátor, vzduchový kompresor, čerpadlo, posilovače řízení atd.

Diagnostika a oprava systému řízení motoru, kritéria a), b) - bude připraveno vozidlo s provozní závadou, případně simulovanou závadou

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno