Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo aregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v tvorbě jednotlivých druhů základních elektrotechnických a elektronických obvodů Písemné ověření
c Číst elektrotechnická schémata včetně schémat kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zdrojovou soustavu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a funkci vznětového spalovacího motoru a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnosti a konstrukci vznětových motorů Písemné ověření
b Popsat hlavní části vznětových motorů Písemné ověření
c Orientovat se v mazací, chladicí a palivové soustavě vznětového motoru včetně systému přívodu vzduchu do motoru Písemné ověření
d Popsat systémy pro snižování škodlivých emisí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby vznětových motorů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systému údržby hnacích agregátů (interval údržby a kategorie provozu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v technické dokumentaci rozsah autorizovanou osobou určené servisní prohlídky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést autorizovanou osobou vybrané úkony servisní prohlídky hnacích agregátů se zaměřením na palivovou, mazací a chladicí soustavu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést základní úkony s diagnostickým zařízením (vyčtení paměti závad) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava vznětového motoru a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a výměnu autorizovanou osobou určené hlavní části vznětového motoru Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést kontrolu mazací soustavy a výměnu autorizovanou osobou určené části Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést kontrolu a výměnu autorizovanou osobou určené hlavní části palivové soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést kontrolu turbodmychadla včetně kalibrace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést kontrolu systému přívodu vzduchu a výměnu autorizovanou osobou určené části Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Provést kontrolu a výměnu hlavních částí chladicí soustavy včetně odvzdušnění soustavy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Provést diagnostiku a výměnu autorizovanou osobou určené hlavní části systému pro snižování škodlivých emisí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava příslušenství vozidla poháněné motorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku autorizovanou osobou určeného příslušenství a určit vadné díly Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést výměnu vadných dílů autorizovanou osobou určeného příslušenství Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava systému řízení motoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závady systému řízení motoru včetně analýzy výsledků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku a odstranění závady systému pro snižování škodlivých emisí včetně analýzy výsledků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést kontrolu správné funkce motoru a ostatních systémů vozidla zkušební jízdou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zdravotní podmínky:

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Diagnostika a oprava vznětového motoru a příslušenství.

a) - za hlavní část lze považovat klikový hřídel, píst, blok, hlavu atd., před úkonem je motor vymontován z vozidla

f) - výměna termostatu, expanzní nádoby, ventilů nebo kohoutů

g) - katalyzátory, výfukové systémy, filtry pevných částic, systémy s močovinou čerpadla, slučovače, dávkovače

Diagnostika a oprava příslušenství vozidla poháněné motorem, kritéria a), b) - spouštěč, alternátor, vzduchový kompresor, čerpadlo, posilovače řízení atd.

Diagnostika a oprava systému řízení motoru, kritéria a), b) - bude připraveno vozidlo s provozní závadou, případně simulovanou závadou

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno