Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Platnost standardu: Od 1.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení Ústní ověření
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem, uvést specifické následky výboje na organizmus, určit priority při ošetření Ústní ověření
c Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací, řídicí apod. techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost určeného zabezpečovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat simulovanou závadu zabezpečovacího zařízení pro informační technologie Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést závěrečnou kontrolu včetně měření a záznam do provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup zapojení určené části zabezpečovacího zařízení pro informační technologie Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností/operací na určené části zabezpečovacího zařízení pro inf. technologie Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapojit stanovenou část (po vybrání přístrojů nezbytných pro pracovní činnosti na určené části zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, jak má být určené zabezpečovací a sdělovací zařízení připraveno na provedení funkční zkoušky Ústní ověření
b Testovat určené části zabezpečovacího zařízení a posoudit jejich funkčnost. Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat druh a místo simulované poruchy na základě prohlídky, zkoušky a provedených měření a stanovit postup opravy v souladu s návodem k používání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést profylaktickou kontrolu a kontrolu funkčnosti provozovaného zabezpečovacího a sdělovacího systému v souladu s dokumentací, doporučením výrobce a příslušnými českými technickými normami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování, montáž, opravy, rekonstrukce, zapojování a oživování zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit předložené elektronické prvky zabezpečovacího systému pro informační technologie, charakterizovat je a popsat jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakreslit blokové schéma zvoleného zabezpečovacího systému pro informační technologie pro konkrétní aplikaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit elektrické veličiny jednotlivých prvků zabezpečovacího systému pro informační technologie a vyhodnotit naměřené údaje Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout fyzické rozmístění prvků zabezpečovacího systému pro informační technologie s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit a oživit zabezpečovací systém pro informační technologie dle návrhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit základní pojmy a vztahy (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník), jednotky elektrických veličin Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení Písemné a ústní ověření
c Uvést a charakterizovat druhy elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Písemné a ústní ověření
d Uvést přehled značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit účel a funkci ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel norem v oblasti elektromagnetické kompatibility (normy základní, kmenové a předmětové) Ústní ověření
b Popsat kritéria předpisů k posuzování bezpečnosti výrobku Ústní ověření
c Rozlišit schematické značky prvků na předložených elektrotechnických výkresech elektrických obvodů (stabilizátorů proudu a napětí, zesilovačů, usměrňovačů, RC a LC oscilátorů) a vysvětlit funkce těchto obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat z katalogu součástky pro realizaci zadaného obvodu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování záznamů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat data z měření základních elektrických veličin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat průběh zkoušek a pokusů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat protokol o měření se všemi jeho náležitostmi Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky právních předpisů na vedení dokumentace pro zabezpečovací systémy pro informační technologie Ústní ověření
e Určit instalované prvky a zařízení, rozvodné prvky a kabeláž a způsob jejich instalace pro zabezpečovací systémy informačních technologií na předložené instalační dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v problematice narušení technických prostředků vlivem EMC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní pojmy v EMC (elektromagnetické prostředí; rušivý signál; elektromagnetické rušení; elektromagnetická interference; elektromagnetická kompatibilita) Písemné a ústní ověření
b Popsat normalizaci v EMC Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit a popsat pojmy související s ochranou proti rušení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad systémové integrace prostředků ITC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy sítí a určit jejich výhody a nevýhody, pojmenovat sítě podle velikosti a použití Písemné a ústní ověření
b Definovat význam protokolů TCP/IP pro přenos dat po síti a popsat jeho jednotlivé vrstvy a význam Písemné a ústní ověření
c Definovat vnitřní součásti počítače a vzájemně je propojit sběrnicí a napájecími rozvody Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad ekodesignových přístupů pro životní cyklus výrobků a zásady recyklace elektroodpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
c Posoudit možnost náhrady nebezpečných látek látkami bezpečnými či méně nebezpečnými z dokumentace zabezpečovacího přístroje předložené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Autorizovaná osoba připraví závadu na zabezpečovacím systému.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA)