Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Polygrafický technik kontrolor jakosti
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, směrnicích a základních pravidlech systému PSO (ProzessStandardOffset)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a zdůvodnit základy standardizovaného řízení kvality tisku Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pravidla pro podchycení standardizované organizační struktury procesu tisku, jeho charakterizaci, kalibraci, kontrolu a správu Písemné a ústní ověření
c Identifikovat všechny příslušné podklady, kontrolní prvky, správné metody měření, měřené parametry, jejich požadované hodnoty a povolené odchylky pro tisk a vysvětlit jejich používání ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready při sběru dat do standardizovaného systému řízení jakosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit funkčnost/nefunkčnost a způsob fungování standardizovaného systému řízení jakosti ve smyslu PSO i pro jiné tiskové technologie Praktické předvedení
e Vysvětlit vliv a využívání kvalitativních parametrů norem a aktuálních grafických a zlomových programů pro provádění kontrolních měření v integrovaném systému řízení jakosti Písemné a ústní ověření
f Uvést závazný podklad stanovující technickou kvalitu provozních parametrů tiskových strojů včetně těchto parametrů a jejich povolených hodnot Písemné a ústní ověření
g Uvést aktuální normu/směrnici stanovující technickou kvalitu provozních parametrů knihařských strojů včetně těchto parametrů a jejich povolených hodnot Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování plánů kontroly jakosti polygrafických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě aktuálního stavu výrobní technologie dle zadané zakázky zhodnotit způsob fungování integrovaného systému řízení jakosti PSO pro vypracování plánu kontroly jakosti polygrafických výrobků podle aktuálních polygrafických norem ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready Praktické předvedení
b Vysvětlit účel normy ČSN ISO 12637-1 a důvod, proč je při vypracovávání plánů kontroly jakosti polygrafických výrobků důležitá znalost jednotného odborného názvosloví, v praktických příkladech nahradit nesprávné pojmy správnými Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vstupní kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní měření vstupních kvalitativních parametrů materiálů potiskovaných jednou z technologií tisku Praktické předvedení
b Provést měření vstupních kvalitativních parametrů barevnosti:
- procesních, sekundárních a terciárních barev v souladu s parametry předepsanými ČSN ISO 12647-2 a 7 a ISO 2846-1
- rámcových políček barevného rozsahu (barevné tabulky) v souladu s parametry podle ČSN ISO 12647-2 a 7
- přímých barev v souladu s parametry stanovenými soutiskem procesních barev podle ČSN ISO 12647-2 a 7
a vysvětlit, jak se provádí měření vstupních kvalitativních parametrů barevnosti přímých barev vůči parametrům stanoveným na základě fyzického či digitálního vzorníku a jak na základě obchodních požadavků
Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit měření vstupních kvalitativních parametrů tiskových dat v souladu s parametry stanovenými na základě ČSN ISO 15930-3(X) a ČSN ISO 12647-1, 2 a 7 a vysvětlit, jak se provádí měření vstupních kvalitativních parametrů kontrolního nátisku z tiskových dat vyhovujících ČSN ISO 15930-3(X) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit způsoby provádění kontrol:
- měřicích přístrojů (kolorimetrie, metamerie)
- nástrojů (momentové klíče, přípravky, kalibry)
- cejchovacích podkladů (karty pro kolorimetry, denzitometry, metamerii)
- kontrolních prvků (pro systematické řízení procesu podle PSO)
- displejů (pro nehmotný kontrolní nátisk na displeji podle ČSN ISO 12646)
- osvětlení displeje a jeho prostředí (podle ČSN ISO 12646, ISO 3664)
- osvětlení náhledového boxu a jeho prostředí (podle ISO 3664)
- osvětlení ovládacího pultu (podle ISO 3664) a podkladů pro PSO
Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit souvislosti výše uvedených kontrol s měřením vstupních kvalitativních parametrů osvětlení ovládacího pultu, displeje (a prostředí displeje) používaného pro porovnávání tisku s nehmotným kontrolním nátiskem na displeji podle ČSN ISO 12646, ISO 3664 a podkladů pro PSO Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit způsob a důvod provádění měření vstupních kvalitativních parametrů nastavení osvitové jednotky a automatu na vyvolávání tiskových desek podle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit důvod provádění měření vstupních kvalitativních parametrů tiskového stroje podle směrnice BVDM (Německý spolek svazu tisku a médií) pro přejímku/kondiční prohlídku aktuálního tiskového stroje a podle kontrolních prvků a podkladů pro PSO Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vzorek z mezioperační kontroly interní tvorby tiskových dat podle parametrů ČSN ISO 15930-3(X), návodu PDF/X-1a(x) a kontrolních prvků pro osvit tiskových desek a vysvětlit účel mezioperační kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit podmínky a způsob provádění mezioperační kontroly kvality interně vytvořených tiskových dat proti kvalitě kontrolního nátisku a tisku včetně vlivu mezioperační kontroly kvality tiskové formy a významu přehledné a spolehlivé archivace všech verzí a výsledků úprav tiskových dat prováděných ve zpětné vazbě na tyto kontroly Písemné a ústní ověření
c Provést mezioperační kontrolu parametrů vytištěného digitálního kontrolního nátisku vůči parametrům předepsaným ČSN ISO 12647-7 Praktické předvedení
d Vysvětlit, na jakých základech se provádí mezioperační kontrola vytištěného kontrolního nátisku a nehmotného kontrolního nátisku na displeji a jejich porovnávání s tiskem, jaký má na tuto kontrolu vliv nastavení a mezioperační kontrola osvitové jednotky a vyvolávacího automatu a jaká je jejich zpětná vazba na zhotovování vlastního digitálního kontrolního nátisku Písemné a ústní ověření
e Provést mezioperační kontrolu:
- potiskovaných materiálů
- barevnosti procesních, sekundárních a terciárních barev
- rámcových políček barevného rozsahu (pokud jsou k dispozici)
- přímých barev tvořených soutiskem
- přímých barev podle parametrů vzorníku
- přímých barev na základě obchodního požadavku
- nárůstů tónových hodnot jednotlivých procesních barev
- rozsahu rozbarvení středních tónů pestrých procesních barev
- soutisku
- reprodukovaného tónového rozsahu
- součtu tónových hodnot
v souladu s parametry předepsanými:
- ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem
- ČSN ISO 12647-7 Digitální tisk
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výstupní kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob provádění měření výstupních kvalitativních parametrů podle normy:
- ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem (Archový a akcidenční ofsetový tisk)
a v případě specializace alternativně podle norem:
- ČSN ISO 12647-3 Ofsetový novinový tisk
- ČSN ISO 12647-7 Digitální tisk
Praktické předvedení
b Vysvětlit, proč je zjišťování příčin snížené kvality polygrafických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality v rámci fungování systému řízení jakosti podle PSO jednoduché, jednoznačné a spolehlivé Písemné a ústní ověření
c Posoudit vybraný vzorek tisku vzhledem k předpisům PSO a popsat případné nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit, jak se používají hodnoty kontrolovaných parametrů:
- materiálů
- barevnosti procesních, sekundárních a terciárních barev
- barevnosti rámcových políček barevného rozsahu
- barevnosti přímých barev stanovené soutiskem
předepsané ČSN ISO 12647-2 a ČSN ISO 12647-7
a
- barevnosti přímých barev stanovené vzorníkem
- barevnosti přímých barev stanovené na základě obchodních požadavků
v rámci integrovaného systému řízení jakosti pro uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě
Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a vysvětlit, jak se v rámci integrovaného systému řízení jakosti pro uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě používají:
- hodnoty parametrů tiskových dat vyhovující ČSN ISO 15930-3(X)
- hodnoty parametrů tiskových dat vyhovující ČSN ISO 12647-1, 2
- hodnoty parametrů kontrolního nátisku vyhovujícího ČSN ISO 12647-1, 2
z tiskových dat vyhovujících ČSN ISO 15930-3(X)
- hodnoty parametrů měřicích přístrojů (kolorimetrie, metamerie)
- hodnoty nástrojů (momentové klíče, přípravky, kalibry)
- hodnoty cejchovacích podkladů (karty pro kolorimetry, metamerii)
- hodnoty parametrů kontrolních prvků
Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit, jak se v rámci integrovaného systému řízení jakosti pro uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě používají hodnoty parametrů:
- displejů pro kontrolní nátisk na displeji podle ČSN ISO 12646
- osvětlení displeje podle ČSN ISO 12646 a prostředí ISO 3664
- osvětlení náhledového boxu jeho prostředí podle ISO 3664 a PSO
- osvětlení ovládacího pultu podle ISO 3664 a podkladů pro PSO
- osvětlení ovládacího pultu a displeje a prostředí displeje, používaného pro
porovnávání s nehmotným kontrolním nátiskem na displeji podle ČSN ISO
12646, ISO 3664 a podkladů pro PSO
- nastavení osvitové jednotky tiskových desek a vyvolávacího automatu
podle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO
- tiskového stroje kontrolované podle směrnice BVDM
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-kont#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč nesmí trpět poruchami vidění (barvocitu), protože součástí jeho práce je i vizuální posuzování a porovnávání tisků.

Zkratka PSO (ProzessStandardOffset) znamená "standardizaci ofsetových tiskových procesů" (zkráceně „standardizaci ofsetu“). Je to systém nasazení příslušných polygrafických ISO norem do praxe.

 

Uchazeči bude u zkoušky autorizovanou osobou zadána zakázka pro prověření kvality:

a) tiskových dat

b) kontrolního nátisku

c) vytištěného archu

a dále na přizpůsobení technologického procesu výroby zjištěným výsledkům.

 

Stanovené kompetence je v rámci systémového řízení kvality tisku ofsetem nutné prověřovat podle aktuálně platných norem:

 • ČSN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Organizace a dokumenty

 • ČSN ISO 15930-3(X) Přejímka a zpracování tiskových dat

 • ČSN ISO 12646 Displeje pro barevný kontrolní nátisk

 • ISO 3664 Osvětlení pro vizuální posuzování barevnosti

 • ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

 • ČSN ISO 12 647-2 Tisk ofsetem

 • ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

 • Směrnice PDF/X-ready Aplikace souborů ve formátu PDF v předtiskové přípravě

a případně některé další normy jako ISO 15076 Správa barev a další aktualizované normy.

 

V rámci ověření kompetence "Vstupní kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě", kritérium ad a), je nutné provést kontrolní měření vstupních kvalitativních parametrů materiálů potiskovaných jednou z těchto technologií tisku:

 • archovým či kotoučovým akcidenčním ofsetovým tiskem (heatsetem) v souladu s parametry předepsanými ČSN ISO 126347-2

 • novinovým ofsetovým tiskem v souladu s parametry předepsanými ČSN ISO 12647-3

 • digitálním tiskem v souladu s parametry předepsanými ČSN ISO 12647-7.

Zkouška se skládá z písemné části, ústní části a praktické části.

Nejdříve probíhá písemná část zkoušky. Při písemné zkoušce uchazeč vypracovává stručné odpovědi k jednotlivým otázkám zadaným podle kritérií hodnocení jednotlivých kompetencí.

V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby a pomůcky stanovené autorizovanou osobou.

Po ukončení písemné zkoušky probíhá ústní zkouška a praktická zkouška. Při ústní zkoušce se zejména ověřují ta kritéria hodnocení, kde v písemné části zkoušky uchazeč neodpověděl jednoznačně nebo úplně nebo u kterých je žádoucí podrobnější vysvětlení. V rámci praktické zkoušky jsou na konkrétní zakázce ověřována kritéria určená k praktickému ověření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Paseka, OSVČ

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, Hronov

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1

Střední škola grafická, Brno