Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký řezbář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu řezbářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a zpracovat uměleckořemeslný záměr a zpracovat výtvarný návrh reliéfního ornamentu o velikosti 150 x 150 mm (např. voluta, růžice) Praktické předvedení
b Zpracovat výtvarný návrh reliéfní řezby chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm Praktické předvedení
c Popsat podle technologické dokumentace přípravu a postup výroby prostorového dřevěného řetězu s délkou oka 50 mm Ústní ověření
d Popsat z výkresové dokumentace řezbovanou součást nábytku (např. orlí spár u nohy sedacího nábytku) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a popsat způsob provedení reliéfního ornamentu o velikosti 150 x 150 mm podle vlastního výtvarného návrhu nebo předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a popsat způsob provedení reliéfní řezby chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm podle vlastního výtvarného návrhu nebo předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup a popsat způsob provedení řezby prostorového dřevěného řetězu podle předložené dokumentace s délkou oka 50 mm Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel pro zhotovení uvedených výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro zhotovení řezby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat, připravit a upravit materiál pro daný reliéfní ornament, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat, připravit a upravit materiál pro danou reliéfní řezbu chebskou technikou, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat, připravit a upravit materiál pro daný prostorový dřevěný řetěz, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat předchozí úpravu použitých surovin a materiálů pro jednotlivé technologie řezby zhotovovaných výrobků Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace materiálu pro různé typy prostředí (např. interiér a exteriér) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nářadí a vytváření uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby broušení a údržby řezbářských dlát; Předvést nabroušení alespoň tří kusů dlát Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyřezat daný reliéfní ornament Praktické předvedení
c Zhotovit danou reliéfní řezbu chebskou technikou Praktické předvedení
d Vyřezat daný prostorový dřevěný řetěz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat uměleckohistorický sloh nebo styl předloženého poškozeného řezbářského předmětu Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození, stanovit technologický postup, určit vhodné materiály, nástroje a pomůcky pro opravu předloženého poškozeného řezbářského předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravit, případně odstranit a vyměnit poškozenou část předmětu při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
d Odstranit nevhodné nátěrové vrstvy a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení, jejich funkci, způsoby seřízení, údržby, manipulaci s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro podélné a příčné řezání kotoučovou pilou Praktické předvedení
c Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro vrtání Praktické předvedení
d Připravit, seřídit, používat a ošetřovat řetězovou pilu pro řezbu a dlabání Praktické předvedení
e Předvést soustružení na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení
f Předvést podélné vnější tvarování na horní ruční frézce na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení
g Připravit, seřídit, používat a ošetřovat pásovou pilu (předvést tvarové řezání) na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení
h Popsat rovinné frézování a tloušťkování, včetně ošetřování stroje a výměny nožů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovenou reliéfní řezbu chebskou technikou k povrchové úpravě voskem, popsat technologický postup provedení povrchové úpravy a tuto provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést povrchovou úpravu šelakovou politurou na zhotovené řezbě daného reliéfního ornamentu Praktické předvedení
c Provést moření na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení
d Popsat vymývání a bělení barevných vad a skvrn na masivním dřevě, likvidaci pryskyřičných skvrn Ústní ověření
e Popsat povrchovou úpravu olejovým napuštěním a lakem na bázi přírodních pryskyřic Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-rezbar#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotovení výrobků.

 

Na začátku zkoušky autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání, která umožní ověření všech odborných kompetencí uvedených v hodnoticím standardu. Uchazeč následně vypracuje výtvarné návrhy prvních dvou výrobků.

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví 3 výrobky, a to reliéfní ornament o velikosti 150 x 150 mm, reliéfní řezbu chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm a prostorový dřevěný řetěz s délkou oka 50 mm (nejméně 4 oka řetězu).

 

Autorizovaná osoba určí, zda bude uchazeč zhotovovat uvedené dva výrobky podle vlastních výtvarných návrhů nebo podle předložené dokumentace. Předložená dokumentace obsahuje výtvarný návrh, příp. fotografie - v případě zhotovení repliky.

 

Pro ověření odborné kompetence Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných řezbářských výrobků autorizovaná osoba připraví řezbovaný předmět určený k opravě, např. poškozená řezba na židli ve stylu chippendale, nebo poškozená řezba srovnatelné obtížnosti.

 

Při hodnocení hotových výrobků bude posuzována kvalita, přesnost a estetika provedení výrobků; předmětem hodnocení je i manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání umělecký truhlář a řezbář a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo řezbářství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo řezbářství.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru řezbářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo řezbářství nebo ve funkci učitele učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo řezbářství.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oboru uměleckořemeslného zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo řezbářství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti uměleckořemeslného řezbářství.
  4. Profesní kvalifikace 82-002-H Umělecký řezbář / umělecká řezbářka + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva nebo řezbářství.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici řezbářskou dílnu splňující minimálně následující požadavky na materiálně-technické vybavení:

  • prostory s přívodem elektrické energie odpovídající bezpečnostním předpisům;
  • materiály a pomůcky odpovídající charakteru ověřovaných kritérií (například měřidla, laky, olejová napouštědla, tmely, vosky);
  • nástroje a nářadí:

Souprava ručního nářadí pro práci truhláře a řezbáře.

Souprava pro ostření ručního nářadí (ruční brousek ve vodní lázni, obtahovací kámen – břidlice nebo arkansas)

  • strojní zařízení:

Kotoučová pila

Motorová řetězová pila nebo elektrická řetězová pila

Rovinná srovnávací frézka

Rovinná tloušťkovací frézka

Pásová pila

Vrtací dlabačka a sada základních dlabacích vrtáků (hadovité vrtáky, špulíře, duté vrtáky)

Horní frézka i ruční se sadou základních stopkových fréz (nástroje bez ložiska o průměru 25 mm – 5 kusů, nástroje s vodicím ložiskem o průměru 25 mm – 5 kusů)

(U předchozích sad fréz jsou přípustné i obdobné sady větších nebo menších rozměrů.)

Soustruh na dřevo

Ruční vrtačka

Odsávací dílenské zařízení do vaku

Ochranné pracovní pomůcky příslušné k jednotlivým strojním zařízením

  • řezbovaný předmět určený k opravě

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 27 až 33 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec

Balajka Adam, OSVČ / řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Vít Vavřiník, OSVČ / restaurátor