Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký řezbář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a zpracování uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu řezbářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a zpracovat uměleckořemeslný záměr a zpracovat výtvarný návrh reliéfního ornamentu o velikosti 150 x 150 mm (např. voluta, růžice) Praktické předvedení
b Zpracovat výtvarný návrh reliéfní řezby chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm Praktické předvedení
c Popsat podle technologické dokumentace přípravu a postup výroby prostorového dřevěného řetězu s délkou oka 50 mm Ústní ověření
d Popsat z výkresové dokumentace řezbovanou součást nábytku (např. orlí spár u nohy sedacího nábytku) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálu, technologických a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a popsat způsob provedení reliéfního ornamentu o velikosti 150 x 150 mm podle vlastního výtvarného návrhu nebo předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup a popsat způsob provedení reliéfní řezby chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm podle vlastního výtvarného návrhu nebo předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit technologický postup a popsat způsob provedení řezby prostorového dřevěného řetězu podle předložené dokumentace s délkou oka 50 mm Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel pro zhotovení uvedených výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava materiálů pro zhotovení řezby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat, připravit a upravit materiál pro daný reliéfní ornament, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat, připravit a upravit materiál pro danou reliéfní řezbu chebskou technikou, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat, připravit a upravit materiál pro daný prostorový dřevěný řetěz, objasnit vhodnost jeho výběru Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat předchozí úpravu použitých surovin a materiálů pro jednotlivé technologie řezby zhotovovaných výrobků Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace materiálu pro různé typy prostředí (např. interiér a exteriér) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nářadí a vytváření uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby broušení a údržby řezbářských dlát; Předvést nabroušení alespoň tří kusů dlát Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyřezat daný reliéfní ornament Praktické předvedení
c Zhotovit danou reliéfní řezbu chebskou technikou Praktické předvedení
d Vyřezat daný prostorový dřevěný řetěz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat uměleckohistorický sloh nebo styl předloženého poškozeného řezbářského předmětu Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození, stanovit technologický postup, určit vhodné materiály, nástroje a pomůcky pro opravu předloženého poškozeného řezbářského předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravit, případně odstranit a vyměnit poškozenou část předmětu při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
d Odstranit nevhodné nátěrové vrstvy a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení, jejich funkci, způsoby seřízení, údržby, manipulaci s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro podélné a příčné řezání kotoučovou pilou Praktické předvedení
c Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro vrtání Praktické předvedení
d Připravit, seřídit, používat a ošetřovat řetězovou pilu pro řezbu a dlabání Praktické předvedení
e Předvést soustružení na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení
f Předvést podélné vnější tvarování na horní ruční frézce na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení
g Připravit, seřídit, používat a ošetřovat pásovou pilu (předvést tvarové řezání) na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení
h Popsat rovinné frézování a tloušťkování, včetně ošetřování stroje a výměny nožů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava uměleckořemeslných řezbářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovenou reliéfní řezbu chebskou technikou k povrchové úpravě voskem, popsat technologický postup provedení povrchové úpravy a tuto provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést povrchovou úpravu šelakovou politurou na zhotovené řezbě daného reliéfního ornamentu Praktické předvedení
c Provést moření na předloženém zkušebním vzorku Praktické předvedení
d Popsat vymývání a bělení barevných vad a skvrn na masivním dřevě, likvidaci pryskyřičných skvrn Ústní ověření
e Popsat povrchovou úpravu olejovým napuštěním a lakem na bázi přírodních pryskyřic Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-rezbar#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotovení výrobků.

 

Na začátku zkoušky autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání, která umožní ověření všech odborných kompetencí uvedených v hodnoticím standardu. Uchazeč následně vypracuje výtvarné návrhy prvních dvou výrobků.

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví 3 výrobky, a to reliéfní ornament o velikosti 150 x 150 mm, reliéfní řezbu chebskou technikou nejméně o velikosti 200 x 300 mm a prostorový dřevěný řetěz s délkou oka 50 mm (nejméně 4 oka řetězu).

 

Autorizovaná osoba určí, zda bude uchazeč zhotovovat uvedené dva výrobky podle vlastních výtvarných návrhů nebo podle předložené dokumentace. Předložená dokumentace obsahuje výtvarný návrh, příp. fotografie - v případě zhotovení repliky.

 

Pro ověření odborné kompetence Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných řezbářských výrobků autorizovaná osoba připraví řezbovaný předmět určený k opravě, např. poškozená řezba na židli ve stylu chippendale, nebo poškozená řezba srovnatelné obtížnosti.

 

Při hodnocení hotových výrobků bude posuzována kvalita, přesnost a estetika provedení výrobků; předmětem hodnocení je i manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec

Balajka Adam, OSVČ / řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Vít Vavřiník, OSVČ / restaurátor