Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy olejnin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat semena, plody, rostliny a jejich části v různých vývojových fázích Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů olejnin na stanoviště Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci olejnin Ústní ověření
e Prokázat znalost předpisů vztahujících se k pěstování olejnin Ústní ověření
f Vyhledat odborné informace o zadané olejnině Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat obsah živin na daném stanovišti podle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout dávky živin (N a významných živin) a úpravu pH podle plánovaného výnosu a AZP (Agrochemické zkoušení půd) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv s ohledem na danou olejninu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přihnojení olejnin za vegetace včetně listových hnojiv a stanovit vhodnou vývojovou fázi olejnin k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k olejninám Ústní ověření
f Navrhnout a popsat plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj olejnin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit rozdíl v hnojení v pásmech ochrany vod a ve zranitelných oblastech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování olejnin a její využití Ústní ověření
b Popsat technologie pro založení porostů olejnin Ústní ověření
c Navrhnout osevní postup a popsat zařazení olejnin do osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování olejnin Ústní ověření
e Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci Ústní ověření
f Navrhnout odrůdu a popsat vhodný technologický postup pro pěstování zadané olejniny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout pěstitelské technologie podle předpokládaného odbytu dané komodity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a ošetření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat hlavní biotické a abiotické škodlivé činitele vyskytující se v porostech tří druhů olejnin Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu olejniny na konkrétním pozemku a navrhnout případná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů, a předvést zadání pokynu k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany rostlin pro olejniny Ústní ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel podle aktuální legislativy Praktické předvedení
e Předvést vyhledání zadaného přípravku v registru přípravků pro danou olejninu podle zadaných omezení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace ošetření olejnin před sklizní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti předsklizňového ošetření olejnin Ústní ověření
b Stanovit důvody ošetření před sklizní a zvolit vhodný termín ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činitele ovlivňující termín sklizně olejnin, včetně stanovení vlhkosti semen Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technologie sklizně olejnin a předvést zadání instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu olejnin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování olejnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam o aplikaci přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
d Charakterizovat platné požadavky na dotace ve vztahu k pěstování olejnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kladné a záporné vlastnosti olejnin v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Určit jednotlivé výnosové a nákladové položky pěstování olejnin a objasnit jejich ovlivnění, zhodnotit rentabilitu pěstování olejnin z předložených údajů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit a stanovit výkupní požadavky na olejniny Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v problematice cenotvorby olejnin a jejich odbytu a stanovit cenu s využitím znalosti trhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
f Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom#zdravotni-zpusobilost).

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování olejnin v zemědělském závodě. Podklady pro ověření kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu (hnojení, ochrana rostliny) budou ověřovány v porostu olejniny. Za olejniny jsou považovány: řepka ozimá, řepka jarní, mák jarní, mák ozimý, hořčice bílá, slunečnice roční.

 

U kompetence Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky vyjmenuje uchazeč v kritériu a) minimálně 5 druhů olejnin, v kritériu b) rozpozná u olejnin minimálně 5 vzorků semen, plodů, rostlin a jejich částí a určí vývojové fáze olejnin podle alespoň 10 fotografií nebo vzorků. V kritériu c) popíše nároky minimálně 3 druhů olejnin. V kritériu e) prokáže znalost předpisů týkající se pěstování plodin se zaměřením na zákony: 252/1997 Sb., 219/2003 Sb., 326/2004 Sb. , 167/1998 Sb. .

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin bude k prověření kritérií b), c), f) k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a opatření proti nim bude k prověření kritérií b),d) a e) k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok. U kritéria b) bude zadávání pokynu k provedení konkrétního zásahu v porostu v podobě modelové situace.

U kompetencí Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin, Návrh technologického postupu pěstování olejnin, Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě, Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování olejnin bude uchazeč v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na internet.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování rostlin nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin.

  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování rostlin nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin.

  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti pěstování rostlin nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pěstování rostlin.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Pozemky s porostem 1 druhu olejniny

  • Soubor datových podkladů konkrétního zemědělského závodu zaměřeného na pěstování olejnin

  • Zkušební místnost

  • PC s přístupem na internet, přístup k programu LPIS

  • Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení, Registr přípravků na ochranu rostlin

  • Minimálně 5 vzorků semen, plodů, rostlin a jejich částí olejnin a alespoň 10 fotografií nebo vzorků rostlin olejnin v různých vývojových fázích

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČZU Praha

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Soukromý zemědělský podnikatel