Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy olejnin a vysvětlit jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat semena, plody, rostliny a jejich části v různých vývojových fázích Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů olejnin na stanoviště Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci olejnin Ústní ověření
e Prokázat znalost předpisů vztahujících se k pěstování olejnin Ústní ověření
f Vyhledat odborné informace o zadané olejnině Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a interpretovat obsah živin na daném stanovišti podle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout dávky živin (N a významných živin) a úpravu pH podle plánovaného výnosu a AZP (Agrochemické zkoušení půd) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv s ohledem na danou olejninu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přihnojení olejnin za vegetace včetně listových hnojiv a stanovit vhodnou vývojovou fázi olejnin k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k olejninám Ústní ověření
f Navrhnout a popsat plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj olejnin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit rozdíl v hnojení v pásmech ochrany vod a ve zranitelných oblastech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování olejnin a její využití Ústní ověření
b Popsat technologie pro založení porostů olejnin Ústní ověření
c Navrhnout osevní postup a popsat zařazení olejnin do osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování olejnin Ústní ověření
e Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci Ústní ověření
f Navrhnout odrůdu a popsat vhodný technologický postup pro pěstování zadané olejniny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout pěstitelské technologie podle předpokládaného odbytu dané komodity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a ošetření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat hlavní biotické a abiotické škodlivé činitele vyskytující se v porostech tří druhů olejnin Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu olejniny na konkrétním pozemku a navrhnout případná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů, a předvést zadání pokynu k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany rostlin pro olejniny Ústní ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel podle aktuální legislativy Praktické předvedení
e Předvést vyhledání zadaného přípravku v registru přípravků pro danou olejninu podle zadaných omezení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace ošetření olejnin před sklizní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti předsklizňového ošetření olejnin Ústní ověření
b Stanovit důvody ošetření před sklizní a zvolit vhodný termín ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činitele ovlivňující termín sklizně olejnin, včetně stanovení vlhkosti semen Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat technologie sklizně olejnin a předvést zadání instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu olejnin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování olejnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam o aplikaci přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
d Charakterizovat platné požadavky na dotace ve vztahu k pěstování olejnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce olejnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kladné a záporné vlastnosti olejnin v rámci různých typů hospodaření Ústní ověření
b Určit jednotlivé výnosové a nákladové položky pěstování olejnin a objasnit jejich ovlivnění, zhodnotit rentabilitu pěstování olejnin z předložených údajů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit a stanovit výkupní požadavky na olejniny Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v problematice cenotvorby olejnin a jejich odbytu a stanovit cenu s využitím znalosti trhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
c Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování v zemědělském provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
e Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
f Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/agronom#zdravotni-zpusobilost).

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování olejnin v zemědělském závodě. Podklady pro ověření kompetencí budou vycházet z podmínek konkrétního zemědělského závodu. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu (hnojení, ochrana rostliny) budou ověřovány v porostu olejniny. Za olejniny jsou považovány: řepka ozimá, řepka jarní, mák jarní, mák ozimý, hořčice bílá, slunečnice roční.

 

U kompetence Orientace v olejninách a jejich nárocích na půdní a povětrnostní podmínky vyjmenuje uchazeč v kritériu a) minimálně 5 druhů olejnin, v kritériu b) rozpozná u olejnin minimálně 5 vzorků semen, plodů, rostlin a jejich částí a určí vývojové fáze olejnin podle alespoň 10 fotografií nebo vzorků. V kritériu c) popíše nároky minimálně 3 druhů olejnin. V kritériu e) prokáže znalost předpisů týkající se pěstování plodin se zaměřením na zákony: 252/1997 Sb., 219/2003 Sb., 326/2004 Sb. , 167/1998 Sb. .

U kompetence Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin bude k prověření kritérií b), c), f) k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence Diagnostika škodlivých činitelů v olejninách a opatření proti nim bude k prověření kritérií b),d) a e) k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok. U kritéria b) bude zadávání pokynu k provedení konkrétního zásahu v porostu v podobě modelové situace.

U kompetencí Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj olejnin, Návrh technologického postupu pěstování olejnin, Vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě, Zjišťování ekonomických ukazatelů pěstování olejnin bude uchazeč v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na internet.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČZU Praha

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Soukromý zemědělský podnikatel