Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání základních pojmů a vztahů v oblasti elektrorozvodných sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu a základní vztahy mezi elektrotechnickými veličinami Ústní ověření
b Na vybraném výkresu vysvětlit a popsat jednotlivé použité značky elektrotechnických prvků a zdůvodnit funkci Ústní ověření
c Zdůvodnit princip činnosti jejich ochrany před úrazem na vzdušné a kabelové elektrorozvodné síti nízkého napětí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž elektrorozvodných sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a formulovat postup pracovních činností na vzdušné a kabelové přípojce nízkého napětí Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit pro zadaný úkol materiál, nářadí, pomůcky a měřicí přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady BOZP včetně poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, izolační a zemní odpor, impedance vypínací smyčky) Ústní ověření
b Měřit, vyhodnotit a interpretovat elektrické veličiny: napětí, proud, výkon, izolační a zemní odpor, impedance vypínací smyčky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž jednotlivých prvků a zařízení přípojky vysokého napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití ochran před úrazem elektrickým proudem Ústní ověření
b Namontovat kabelovou přípojku vysokého napětí včetně jejího ukončení Praktické předvedení
c Namontovat vzdušnou přípojku vysokého napětí včetně jejího ukončení Praktické předvedení
d Změřit odpor uzemnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Specifikace poruch na elektrorozvodných sítích a způsoby jejich odstraňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat specifiku poruch kompenzované a izolované soustavy Ústní ověření
b Stanovit postup odstranění definované závady Praktické předvedení
c Odstranit definovanou závadu/poruchu Praktické předvedení
d Popsat funkční zkoušky zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Zkoušku je možné vykonat v učebně, nebo v objektech, kde jsou k dispozici přípojkové skříně pro přípojky nn venkovním vedením a přípojky nn kabelem a stanice vn s kotevními izolátory, proudovou svorkou a vypínacím prvkem.

Pro plnění kritéria „c) Odstranění závady/poruchy“ kompetence „Specifikace poruch na elektrorozvodných sítích a způsoby jejich odstraňování“ si autorizovaná osoba připraví jednopólovou poruchu.

 

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je důsledné dodržení podmínek BOZP v celém jejím průběhu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice a. s.

EON Distribuce a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou