Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Koželuh
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technické dokumentace stroje a zařízení potřebné ke zhotovení předloženého koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu koželužskému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace suroviny, polotovary a chemikálie potřebné k zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní postup vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiály potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologický postup likvidace koželužského odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést fyzickou kontrolu funkčnosti určeného koželužského stroje, nastavit potřebné parametry pro danou pracovní operaci a zpracovávaný materiál a uvést stroj do chodu s ohledem na dodržování předpisů BOZP Praktické předvedení
b Určit kritická místa určeného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat konstrukci a funkci určeného koželužského stroje, předvést obsluhu u vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení jednoho vybraného stroje pro koželužskou výrobu (odchlupovacího stroje, nebo mízdřícího stroje, nebo postruhovacího stroje, nebo vyrážecího stroje), včetně nastavení daných parametrů s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu jednoho vybraného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost provádění pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu kvality kůží připravených k výrobě holiny, případné vady vyhodnotit a určit jejich vznik Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup výroby holiny a zdůvodnit nutnost vykonání jednotlivých pracovních operací Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pracovní postup u jednotlivých pracovních operací používaných při výrobě a opracování holiny Ústní ověření
d Vykonat zadané pracovní operace (námok, loužení, odchlupení, mízdření, štípání, omyskání líce, kruponování) při výrobě a opracování holiny v souladu s technologií koželužské výroby a s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Činění kůží a kožešin včetně přípravy činících roztoků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel činění kůží a kožešin a změny, ke kterým během činícího procesu dochází Ústní ověření
b Popsat pracovní postup při činění kůží a kožešin, rozlišit jednotlivé druhy činění kůží a kožešin podle činicích látek a určit použití usní a kožešin vyčiněných těmito způsoby Ústní ověření
c Vyjmenovat a rozdělit činicí látky, popsat přípravu činících roztoků s ohledem na ekologicky čisté zpracování Ústní ověření
d Podílet se na pracovních úkonech při činění kůží a kožešin podle použité technologie s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a zpracování usní a kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace používané při úpravě a konečném zpracování usní a kožešin, popsat jejich účel Ústní ověření
b Určit a popsat konkrétní způsob úpravy předložených vzorků usní a kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích usní Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést 3 pracovní operace (napínání usní nebo kožešin, žehlení usní nebo kožešin, povrchová úprava usní nebo kožešin) v úseku úpravy a konečného zpracování usní a kožešin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní a kožešin, příprava usní a kožešin k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usňových a kožešinových materiálů podle jejich původu a způsobu zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykonat mezioperační kontrolu kvality materiálů a polotovarů v procesu koželužské výroby usní a kožešin Praktické předvedení
c Posoudit kvalitu vyrobených usní a kožešin, vyhodnotit případné nedostatky, určit způsob jejich vzniku a provést třídění usní a kožešin podle ukazatelů kvality do jednotlivých skupin Praktické předvedení
d Provést měření plochy usní a kožešin, vyznačit na rubní stranu usní a kožešin výsledek a popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést balení usní a kožešin do balíků, označit je potřebným značením a připravit k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kozeluh#zdravotni-zpusobilost).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnoticího standardu. Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v koželužské výrobě.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí koželužské výroby. Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Obsluha koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b), c); Činění kůží a kožešin včetně přípravy činících roztoků pro kritérium hodnocení d); Úprava a zpracování usní a kožešin po činění pro kritéria hodnocení a), b), d); Posuzování kvality usní a kožešin, příprava usní a kožešin k expedici pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e), zda budou úkoly zaměřeny na výrobu usní nebo kožešin, a to podle zaměření konkrétní koželužské technologie v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží k provedení rozboru u odborné kompetence Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a) a b) useň nebo kožešinu v počtu 1 kus.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Činění kůží a kožešin včetně přípravy činících roztoků pro kritérium hodnocení d), jakým způsobem bude surovina činěna (chromočinění nebo třísločinění nebo jirchářské nebo zámišové nebo piklováním, případně jiné kombinované způsoby) s ohledem na použitou technologii v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborných kompetencí Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě pro kritérium hodnocení a); Úprava a zpracování usní a kožešin po činění pro kritéria hodnocení b), c); Posuzování kvality usní a kožešin, příprava usní a kožešin k expedici pro kritéria hodnocení a), b), vzorky v minimálním počtu 3 - maximálně 7 vzorků.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Obsluha koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b), c); Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b), typ koželužského stroje, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní technologie koželužské výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě pro kritérium hodnocení d); Úprava a zpracování usní a kožešin po činění pro kritérium hodnocení d), vykonat 3 pracovní operace podle koželužské technologie prováděné v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na koželužskou nebo chemickou výrobu a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti koželužské výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zpracování usní, plastů a pryže nebo aplikovaná chemie nebo chemik operátor a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti koželužské výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na koželužskou nebo kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-024-H Koželuh a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožešnické nebo kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Koželužská dílna v reálném provozu umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním, hygienickým a ekologickým požadavkům, vybavená následujícími základními výrobními stroji, zařízením, nářadím, surovinami, materiály, polotovary a činicími látkami pro výrobu koželužských výrobků (usní nebo kožešin):

 

 • Stroje přípravného úseku: Odchlupovací stroj, mízdřící stroj, vyrážecí stroj, štípací stroj, stroj pro omykání a kruponování
 • Vybavení úseku pro činění: Činicí sudy nebo hašple
 • Stroje a zařízení pro úpravu a konečné zpracování usní nebo kožešin: Sudy, lisy nebo odstředivky, postruhovací stroj, vyrážecí stroj, napínací rámy, sušičky, měřicí zařízení
 • Pomůcky pro čištění, mazání a údržbu koželužských strojů
 • Činicí látky a chemikálie v množství potřebném pro vykonání zkoušky
 • Barviva, impregnační a mazací látky v množství potřebném pro vykonání zkoušky
 • Kůže nebo kožešina (základní surovina pro koželužskou výrobu v množství potřebném pro vykonání zkoušky minimálně 1 kus - maximálně 3 kusy)
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace pro koželužskou výrobu) - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Vzorky usní nebo kožešin z různých zvířat a s různou povrchovou úpravou (minimálně 3 kusy - maximálně 7 kusů)
 • Vzorky usní nebo kožešin s vadami vzniklými za života zvířete, během skladování suroviny a během technologického procesu výroby (minimálně 3 kusy - maximálně 7 kusů)
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní zástěra, tlumiče sluchu, pracovní rukavice)
 • Učebna vybavená PC s připojením na internet

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickýcm limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava