Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Koželuh
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technické dokumentace stroje a zařízení potřebné ke zhotovení předloženého koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu koželužskému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace suroviny, polotovary a chemikálie potřebné k zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní postup vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiály potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologický postup likvidace koželužského odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést fyzickou kontrolu funkčnosti určeného koželužského stroje, nastavit potřebné parametry pro danou pracovní operaci a zpracovávaný materiál a uvést stroj do chodu s ohledem na dodržování předpisů BOZP Praktické předvedení
b Určit kritická místa určeného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat konstrukci a funkci určeného koželužského stroje, předvést obsluhu u vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení jednoho vybraného stroje pro koželužskou výrobu (odchlupovacího stroje, nebo mízdřícího stroje, nebo postruhovacího stroje, nebo vyrážecího stroje), včetně nastavení daných parametrů s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu jednoho vybraného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost provádění pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu kvality kůží připravených k výrobě holiny, případné vady vyhodnotit a určit jejich vznik Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup výroby holiny a zdůvodnit nutnost vykonání jednotlivých pracovních operací Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pracovní postup u jednotlivých pracovních operací používaných při výrobě a opracování holiny Ústní ověření
d Vykonat zadané pracovní operace (námok, loužení, odchlupení, mízdření, štípání, omyskání líce, kruponování) při výrobě a opracování holiny v souladu s technologií koželužské výroby a s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Činění kůží a kožešin včetně přípravy činících roztoků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel činění kůží a kožešin a změny, ke kterým během činícího procesu dochází Ústní ověření
b Popsat pracovní postup při činění kůží a kožešin, rozlišit jednotlivé druhy činění kůží a kožešin podle činicích látek a určit použití usní a kožešin vyčiněných těmito způsoby Ústní ověření
c Vyjmenovat a rozdělit činicí látky, popsat přípravu činících roztoků s ohledem na ekologicky čisté zpracování Ústní ověření
d Podílet se na pracovních úkonech při činění kůží a kožešin podle použité technologie s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a zpracování usní a kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace používané při úpravě a konečném zpracování usní a kožešin, popsat jejich účel Ústní ověření
b Určit a popsat konkrétní způsob úpravy předložených vzorků usní a kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích usní Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést 3 pracovní operace (napínání usní nebo kožešin, žehlení usní nebo kožešin, povrchová úprava usní nebo kožešin) v úseku úpravy a konečného zpracování usní a kožešin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní a kožešin, příprava usní a kožešin k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usňových a kožešinových materiálů podle jejich původu a způsobu zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykonat mezioperační kontrolu kvality materiálů a polotovarů v procesu koželužské výroby usní a kožešin Praktické předvedení
c Posoudit kvalitu vyrobených usní a kožešin, vyhodnotit případné nedostatky, určit způsob jejich vzniku a provést třídění usní a kožešin podle ukazatelů kvality do jednotlivých skupin Praktické předvedení
d Provést měření plochy usní a kožešin, vyznačit na rubní stranu usní a kožešin výsledek a popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést balení usní a kožešin do balíků, označit je potřebným značením a připravit k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kozeluh#zdravotni-zpusobilost).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnoticího standardu. Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v koželužské výrobě.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí koželužské výroby. Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Obsluha koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b), c); Činění kůží a kožešin včetně přípravy činících roztoků pro kritérium hodnocení d); Úprava a zpracování usní a kožešin po činění pro kritéria hodnocení a), b), d); Posuzování kvality usní a kožešin, příprava usní a kožešin k expedici pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e), zda budou úkoly zaměřeny na výrobu usní nebo kožešin, a to podle zaměření konkrétní koželužské technologie v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží k provedení rozboru u odborné kompetence Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a) a b) useň nebo kožešinu v počtu 1 kus.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Činění kůží a kožešin včetně přípravy činících roztoků pro kritérium hodnocení d), jakým způsobem bude surovina činěna (chromočinění nebo třísločinění nebo jirchářské nebo zámišové nebo piklováním, případně jiné kombinované způsoby) s ohledem na použitou technologii v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborných kompetencí Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě pro kritérium hodnocení a); Úprava a zpracování usní a kožešin po činění pro kritéria hodnocení b), c); Posuzování kvality usní a kožešin, příprava usní a kožešin k expedici pro kritéria hodnocení a), b), vzorky v minimálním počtu 3 - maximálně 7 vzorků.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Obsluha koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b), c); Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b), typ koželužského stroje, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní technologie koželužské výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě pro kritérium hodnocení d); Úprava a zpracování usní a kožešin po činění pro kritérium hodnocení d), vykonat 3 pracovní operace podle koželužské technologie prováděné v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava