Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základech chemických technologií, základních druzích strojů, zařízení a surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní fyzikálně-chemické principy a pravidla při chemických procesech a zpracovatelských operacích probíhajících ve výrobních provozech, objasnit způsoby, kterými lze ovlivnit jejich průběh Ústní ověření
b Zvolit a připravit k provozu vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení v souladu s technologickým postupem a pracovními instrukcemi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v normách, v pracovních instrukcích pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy) Praktické předvedení a ústní ověření
b V předložené výrobně-technické dokumentaci vyhledat zadanou informaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením v laboratorním i provozním měřítku Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy v oblastech BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příprava a vzorkování chemických látek, roztoků a činidel při provádění pomocných prací v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kvalitativní a kvantitativní kontrolu vstupních surovin na základě pracovních instrukcí Praktické předvedení
b Odebrat vzorky chemických látek a surovin na základě pracovních instrukcí Praktické předvedení
c Provést kvalitativní a kvantitativní kontrolu výstupů na základě pracovních instrukcí Praktické předvedení
d Označit a připravit výstup z chemického procesu k další manipulaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Čištění přepravních obalů mechanicky nebo rozpouštědly, čištění strojů a zařízení při provádění pomocných prací v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit na základě pracovních instrukcí přepravní obal dle druhu chemické látky Praktické předvedení
b Vyčistit na základě pracovních instrukcí určené zařízení pro chemickou výrobu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Manipulace s předměty a materiály při provádění technických, terénních a laboratorních prací v oblasti chemických látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přiřadit správný název a stručnou charakteristiku k označení chemické látky Ústní ověření
b Určit odpovídající způsob manipulace na základě označení chemické látky dle výrobně-technické dokumentace Ústní ověření
c Zabalit, provést označení a určit způsob manipulace s příslušným chemickým produktem nebo chemickou látkou na základě provozní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP)

 

Ověřování představuje komplex činností zahrnující orientaci v dokumentech potřebných pro obsluhu a řízení technologických procesů a interpretaci údajů v nich uvedených, přípravu surovin, manipulaci s chemickými látkami při provádění pomocných prací v chemické výrobě, obsluhu jednoduchých strojů a zařízení, čištění, přípravu a manipulaci s obalovým materiálem.

Při ověřování způsobilostí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a dodržování zásad bezpečné práce s chemickými látkami.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.

Univerzita Pardubice