Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pomocný pracovník v chemii
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základech chemických technologií, základních druzích strojů, zařízení a surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní fyzikálně-chemické principy a pravidla při chemických procesech a zpracovatelských operacích probíhajících ve výrobních provozech, objasnit způsoby, kterými lze ovlivnit jejich průběh Ústní ověření
b Zvolit a připravit k provozu pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení v souladu s technologickým postupem a pracovními instrukcemi uvedenými ve výrobně-technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v normách, v pracovních instrukcích pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat zadanou informaci v předložené výrobně-technické dokumentaci a provést zápis do operačního listu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předat informaci o případné odchylce ve výrobním procesu oproti stanovenému technologickému procesu; nahlásit odchylku či poruchu ve výrobním procesu; předat informaci o dosavadním průběhu a stavu výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením v laboratorním i provozním měřítku Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy v oblastech BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příprava a vzorkování chemických látek, roztoků a činidel při provádění pomocných prací v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kvalitativní a kvantitativní kontrolu vstupních surovin na základě pracovních instrukcí Praktické předvedení
b Odebrat vzorky chemických látek a surovin na základě pracovních instrukcí Praktické předvedení
c Provést vizuální kvalitativní a kvantitativní kontrolu výstupů z chemického procesu na základě pracovních instrukcí Praktické předvedení
d Označit a připravit výstup z chemického procesu k další manipulaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Čištění přepravních obalů mechanicky nebo rozpouštědly, čištění strojů a zařízení při provádění pomocných prací v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit na základě pracovních instrukcí přepravní obal podle druhu chemické látky Praktické předvedení
b Vyčistit na základě pracovních instrukcí určené zařízení pro chemickou výrobu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Manipulace s předměty a materiály při provádění technických, provozních a laboratorních prací v oblasti výroby chemických látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stručně vybranou chemickou látku v rozsahu informací z bezpečnostního listu (MSDS) a provést její označení Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit odpovídající způsob manipulace na základě označení chemické látky podle výrobně-technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zabalit, provést označení a určit způsob manipulace s příslušným chemickým produktem nebo chemickou látkou na základě provozní dokumentace a provést zápis do operačního listu. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Uchazeč bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami včetně seznámení se s jejich užíváním.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-chemi#zdravotni-zpusobilost).

 

Autorizovaná osoba zvolí technologický postup či postupy, na jejichž základě bude uchazeč o zkoušku přezkoušen.

Ověřování představuje komplex činností zahrnující orientaci v dokumentech potřebných pro obsluhu a řízení technologických procesů a interpretaci údajů v nich uvedených, přípravu surovin, manipulaci s chemickými látkami při provádění pomocných prací v chemické výrobě, obsluhu jednoduchých strojů a zařízení, čištění, přípravu a manipulaci s obalovým materiálem.

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a dodržování zásad bezpečné práce s chemickými látkami.

 

U odborné kompetence Orientace v normách, v pracovních instrukcích pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru, kritérium b), autorizovaná osoba zadá informaci, na základě které uchazeč splní dané kritérium.

U odborné kompetence Manipulace s předměty a materiály při provádění technických, terénních a laboratorních prací v oblasti chemických látek, kritérium c), autorizovaná osoba vybere chemickou látku, na jejímž základě uchazeč splní dané kritérium.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lučební závody Draslovka, a. s., Kolín

Masarykova střední škola chemická, Praha

Výzkumný ústav organických syntéz, Rybitví