Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zjišťování potřeb dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývojová specifika dětí a mládeže ve věkových kategoriích Písemné ověření
b Popsat dva příklady naplňování fyziologických potřeb, dva příklady naplňování potřeby bezpečí a dva příklady naplňování potřeby sounáležitosti v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže Písemné ověření
c Uvést a vysvětlit 3 různé postupy pro zjišťování potřeb dětí a mládeže v jednotce a podrobněji charakterizovat jeden vybraný postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení obsahu a struktury výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované cíle pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu Praktické předvedení a ústní ověření
b Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence, aby jimi byl každý zadaný cíl plně pokrytý, a to s důrazem na osobnostně sociální rozvoj Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Rozpracování obsahu výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout výchovně-vzdělávací metody pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu, které odpovídají cílové skupině a stanoveným cílům Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout časový scénář pro modelovou výchovně-vzdělávací aktivitu v souladu s jejími cíli a metodami Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit jasně a srozumitelně cílové skupině danou činnost, její cíle a pravidla v rámci realizace výchovně-vzdělávacích aktivit, včetně volby didaktických pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat fáze skupinové dynamiky a určit provázanost mezi skupinovou dynamikou a organizací činností v modelové výchovně-vzdělávací aktivitě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob a kritéria, podle kterých by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Ústní ověření
b Navrhnout a vysvětlit způsoby hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity, naplnění jejích cílů, očekávání a potřeb účastníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možné způsoby poskytnutí zpětné vazby účastníkům vzdělávání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Tvorba a vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní zásady, cíle a formy vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na modelovém zařazení konkrétních aktivit na jejich rozvoj do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vybrané typy rizikového chování u dětí a mládeže včetně závislostí, a to na konkrétním případě modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady pro řešení vybraných typů rizikového chování u dětí a mládeže včetně závislostí, a to na konkrétním případě modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojmy „multikulturalita“ a „multikulturní výchova“ ve spojitosti s neformálním vzděláváním dětí a mládeže, včetně popisu modelového zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojem „environmentální výchova“ (resp. "environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ - EVVO), popsat základní zásady a cíle environmentálního vzdělávání dětí a mládeže, a to na modelovém zařazení konkrétních aktivit do programu jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „krizová intervence“ a charakterizovat její jednotlivé faktory Ústní ověření
b Vymezit platné právní normy z oblasti krizové intervence a práce v krizových situacích Písemné ověření
c Popsat rozpoznání signálů přicházející či nastalé krize a uvést na modelu jednotky možná řešení vybraných krizových situací a předvídatelných problémů dětí a mládeže dle věkových specifik jejích členů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelových příkladech předvyplněných účetních dokladů základní náležitosti správně vyplněného účetního dokladu Praktické předvedení
b Interpretovat obsah základních právních norem souvisejících s činností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže Ústní ověření
c Identifikovat běžné situace související s činností vedoucího z právního hlediska a aplikovat zásady platných právních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti nezbytné pro zajištění a realizaci aktivit tak, aby bylo zajištěno řádné plnění podmínek BOZP a PO Ústní ověření
b Posoudit bezpečnostní rizika v rámci modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavení rámcového programu zotavovací akce pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné výchovné cíle zotavovací akce pro děti a mládež pro konkrétní cílovou skupinu Praktické předvedení
b Sestavit rámcový program zotavovací akce pro děti a mládež v návaznosti na vybrané výchovné cíle Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit dílčí, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované cíle pro jednotlivé části programu a vhodné způsoby jejich ověřování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout realizační tým zotavovací akce, včetně rozdělení rolí Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé styly vedení kolektivu a uvést modelové situace pro jejich použití Ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení konfliktu v týmu na základě modelové situace Ústní ověření
d Uvést vhodné způsoby motivování členů realizačního týmu a postupů pro podpoření jejich osobnostního rozvoje Ústní ověření
e Navrhnout vhodný mechanismus zpětné vazby v rámci řízení realizačního týmu Praktické předvedení a ústní ověření
f Představit základní zásady pro řízení porad a možnosti komunikačních prostředků vhodných pro komunikaci v realizačním týmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rozpočet zotavovací akce pro děti a mládež Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné zdroje financování zotavovací akce pro děti a mládež Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést vhodné způsoby komunikace s veřejností a rodiči v rámci zotavovací akce pro děti a mládež s přihlédnutím k rozdílům mezi oběma cílovými skupinami Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady a způsoby kompletního organizačního zajištění zotavovací akce pro děti a mládež (ubytování, stravování, doprava, materiálové zázemí) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v právním rámci pořádání zotavovací akce pro děti a mládež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvét a stručně charakterizovat základní právní normy související s činností hlavního vedoucího zotavovací akce pro děti a mládež Ústní ověření
b Identifikovat běžné situace vznikající na zotavovací akci pro děti a mládež z právního hlediska a aplikovat zásady platných právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč u zkoušky doloží příslušný certifikát o absolvování kurzu první pomoci o minimálním rozsahu 20 hodin.

 

Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 3 – 30 let.

 

Autorizovaná osoba bude také při zkoušce přihlížet k úrovni komunikace a schopnosti komunikovat s určitou věkovou kategorií cílové skupiny v souladu se zaměřením jednotky a věkové kategorie, kterou si uchazeč vybere.

 

Uchazeč autorizované osobě odevzdá v písemné a elektronické podobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky:

1.písemně vypracovaný popis modelové výchovně vzdělávací aktivity (VVA)

2.písemně vypracovaný rámcový program zotavovací akce po děti a mládež (PZA)

 

Pro potřeby standardu rozumíme modelovou výchovně-vzdělávací aktivitou (VVA) minimálně 8hodinovou práci s dětmi a mládeží (forem, metod, cílů), rozvržených do 1 dne či do několika logicky provázaných celků.

Popis bude obsahovat následující položky:

 • Jméno a příjmení autora VVA (personální zajištění)
 • Název VVA
 • Cílová skupina
 • Klíčová slova
 • Cíle VVA
 • Vybrané kompetence absolventa, na které je VVA zaměřena
 • Forma vzdělávání
 • Metody vzdělávání (popište metody ve vazbě na dosažení cílů)
 • Počet účastníků VVA
 • Časová dotace VVA (v hodinách)
 • Didaktické pomůcky (vše, co umožňuje dosažení cílů)
 • Popis teoretické části VVA
 • Popis praktické části VVA (postup)
 • Způsob ověření dosažených výsledků
 • Přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp. - volitelné)

 

Pro potřeby standardu rozumíme rámcovým plánem zotavovací akce pro děti a mládež (PZA) rozpis programu zotavovací akce po jednotlivých dnech pro věkovou skupinu dětí a mládeže dle vlastního výběru uchazeče a zpracovaný v souladu s existujícím školním vzdělávacím programem vybraného střediska volného času nebo výchovně-vzdělávacím programem vybrané organizace.

Rozpis programu bude obsahovat popis následujících položek:

 • Jméno a příjmení autora PZA
 • Název PZA
 • Popis vybrané výchovné skupiny minimálně v rozsahu počet členů výchovné skupiny, složení (pohlaví, věk)
 • Základní informace o vybraném ŠVP nebo výchovně-vzdělávacím programu vybrané organizace (materiál je přílohou zpracovaného podkladu)
 • Přehledný návrh programu zotavovací akce včetně rozdělení dětí do skupin
 • Základní popis práce se skupinou v rámci programu zotavovací akce
 • Vybrané cíle (vycházejících z výchovně-vzdělávacího programu) a způsobu jejich naplňování ve vazbě na popis práce se skupinou
 • Stanovení dílčích, reálných, měřitelných cílů
 • Návrh vhodných mechanismů zpětné vazby k stanoveným cílům a způsob ověřování v čase
 • Popis realizačního týmu – popis jednotlivých pracovních pozic a jejich zapojení
 • Návrh vhodných mechanismů zpětné vazby v rámci realizačního týmu
 • Návrh vhodných způsobů komunikace s veřejností a rodiči v rámci přípravy a realizace zotavovací akce
 • Návrhy vhodných zdrojů financování zotavovací akce včetně rozpočtu
 • Přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp. - volitelné)

 

Kompetence Sestavení obsahu a struktury výchovně-vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů, včetně z nich vyplývajících kompetencí; Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře, včetně volby didaktických pomůcek a metod výuky; Hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí; Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy a Provádění krizové intervence při práci dětí a mládeží ve volném čase se vztahují k modelové výchovně-vzdělávací aktivitě a budou na jejím základě řešeny.

 

Kompetence Rozpracování obsahu výchovně-vzdělávací aktivity do časového scénáře, včetně volby didaktických pomůcek a metod výuky, kritérium c)

 • Cílová skupina je simulována zkušební komisí.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium a)

 • Uchazeč představí vzorový příklad zapojení účastníka se speciálními vzdělávacími potřebami do činnosti jednotky v rámci popisu výchovně-vzdělávací aktivity - příklad dobré praxe na modelu jednotky, popisu výchovně-vzdělávací aktivity, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium b)

 • Příklady typů rizikového chování: závislost na psychoaktivních látkách – drogová závislost; závislost na činnosti – patologické hráčství, kleptomanie, nymfomanie, workoholismus; patologická závislost na osobě – žárlivost; závislost na informacích, virtuální drogy, kyberšikana, šikana, sebepoškozování, kouření, alkoholismus.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium c)

• Uchazeč představí konkrétní aktivity prevence a zásady řešení výše uvedených typů rizikového chování.

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium d)

 • Uchazeč představí vzorový příklad zapojení účastníka v oblasti multikulturní výchovy - příklad dobré praxe na modelu jednotky, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium e)

 • Uchazeč představí vzorový příklad práce s dětmi a mládeží v oblasti environmentální výchovy - příklad dobré praxe na modelu jednotky, s důrazem na věková specifika dětí a mládeže a zapojení ostatních aktérů (odborníci, rodiče, ostatní členové jednotky).

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium a)

 • Krizovou intervencí v rámci tohoto standardu vymezujeme jako „specializovanou pomoc osobám, které se ocitly v krizi".
 • Kritérium je zaměřeno převážně na pochopení teoretické báze praktického krizového působení, dále se zaměřuje na specifické znaky krizové intervence.

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium b)

 • Dobrá znalost právního rámce je v procesu krizové intervence nejen potřebná, protože zvyšuje jistotu a odbornou kompetenci pracovníka v krizové intervenci a pomáhá řešit některá dilemata, ale v řadě případů je i nezbytná, a to nejen v procesu pomoci klientovi, ale i pro ochranu samotného pracovníka.
 • Základními právními normami ve vazbě na výše uvedené rozumíme normy upravující:
 • mlčenlivost,
 • zpracování a ochranu osobních údajů,
 • oznamovací povinnost.

 

Kompetence Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium c)

 • Kritérium je zaměřeno na popsání procesu interakce pracovníka v krizové intervenci s klientem. Tento proces směřuje z výchozího (navázání kontaktu) do cílového bodu (ukončení a zhodnocení intervence).
 • Příklady modelových situací (s důrazem na uvedené jevy - týrání, nechtěné otěhotnění, sebepoškozování, zneužívání návykových látek, útěky z domova, chronické záškoláctví):
 • chlapec, 10 let, podezření na základě vnějších znaků, že je týrán;
 • dívka, 14 let, svěří se, že nechtěně otěhotněla;
 • chlapec, 16 let, informace od kamarádů, že chce odejít z domova po sebevraždě sourozence;
 • chlapec, 15 let, podezření ze zneužívání návykových látek na základě sledovaných změn v chování;
 • dívka, 12 let, podle informace kamarádů často nepřespává doma, domů se bojí, často má neomluvené absence ve škole.
 • Uchazeč může toto kritérium plnit v rámci kompetence Tvorba a vedení výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy, kritérium b).

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium a)

 • Uchazeči bude předloženo 6 účetních dokladů, z nichž 3 budou správně vyplněny, ostatní budou vykazovat nedostatky, které uchazeč správně identifikuje.

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium b)

 • Základními právními normami souvisejícími s činností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže se rozumí normy upravující:
 • zásady smluvních vztahů (smlouvy);
 • zákonnou odpovědnost za škody, za ztrátu svěřených předmětů a za schodek na svěřených hodnotách, které je vedoucí povinen vyúčtovat;
 • odpovědnost za vnesené a odložené věci;
 • trestní odpovědnost (s důrazem na přestupky).

 

Kompetence Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase, kritérium c) lze plnit v rámci kritéria b) udáním konkrétních příkladů z činnosti vedoucího.

 

Kompetence Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží, kritérium b)

Příklady modelových situací:

 • Turistická akce – výlet vlakem s pěší trasou na volně přístupnou zříceninu, cesta vede lesem a polem, je značená se dvěma přechody silnice 2. a 3. třídy.
 • Orientační závod připravovaný pro skupinu dětí staršího školního věku. Cílové body jsou označovány viditelnými terči, součástí trasy je přechod lanové lávky, předpokládaná délka trasy 5 km. Závod děti běží samostatně.
 • Lesní tábořiště u potoka, stanový tábor vzdálený od nejbližší vesnice 12 km, účastnící smíšené věkové slupiny, příprava paliva pro slavnostní táborák, rozdělávání a ukončování ohně.
 • Raftová výprava na 3 dny, sjíždění Lužnice. Rafty obsazeny po 6, celkem 18 účastníků výpravy, sjezd propustí, chování u jezu a dopravní situace v kotvišti (nastupování, vystupování).
 • Orientační hra po městě se získáváním informací od obyvatel pro děti staršího školního věku v průběhu víkendové aktivity v centru většího města.

 

Kompetence Sestavení rámcového programu zotavovací akce pro děti a mládež, Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež a Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež se vztahují k předloženému rámcovému programu zotavovací akce pro děti a mládež a budou na jeho základě řešeny.

 

Kompetence Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež, kritérium c)

 • Příklady modelových situací:
 • člen týmu neakceptuje dohodnutá pravidla a opakovaně mění dohodnutý program;
 • členové realizačního týmu si stěžují na nerovnoměrné rozdělení úkolů a protěžování některých členů týmu;
 • dva členové realizačního týmu mají vážný osobní spor a nejsou ochotni dále spolupracovat;
 • osoby pracující přímo s dětmi se neshodují v posouzení chování jednoho z dětských účastníků, přičemž jeden z nich trvá na jeho vyloučení z dalšího průběhu zotavovací akce;
 • jeden člen týmu se vyhýbá povinnostem a svoji malou aktivitu neustále něčím omlouvá; u dětí je oblíben, ale ostatní členové týmu si na něj začínají stěžovat.

 

Kompetence Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež, kritérium a)

 • Pro potřeby standardu rozumíme rozpočtem zotavovací akce souhrn předpokládaných nákladů na její realizaci a předpokládaných příjmů, a to minimálně ve členění:
  • Náklady:
   • mzdové náklady a OON (náklady na zaměstnance, DPČ a DPP);
   • materiálové náklady (spotřební materiál, drobný hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek nebo jeho odpisy);
   • nemateriálové náklady (náklady na služby, spotřeba energií, doprava, cestovné, drobný nehmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek).
  • Příjmy:
   • příjmy od účastníků aktivity,
   • příspěvek zřizovatele,
   • granty a dotace,
   • dary,
   • ostatní.
 • Uchazeč sestaví podrobný rozpočet zotavovací akce v rámci předloženého PZA. Důraz je kladen zejména na znalost možných zdrojů financování aktivity, reálné pokrytí nákladů aktivity a kompletnost rozpočtu na výdajové straně.

 

Kompetence Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež, kritérium c)

 • Kritérium je zaměřeno na popsání komunikace hlavního vedoucího s veřejností a rodiči.
 • V rámci komunikace s veřejností je vyžadován popis základních PR aktivit, které budou realizovány v rámci přípravy zotavovací akce, v rámci komunikace s rodiči pak popis zejména praktické organizační komunikace.

 

Kompetence Orientace v právním rámci pořádání zotavovací akce pro děti a mládež, kritérium a)

 • Základními právními normami souvisejícími s činností hlavního vedoucího zotavovací akce pro děti a mládež se rozumí normy upravující zejména:
 • hygienické předpisy;
 • předpisy týkající se nakládání s odpady;
 • předpisy týkající se nakládání s vodou;
 • předpisy týkající se pronájmu a záboru pozemků;
 • předpisy týkající se autorských práv;
 • předpisy týkající se pracovního práva;
 • předpisy týkající se ochrany přírody a lesní zákon;
 • předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 

Kompetence Orientace v právním rámci pořádání zotavovací akce pro děti a mládež, kritérium b) lze plnit v rámci kritéria a) udáním konkrétních příkladů z činnosti hlavního vedoucího zotavovací akce pro děti a mládež.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a min. 5 let odborné praxe přímé práce s dětmi a mládeží v rámci školského zařízení pro zájmové vzdělávání nebo nestátní neziskové organizace (NNO) pracující s dětmi a mládeží a obdobné organizace na pozici samostatný vedoucí volnočasových aktivit či příbuzné, vlastní lektorská praxe v min. rozsahu 5 let, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

 1. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pedagogiku a psychologii a min. 5 let odborné praxe přímé práce s dětmi a mládeží v rámci školského zařízení pro zájmové vzdělávání nebo NNO pracující s dětmi a mládeží či obdobné organizace na pozici samostatný vedoucí volnočasových aktivit či příbuzné, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

 1. Vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v řídicí funkci ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání nebo NNO pracující s dětmi a mládeží, či v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a min. 2 roky odborné praxe přímé práce s dětmi a mládeží v rámci školského zařízení pro zájmové vzdělávání nebo NNO pracující s dětmi a mládeží či obdobné organizace na pozici samostatný vedoucí volnočasových aktivit či příbuzné, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • vhodná zkušební místnost se stoly a židlemi;
 • flip chart, dataprojektor, projekční plocha, notebook nebo PC s připojením na internet a reproduktory;
 • lektorský kufr (obsahuje papíry A4 – bílé, barevné, nůžky, lepidlo, lepenka, barevné samolepicí bločky, tužky, pastelky, fixy slabé, fixy silné, kanc. sponky, napínáčky, modelína, kolíčky, ořezávátko, sešívačka, děrovačka, lepicí hmota k upevnění papírů na stěnu, míč, šátek, provázek, budík).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil ET pro volnočasové aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Česká rada dětí a mládeže, o. s.

Hestia, o. s.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, o. s.

Pionýr, o. s.

YMCA v ČR, o. s.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, o. s.