Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních normách ve vztahu ke správě památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (objasnit druhy pracovních smluv, uvést možnosti výpovědi vč. termínů dle zákona, dovolená dle zákona) Písemné ověření
b Orientovat se v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník) a v novém zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (objasnit typy obchodních smluv, základní údaje ve smlouvě, rozdíl mezi občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích ve vztahu k obchodním smlouvám, co je to nájemní smlouva, vyjmenovat účastníky nájemní smlouvy) Písemné ověření
c Orientovat se v zákoně o památkové péči č.20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů (objasnit základní teze zákona a jeho použití ve vztahu ke správě památkového objektu) Písemné ověření
d Orientovat se v zákoně o veřejných zakázkách č.137/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, objasnit typy veřejných zakázek dle finančního limitu Písemné ověření
e Orientovat se v zákoně č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění, objasnit postup jednání se stavebním úřadem při celkové nebo částečné rekonstrukci památkového objektu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence správy památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat evidenci majetku v dané místnosti dle předloženého plánu (v tabulkovém procesoru – MS Excel) Praktické předvedení
b Zpracovat evidenci docházky pracovníků (v tabulkovém procesoru – MS Excel) – za jeden průběžný měsíc Praktické předvedení
c Zpracovat přehled drobného nákupu, běžný nákup drobného vydání, placeno hotově (v tabulkovém procesoru – MS Excel) – min. 6 položek Praktické předvedení
d Provést kontrolu majetku dle předložené účetní dokumentace, která obsahuje seznam věcí v dané místnosti podle evidenčních čísel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení rozpočtu pro provoz a údržbu památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit modelový rozpočet režijních nákladů pro provoz (energie, teplo, úklid, mzdy pro 5 zaměstnanců s průměrným platem 15 600 Kč) na jeden kalendářní rok Praktické předvedení
b Sestavit modelový rozpočet na údržbu objektu na jeden rok (revize, spotřeba materiálu) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Správa památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve stavební dokumentaci (vysvětlit pojem výkaz výměr, přečíst předloženou výkresovou dokumentaci, popsat rozvody elektrické energie v technické dokumentaci v části památkového objektu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Dle předložené fotodokumentace (minimálně 10 fotografií) určit stav objektu, popsat poškození, vysvětlit nutnost opravy konkrétních částí Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a popsat základní postup pro přípravu opravy včetně stanovení harmonogramu prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit předběžnou kalkulaci budoucí opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat modelovou smlouvu na pronájem sálu památkového objektu Praktické předvedení
b Zpracovat modelovou objednávku pro určenou opravu památkového objektu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajištění bezpečnosti památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelové situaci (povodeň) postup zajištění bezpečnosti a prevence objektu Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti a prevence mimořádné události (požár) z hlediska osob a návštěvníků Ústní ověření
c Uvést termíny preventivních prohlídek (revize objektu a technického zařízení dle platné vyhlášky o elektrických zařízeních) Ústní ověření
d Popsat zásady ochrany objektu proti vandalismu a krádežím Ústní ověření
e Popsat postup při zajištění vhodného klimatu v objektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést na modelové situaci související s konáním kulturní akce jednání s příslušnými orgány státní správy (např. zajištění parkování na veřejném prostoru, zajištění prodloužení doby pracovního klidu) Praktické předvedení
b Řešit modelovou situaci s problémovým návštěvníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba vytvoří pro odbornou způsobilost Orientace v právních normách ve vztahu ke správě památkového objektu písemný test; ke každému kritériu nejméně 5 otázek, celkem nejméně 25 otázek.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před dvěma autorizovanými osobami; zkoušejícími jsou 2 autorizované fyzické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo dva autorizovaní zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na ekonomiku, stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy budov a majetku, jejichž zřizovatelem je MKČR, nebo správy soukromého objektu památkového významu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  • Vyšší odborné vzdělání technicky zaměřené a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy budov a majetku, jejichž zřizovatelem je MKČR, nebo správy soukromého objektu památkového významu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  • Vysokoškolské vzdělání technicky zaměřené a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy budov a majetku, jejichž zřizovatelem je MKČR, nebo správy soukromého objektu památkového významu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  • Profesní kvalifikace 82-018-M Správce/správkyně památkového objektu + střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na ekonomiku, stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy budov a majetku, jejichž zřizovatelem je MKČR, nebo správy soukromého objektu památkového významu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mkcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici:

•počítačové pracoviště se základním softwarem (tabulkový procesor a databáze)

•soubor stavební dokumentace a fotodokumentace budovy památkového významu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině.

Národní muzeum

Památník národního písemnictví

Muzeum Hlavního města Prahy

Masarykova univerzita Brno