Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních normách ve vztahu ke správě památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (objasnit druhy pracovních smluv, uvést možnosti výpovědi vč. termínů dle zákona, dovolená dle zákona) Písemné ověření
b Orientovat se v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník) a v novém zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (objasnit typy obchodních smluv, základní údaje ve smlouvě, rozdíl mezi občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích ve vztahu k obchodním smlouvám, co je to nájemní smlouva, vyjmenovat účastníky nájemní smlouvy) Písemné ověření
c Orientovat se v zákoně o památkové péči č.20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů (objasnit základní teze zákona a jeho použití ve vztahu ke správě památkového objektu) Písemné ověření
d Orientovat se v zákoně o veřejných zakázkách č.137/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, objasnit typy veřejných zakázek dle finančního limitu Písemné ověření
e Orientovat se v zákoně č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění, objasnit postup jednání se stavebním úřadem při celkové nebo částečné rekonstrukci památkového objektu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence správy památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat evidenci majetku v dané místnosti dle předloženého plánu (v tabulkovém procesoru – MS Excel) Praktické předvedení
b Zpracovat evidenci docházky pracovníků (v tabulkovém procesoru – MS Excel) – za jeden průběžný měsíc Praktické předvedení
c Zpracovat přehled drobného nákupu, běžný nákup drobného vydání, placeno hotově (v tabulkovém procesoru – MS Excel) – min. 6 položek Praktické předvedení
d Provést kontrolu majetku dle předložené účetní dokumentace, která obsahuje seznam věcí v dané místnosti podle evidenčních čísel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení rozpočtu pro provoz a údržbu památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit modelový rozpočet režijních nákladů pro provoz (energie, teplo, úklid, mzdy pro 5 zaměstnanců s průměrným platem 15 600 Kč) na jeden kalendářní rok Praktické předvedení
b Sestavit modelový rozpočet na údržbu objektu na jeden rok (revize, spotřeba materiálu) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Správa památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve stavební dokumentaci (vysvětlit pojem výkaz výměr, přečíst předloženou výkresovou dokumentaci, popsat rozvody elektrické energie v technické dokumentaci v části památkového objektu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Dle předložené fotodokumentace (minimálně 10 fotografií) určit stav objektu, popsat poškození, vysvětlit nutnost opravy konkrétních částí Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a popsat základní postup pro přípravu opravy včetně stanovení harmonogramu prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit předběžnou kalkulaci budoucí opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat modelovou smlouvu na pronájem sálu památkového objektu Praktické předvedení
b Zpracovat modelovou objednávku pro určenou opravu památkového objektu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajištění bezpečnosti památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na modelové situaci (povodeň) postup zajištění bezpečnosti a prevence objektu Ústní ověření
b Popsat zásady bezpečnosti a prevence mimořádné události (požár) z hlediska osob a návštěvníků Ústní ověření
c Uvést termíny preventivních prohlídek (revize objektu a technického zařízení dle platné vyhlášky o elektrických zařízeních) Ústní ověření
d Popsat zásady ochrany objektu proti vandalismu a krádežím Ústní ověření
e Popsat postup při zajištění vhodného klimatu v objektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést na modelové situaci související s konáním kulturní akce jednání s příslušnými orgány státní správy (např. zajištění parkování na veřejném prostoru, zajištění prodloužení doby pracovního klidu) Praktické předvedení
b Řešit modelovou situaci s problémovým návštěvníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba vytvoří pro odbornou způsobilost Orientace v právních normách ve vztahu ke správě památkového objektu písemný test; ke každému kritériu nejméně 5 otázek, celkem nejméně 25 otázek.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině.

Národní muzeum

Památník národního písemnictví

Muzeum Hlavního města Prahy

Masarykova univerzita Brno