Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Dispečer sběrných přepravních uzlů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách týkajících se poštovních sběrných přepravních uzlů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologické postupy zpracovávání zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných technologických postupech týkajících se poštovní přepravy nebo poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v Poštovních pravidlech III - Poštovní přeprava Ústní ověření
b Popsat systém zpracování listovních zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
c Popsat systém zpracování balíkových zásilek na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
d Popsat systém zpracování denního tisku v poštovní přepravě Ústní ověření
e Popsat zásady organizace poštovních kurzů sběrného přepravního uzlu Ústní ověření
f Vysvětlit systém dispečerského řízení poštovní přepravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v instradovacích pomůckách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat rozhodný poštovní kurz (optimální spojení v poštovní přepravní síti) Praktické předvedení
b Vyhledat jízdní řád poštovního kurzu Praktické předvedení
c Vyhledat směrování a výpravu zásilek Praktické předvedení
d Vysvětlit význam kartovacího přehledu, výpravníku, příchodníku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v automatizovaných poštovních technologiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při sledování a evidenci zásilek v informačním systému Ústní ověření
b Vysvětlit postup při evidenci listovních zásilek v systému kontinuálního měření produktů Ústní ověření
c Popsat zásady při zpracování listovních a balíkových zásilek na třídicích strojích na sběrném přepravním uzlu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení nepravidelností v poštovní přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při zpoždění rozhodného poštovního kurzu na příjezdu k sběrnému přepravnímu uzlu Ústní ověření
b Popsat postup při zjištění dopravní nehody poštovního kurzu silničního a poštovního kurzu železničního Ústní ověření
c Popsat postup při zjištění poškození zásilky při zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup při zjištění, že přepravovaná zásilka obsahuje věc nebezpečnou nebo zdraví škodlivou Ústní ověření
e Popsat postup, schází-li zásilka I. technologické úrovně při výměně závěrů, vykartování uzávěrů nebo při výpravě Praktické předvedení a ústní ověření
f Postup při zjištění nekalé manipulace se zásilkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční třídění listovních a balíkových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit ručně listovní a balíkové zásilky podle poštovního směrovacího čísla a instradovacích pomůcek včetně vytvoření svazků a uzávěrů Praktické předvedení
b Vysvětlit význam poštovního směrovacího čísla v procesu ručního třídění vnitrostátních zásilek Ústní ověření
c Popsat druhy svazků, uzávěrů a způsob vytváření výpravy a vykartování Ústní ověření
d Přiřadit město k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu Praktické předvedení
e Zaevidovat zásilky v přepravních dokladech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V případě, že se zkouška koná v provozu poštovního operátora, musí být uchazeč prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

 

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních listovních zásilek a 5 fiktivních balíkových zásilek, reprezentujících všechny kategorie a technologické úrovně. V rámci kompetence Ruční třídění listovních a balíkových zásilek (h26.A.6018) je nutné pro praktické ověření dovednosti vytvořit 1 svazek listovních zásilek, 1 listovní uzávěr, 1 uzávěr II. technologické úrovně a 1 uzávěr I. technologické úrovně včetně správného přiřazení zásilek do jednotlivých uzávěrů, použití příslušného označení svazku a uzávěrů a způsobu jejich uzávěry. Při ústním ověření kritéria zařazení města k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu je uchazeči předloženo 10 náhodně vybraných okresních měst bez uvedení údaje PSČ. Autorizovaná odoba musí mít připravenu sadu minimálně 3 modelových situací, prostřednictvím nichž bude ověřovat kriterium c) a e) u kompetence h.26.D.1019 Operativní řešení nepravidelností v poštovní přepravě.

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.