Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem, příprava a expedice výrobků, polotovarů, součástí a materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout výrobky, polotovary, součásti a materiál pro výrobu Praktické předvedení
b Připravit expedici (interní tok) výrobků, polotovarů, součástí a materiálu v požadovaném množství dle požadavku výroby, v předepsaném balení včetně rozvozu nemotorovou ručně vedenou manipulační technikou Praktické předvedení
c Orientovat se ve standardním interním logistickém sytému (KANBAN) s cílem udržení limitu výše zásob ve skladových systémech v automobilovém průmyslu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Rozdělení a vkládání výrobků, polotovarů, součástí a materiálu do regálů a zásobníků, dle rozpisek a plánků, kontrola jejich úplnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady skladování při principu správného odebírání zásob dle data příjmu (FIFO) Ústní ověření
b Předvést techniku balení zásob (páskování) Praktické předvedení
c Zkontrolovat množsví a balení dodaných materiálů Praktické předvedení
d Uložit výrobky, polotovary, součásti a materiál do regálových zásobníků na linkách s plynulým nebo taktovaným pohybem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zabezpečení toku prázdných obalů, respektování pravidel nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést zajištění a zabezpečení toku prázdných obalů (interních/externích) dle pokynů a požadavků výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup při vzniku nestandardní situace (vysypané balení/paleta) Ústní ověření
c Popsat zásady pro nakládání s výrobním a manipulačním odpadem Ústní ověření
d Popsat postup při vzniku nehody - havárie s přítomností nebezpečné látky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění základní evidence stavu zásob v rámci interního toku materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést předepsanou operativně-technickou evidenci stavu surovin, výrobků a balení Praktické předvedení
b Zkontrolovat a vést evidenci skladového materiálu, výrobků včetně zodpovědnosti za zpětné zaskladnění Praktické předvedení
c Provést a evidovat příjem, expedici, zkontrolovat identifikaci surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu, včetně nakládání s výrobním a manipulačním opadem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/manipulant-interni-logist#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem manipulanta interní logistiky v podmínkách automobilového průmyslu, kde zaučení pracovníci zabezpečují plynulý chod materiálu, výrobků, polotovarů a součástí v požadovaném čase a množství. Podmínky zkoušky vyžadují praktické předvedení příjmu a expedice materiálu, výrobků, součástí - uchazeč připraví potřebný materiál, součásti atd. a formuláře. Koná zadané úkoly, při nichž bude hodnocena technika manipulace s materiálem, jeho zaskladnění na pracoviště, vyhotovení administrativní dokumentace a organizace práce.

Součástí zkoušky je zároveň i předvedení znalosti principu skladování a technik balení, včetně znalosti nakládání s prázdnými obaly a odpady.

Nedílnou součástí zkoušky je i předvedení zápisu a vedení základní evidence stavu zásob.

Po celou dobu je sledováno dodržování předpisů bezpečnosti práce a techniky manipulace a dodržování časového harmonogramu.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Střední vzdělání s výučním listem v oblasti strojírenství a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě, provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti interní logistiky v automobilovém průmyslu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti interní logistiky ve výrobě.
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě, provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti interní logistiky v automobilovém průmyslu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti interní logistiky ve výrobě.
 • Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě, provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti interní logistiky v automobilovém průmyslu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti interní logistiky ve výrobě.
 • Vysokoškolské vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v automobilovém průmyslu na pozicích zahrnujících interní logistiku nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti interní logistiky ve výrobě.
 • Profesní kvalifikace 23-083-E Manipulant/manipulantka interní logistiky v automobilovém průmyslu + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě, provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti interní logistiky v automobilovém průmyslu.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí:

 

 • Skladové prostory interní logistiky v automobilovém průmyslu a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (např. přilba, brýle)
 • Nemotorové manipulační a mechanizační prostředky
 • Manipulační jednotky
 • Příjemky, výdejky, dodací listy, reklamační list, karty pro realizaci objednávek v rámci logistického systému KANBAN, skladové karty, plán rozmístění
 • Běžný skladový inventář a vybavení
 • Zboží a materiál určené k příjmu
 • Zboží a materiál určené k expedici
 • Výpočetní technika s vhodným software
 • Pracoviště umožňující při zaskladňování uplatňovat princip FIFO
 • Technika pro balení/páskování zboží a materiálu

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VIZA AUTO CZ, s. r. o.

CZ LOKO, a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ strojnická prof. Švejcara