Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem, příprava a expedice výrobků, polotovarů, součástí a materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout výrobky, polotovary, součásti a materiál pro výrobu Praktické předvedení
b Připravit expedici (interní tok) výrobků, polotovarů, součástí a materiálu v požadovaném množství dle požadavku výroby, v předepsaném balení včetně rozvozu nemotorovou ručně vedenou manipulační technikou Praktické předvedení
c Orientovat se ve standardním interním logistickém sytému (KANBAN) s cílem udržení limitu výše zásob ve skladových systémech v automobilovém průmyslu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Rozdělení a vkládání výrobků, polotovarů, součástí a materiálu do regálů a zásobníků, dle rozpisek a plánků, kontrola jejich úplnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady skladování při principu správného odebírání zásob dle data příjmu (FIFO) Ústní ověření
b Předvést techniku balení zásob (páskování) Praktické předvedení
c Zkontrolovat množsví a balení dodaných materiálů Praktické předvedení
d Uložit výrobky, polotovary, součásti a materiál do regálových zásobníků na linkách s plynulým nebo taktovaným pohybem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zabezpečení toku prázdných obalů, respektování pravidel nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést zajištění a zabezpečení toku prázdných obalů (interních/externích) dle pokynů a požadavků výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup při vzniku nestandardní situace (vysypané balení/paleta) Ústní ověření
c Popsat zásady pro nakládání s výrobním a manipulačním odpadem Ústní ověření
d Popsat postup při vzniku nehody - havárie s přítomností nebezpečné látky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění základní evidence stavu zásob v rámci interního toku materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést předepsanou operativně-technickou evidenci stavu surovin, výrobků a balení Praktické předvedení
b Zkontrolovat a vést evidenci skladového materiálu, výrobků včetně zodpovědnosti za zpětné zaskladnění Praktické předvedení
c Provést a evidovat příjem, expedici, zkontrolovat identifikaci surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu, včetně nakládání s výrobním a manipulačním opadem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/manipulant-interni-logist#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem manipulanta interní logistiky v podmínkách automobilového průmyslu, kde zaučení pracovníci zabezpečují plynulý chod materiálu, výrobků, polotovarů a součástí v požadovaném čase a množství. Podmínky zkoušky vyžadují praktické předvedení příjmu a expedice materiálu, výrobků, součástí - uchazeč připraví potřebný materiál, součásti atd. a formuláře. Koná zadané úkoly, při nichž bude hodnocena technika manipulace s materiálem, jeho zaskladnění na pracoviště, vyhotovení administrativní dokumentace a organizace práce.

Součástí zkoušky je zároveň i předvedení znalosti principu skladování a technik balení, včetně znalosti nakládání s prázdnými obaly a odpady.

Nedílnou součástí zkoušky je i předvedení zápisu a vedení základní evidence stavu zásob.

Po celou dobu je sledováno dodržování předpisů bezpečnosti práce a techniky manipulace a dodržování časového harmonogramu.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VIZA AUTO CZ, s. r. o.

CZ LOKO, a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ strojnická prof. Švejcara