Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 13.12.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat „optimální otáčky motoru“ ve vztahu ke spotřebě PHM Ústní ověření
b Řadit rychlostní stupně s ohledem na ekonomiku jízdy (optimální otáčky motoru) Praktické předvedení
c Využít setrvačnosti vozidla ke snížení spotřeby PHM a optimálnímu opotřebení vozidla Praktické předvedení
d Vysvětlit vztah tlaku v pneumatikách ke spotřebě PHM Ústní ověření
e Vysvětlit vztah přetížení vozidla ke spotřebě PHM Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení vozidla s ohledem na zásady bezpečné jízdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečný odstup Praktické předvedení
b Předvídat dopravní situaci Praktické předvedení
c Předvést defenzivní způsob jízdy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Optimální využívání ovládacích a bezpečnostních prvků vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat, k čemu slouží a jak funguje ABS Písemné ověření - test
b Charakterizovat, k čemu slouží a jak funguje ESP Písemné ověření - test
c Charakterizovat, k čemu slouží a jak funguje ASR Písemné ověření - test
d Charakterizovat, k čemu slouží a jak fungují pomocné brzdové systémy (retardéry, motorové brzdy) Písemné ověření - test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a příprava vozidla před jízdou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rozsah kontroly vozidla před jízdou, během jízdy a po jízdě Ústní ověření
b Nastavit pracovní místo řidiče z ergonomického hlediska Praktické předvedení
c Provést vnější kontrolu vozidla před jízdou a odstranit případné nedostatky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace vyšších řidičských dovedností při řízení nákladního vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manévrování s vozidlem a přípojným vozidlem (couvání, otáčení, jízda při klesání a stoupání) Praktické předvedení
b Řídit vozidlo s ohledem na rozměry vozidla Praktické předvedení
c Řídit vozidlo vzhledem k povaze nákladu Praktické předvedení
d Vysvětlit způsob řízení vozidla s ohledem na povětrnostní podmínky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ukládání a zajišťování nákladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozsah odpovědnosti za správné uložení a zajištění nákladu Ústní ověření
b Vysvětlit principy rozložení nákladu na vozidle Ústní ověření
c Určit optimální způsob zajištění nákladu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit počet vázacích prvků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech týkajících se práce řidiče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní režim řidiče (řidičů) na základě zadání případové studie Praktické předvedení
b Ovládat analogový a digitální tachograf Praktické předvedení
c Vysvětlit systém udržení profesní způsobilosti řidiče Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech týkajících se přepravy nákladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních dokladů, používaných ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě Ústní ověření
b Prokázat znalost účelu a působnosti Úmluvy CMR a zásady vyplňování nákladního listu CMR Písemné ověření
c Prokázat znalost účelu a působnosti Dohody ADR Písemné ověření - test
d Prokázat základní znalost tranzitních celních režimů Ústní ověření
e Prokázat znalost základních technických parametrů vozidel Písemné ověření - test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob ochrany životního prostředí a odstraňování škod vzniklých při silniční dopravě s ohledem na ekologické požadavky Ústní ověření
b Vysvětlit vliv výživy, vliv drog a alkoholu na činnost řidiče Ústní ověření
c Vysvětlit způsob předcházení úrazům, únavě a stresu Ústní ověření
d Vysvětlit nejčastější příčiny nehodovosti, materiální a finanční důsledky nehodovosti a prevenci Ústní ověření
e Uvést postup řešení dopravní nehody a poruchy vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v prostředí silniční nákladní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, kde se v rámci Evropy využívají trajekty, eurotunel, RO-LA Písemné ověření - test
b Charakterizovat druhy mýtných systémů, způsoby placení, nastavení jednotky Písemné ověření - test a praktické předvedení
c Uvést zásady firemní kultury Ústní ověření
d Vysvětlit specifika různých druhů přeprav Ústní ověření
e Popsat rizika kriminality a převádění ilegálních imigrantů Ústní ověření
f Objasnit základní pojmy z oblasti silniční dopravy Písemné ověření - test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101750&kod_sm1=14).

Doložení zdravotní způsobilosti je vyžadováno dle zákona 361/2000 Sb.

Uchazeč je povinen předložit řidičské oprávnění skupiny C1/C.

Uchazeč má možnost při zkoušce použít své vozidlo. Vozidlo musí být skupiny N2/N3 (podle rozsahu řidičského oprávnění uchazeče), způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V případě, že chce uchazeč při zkoušce použít své vozidlo, musí o tomto záměru informovat autorizovanou osobu při podání přihlášky ke zkoušce a zároveň musí doložit, že je vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Po posouzení předaných podkladů rozhodne autorizovaná osoba o použití (nepoužítí) vozidla uchazeče ke zkoušce a své rozhodnutí sdělí obratem uchazeči.

Zkouška se skládá z teoretické a praktické části:

 1. Teoretická zkouška

  1. písemný test (s výběrem odpovědí z několika nabízených možností)

  2. ústní ověření

  3. případová studie

  4. písemné ověření

  5. praktické předvedení a ústní ověření

 2. Praktická zkouška zahrnuje:

  1. zkoušku z činností řidiče před jízdou a po jízdě

  2. zkoušku z manévrování s vozidlem na vyhrazené ploše

  3. zkoušku z řízení vozidla v různých druzích provozu a na různých druzích komunikací

 

Zkouškou dle bodu 1a) se ověřují následující kompetence a kritéria:

Optimální využívání ovládacích a bezpečnostních prvků vozidla - kritérium a), b), c), d)

Orientace v předpisech týkajících se přepravy nákladu - kritérium c), e)

Orientace v prostředí silniční nákladní dopravy - kritérium a), b), f)

 

Pro účely zkoušky vypracuje autorizovaná osoba databanku otázek obsahující min. 50 unikátních otázek ke každému kritériu. Test se skládá z 25 náhodně generovaných otázek, přičemž obsahuje min. 2 otázky z každého kritéria. Podmínkou pro úspěšné splnění testu je 70% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek.

Aktuální soubor testových otázek a aktuální soubor typových situací je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem dopravy). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány na datovém nosiči po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souborů otázek a typových situací. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Zkouškou dle bodu 1b) se ověřují následující kompetence a kritéria:

Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy - kritérium a), d), e)

Kontrola a příprava vozidla před jízdou - kritérium a)

Aplikace vyšších řidičských dovedností při řízení nákladního vozidla - kritérium d)

Ukládání a zajišťování nákladu - kritérium a), b)

Orientace v předpisech týkajících se práce řidiče - kritérium c)

Orientace v předpisech týkajících se přepravy nákladu - kritérium a), d)

Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě - kritérium a), b), c), d), e)

Orientace v prostředí silniční nákladní dopravy - kritérium c), d), e)

 

Zkoušející klade postupně ústní otázky ke každému výše uvedenému kritériu, přičemž za správně zodpovězenou otázku se považuje, jestliže uchazeč u ověřování kompetence:

 • Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy - kritérium a), d), e) - srozumitelně popíše vztah otáček motoru, tlaku v pneumatikách a zatížení vozidla ke spotřebě PHM

 • Kontrola a příprava vozidla před jízdou - kritérium a) - zahrne do kontrolovaných bodů min. tlak v pneumatikách, stav provozních kapalin, osvětlení, brzd a zrcátek

 • Aplikace vyšších řidičských dovedností při řízení nákladního vozidla - kritérium d) - srozumitelně vysvětlí, jak přizpůsobí jízdu za alespoň třech různých povětrnostních podmínek, např. mokré či namrzlé vozovce, bočnímu větru, denní době aj.

 • Ukládání a zajišťování nákladu - kritérium a) - vysvětlí podíl odpovědnosti řidiče/odesílatele podle různých právních předpisů (361/2000Sb.; CMR; ADR) za správné uložení a zajištění nákladu

 • Ukládání a zajišťování nákladu - kritérium b) - vysvětlí a popíše principy rozložení nákladu ve vztahu k povaze a druhu nákladu (sypké, kapalné, tuhé, různé druhy obalů a palet), počtu náprav, stabilitě vozidla a jízdním vlastnostem

 • Orientace v předpisech týkajících se práce řidiče - kritérium c) - vysvětlí jak často a do kdy (v jakých termínech) má chodit na pravidelná školení a na základě čeho mu bude prodloužena profesní způsobilost

 • Orientace v předpisech týkajících se přepravy nákladu - kritérium a) - vysvětlí k čemu slouží vstupní povolení, nákladní list CMR, eurolicence, atest CEMT

 • Orientace v předpisech týkajících se přepravy nákladu - kritérium d) - vysvětlí důvod a způsob zajištění celního dluhu v režimu tranzitu

 • Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě - kritérium a) - vysvětlí, jak styl jízdy ovlivňuje ekologii provozu vozidla, vysvětlí, jak bude postupovat při nehodě s ohledem na minimalizaci a odstraňování škod (např. únik PHM a jiných provozních kapalin)

 • Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě - kritérium b) - vysvětli vliv výživy a pitného režimu na práci řidiče, vliv drog a alkoholu na práci řidiče

 • Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě - kritérium c) - vysvětli způsob předcházení úrazům, faktory ovlivňující únavu, stres

 • Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě - kritérium d) - popíše nejčastější příčiny dopravních nehod a způsob prevence, jak jim předcházet

 • Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě - kritérium e) - popíše způsob ohlášení dopravní nehody (zaměstnavatel, policie, zásahové jednotky…), poskytnutí první pomoci, zabránění dalším škodám (únik nebezpečných látek, požár) zajištění dokumentace pro pojišťovnu aj.

 • Orientace v prostředí silniční nákladní dopravy - kritérium c) - vysvětlí jak svým chováním a jednáním ovlivňuje obraz firmy u zákazníka, např. osobnostní vlastnosti (slušné chování, vzhled, osobní hygiena…), péče o vozidlo, čistota

 • Orientace v prostředí silniční nákladní dopravy - kritérium d) - dokáže srozumitelně vysvětlit co to je Sběrná služba, JIT, vnitropodniková přeprava, kabotáž

 • Orientace v prostředí silniční nákladní dopravy - kritérium e) - vysvětlí rizika a možné důsledky, které hrozí řidiči ze strany zlodějů, pašeráků, převaděčů a popíše způsoby prevence a kontroly, rizikové země a oblasti

Zkouškou dle bodu 1c) se ověřují následující kompetence a kritéria:

Orientace v předpisech týkajících se práce řidiče - kritérium a)

 

Autorizovaná osoba vypracuje zadání případové studie min. v 10 variantách. Úloha bude definovaná zejména následujícími parametry: Délka přepravy (ve dnech), počet řidičů, trasa apod. Úkolem uchazeče bude stanovit správný pracovní režim řidiče dle zadání případové studie.

 

Zkouškou dle bodu 1d) se ověřují následující kompetence a kritéria:

Orientace v předpisech týkajících se přepravy nákladu - kritérium b)

 

Zkouškou dle bodu 1e) se ověřují následující kompetence a kritéria:

Ukládání a zajišťování nákladu - kritérium c), d)

 • Ukládání a zajišťování nákladu - kritérium c) - autorizovaná osoba připraví minimálně 20 obrázků/nákresů/fotografií ilustrujících různé druhy nákladu (palety; IBC; stavební stroj; železo…) na různých druzích vozidel (otevřené vozidlo, plachtový návěs, skříňová nástavba…). Uchazeč na jednom vylosovaném příkladu navrhne správný typ zajištění nákladu (tvarové/silové, příp. způsob úvazu, vhodné upevňovací prostředky aj.) a zdůvodní navržené zajištění nákladů

 • Ukládání a zajišťování nákladu - kritérium d) - autorizovaná osoba zadá úlohu pro stanovení počtu vázacích prvků. Uchazeč navrhne a vysvětlí řešení.

 

 

Zkouškou dle bodu 2a) se ověřují následující kompetence a kritéria:

Kontrola a příprava vozidla před jízdou - kritérium b), c)

Orientace v předpisech týkajících se práce řidiče - kritérium b) (nastavení jednotky)

 

Zkouškou dle bodu 2b) se ověřují následující kompetence a kritéria:

Aplikace vyšších řidičských dovedností při řízení nákladního vozidla - kritérium a)

 

Autorizovaná osoba zajistí odpovídající plochu pro tuto část zkoušky. Při zkoušce je ověřována zejména schopnost řidiče manipulovat s vozidlem na omezeném prostoru (couvání, otáčení, klesání, stoupání, zajíždění a vyjíždění k/od rampy/terminálu, parkování).

 

Zkouškou dle bodu 2c) se ověřují následující kompetence a kritéria:

Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy - kritérium b) a c)

Řízení vozidla s ohledem na zásady bezpečné jízdy - kritérium a), b), c)

Aplikace vyšších řidičských dovedností při řízení nákladního vozidla - kritérium b), c)

 

Autorizovaná osoba vypracuje k této části zkoušky kontrolní list, zahrnující jednotlivá zkoušená kritéria.

Trasy a prostory musí zahrnovat rychlostní komunikaci, dálnici nebo podobnou komunikaci, běžnou komunikaci mimo obec při různé intenzitě provozu, všechny druhy městských komunikací, zahrnující různé potíže, se kterými se řidič může setkat, odstavnou či manipulační plochu umožňující ověřit složitější manévrování s vozidlem.

Autorizovaná osoba musí prokázat předložením popisů tras pro praktickou část zkoušky, že zkouška bude probíhat na všech druzích komunikací a s požadovanými úkony.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Institut silniční dopravy ČESMAD Bohemia, s. r. o.

PAP TRUTNOV, s. r. o.

Střední škola automobilní, Holice

Ministerstvo dopravy České republiky