Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování a realizace ICT plánu školy v souladu se vzdělávacím programem školy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat současný stav ICT ve škole Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat ICT plán školy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout realizaci financování ICT plánu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Využívání ICT ve výuce školy v souladu s jejím vzdělávacím programem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na příkladu navrhnout využití moderních ICT prostředků v jednotlivých vzdělávacích předmětech (adekvátní didaktické pomůcky, informační zdroje a další případné materiálně-technické zázemí nejvhodněji odpovídající vzdělávacím cílům a požadovaným kompetencím) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
7

Koordinace nákupů ICT a aktualizace software

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a V souladu s ICT plánem navrhnout vhodný HW, SW a ICT služby pro školu Praktické předvedení a ústní ověření
b Ovládat terminologii týkající se funkcí a parametrů HW a SW prostředků se zaměřením na využití ve školství Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Koordinace provozu informačních a vzdělávacích systémů školy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve školské legislativě a legislativě týkající se autorských práv a ochrany dat Písemné ověření
b Vyjmenovat způsoby zabezpečení relevantních dat před zneužitím a zničením a rizik spojených s užíváním ICT Ústní ověření
c Provést monitoring a analýzu dostupných informačních a vzdělávacích systémů na trhu pro školství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zapojení školy do dotačních programů využívajících ICT

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést monitoring a analýzu dostupných dotačních programů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodný dotační program a navrhnout způsob zapojení školy do zvoleného dotačního programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout potřebné ICT prostředky do určitého typu dotačního programu, do kterého se chce škola zapojit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Poskytování konzultací pracovníkům školy a metodické vedení učitelů v oblasti práce s ICT a zavádění ICT do výuky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti využití běžně užívaných ICT prostředků a prezentační techniky učitelům školy v učebnách vybavených příslušnou technikou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné ICT prostředky k výuce vybraného vyučovacího předmětu a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat použití prostředků vedoucích k motivování pedagogů, aby využívali moderní ICT prostředky ve výuce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Sestavení plánu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat potřeby učitelů v oblasti dalšího vzdělávání v ICT v návaznosti na vzdělávací program školy a s ohledem na kariérní systém na základě zadané modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat dostupné vzdělávací programy, akce a vzdělávací přiležitosti pro pedagogy školy v oblasti ICT Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit plán vzdělávání pedagogů v oblasti ICT Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace interních školení pro učitele v oblasti ICT

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a V návaznosti na vytvořený plán vzdělávání pedagogů v oblasti ICT navrhnout možná interní školení a vzdělávací příležitosti on-line pro učitele Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpracovat obsah kurzu do hodinového scénáře včetně volby didaktických pomůcek, metod výuky a volby evaluačních nástrojů pro ověření úrovně dosažených kompetencí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Požadavky na uchazeče (uchazeč doloží kopie příslušných dokladů osvědčujících splnění stanovených požadavků):

  • absolvent magisterského studijního programu učitelského oboru nebo absolvent magisterského studijního programu neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,
  • minimálně 2 roky pedagogické praxe ve škole nebo školském zařízení,
  • absolvent kurzu dle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ve znění platných předpisů.

 

I. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit na svých stránkách informace o dostupných technologiích (přesné parametry hardwarového a softwarového vybavení zkušební místnosti), na kterých bude zkouška probíhat.

 

II. Písemné ověření

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh (banku testových otázek) v rozsahu minimálně dvojnásobku počtu otázek v testu zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných hodnoticím kritériem (viz níže bod a), b)).

Testové otázky budou uzavřené, sestavené maximálně z 5 odpovědí, kdy je správná pouze jedna odpověď. Všechny otázky jsou hodnoceny vždy 1 bodem. Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti.

a) U kritéria Ovládat terminologii týkající se funkcí a parametry HW a SW prostředků se zaměřením na využití ve školství uchazeč prokáže znalosti písemným testem v rozsahu 20 otázek - 30 minut.

b) U kritéria Orientovat se ve školské legislativě a legislativě týkající se autorských práv a ochrany dat uchazeč prokáže znalosti písemným testem v rozsahu 10 otázek - 20 minut.

 

III. Praktické předvedení a ústní ověření

a) U kritérií Zpracovat ICT plán školy, Navrhnout realizaci financování ICT plánu, Navrhnout využití moderních ICT prostředků v jednotlivých vzdělávacích předmětech, V souladu s ICT plánem navrhnout vhodný HW a SW pro školu autorizovaná osoba připraví konkrétní zadání (modelová situace), ze kterého uchazeč bude vycházet při své přípravě. Uchazeč se připraví přímo u zkoušky. Modelové situace - budou připravené minimálně 3 varianty pro různé typy škol (ZŠ, SŠ, VOŠ). Uchazeč si jednu z variant vylosuje.

Struktura modelové situace:

1. Typ školy, organizační struktura školy

2. Vyučované vzdělávacími programy, v návaznosti na ně počty tříd a žáků/studentů

3. Současný stav ICT

4. Současný stav pedagogického sboru - aprobace, ICT vzdělání

5. Současné zdroje financování

6. Pro kritérium Navrhnout využití moderních ICT prostředků v jednotlivých vzdělávacích předmětech stanovit konkrétní předmět a popsat stávající stav.

Minimální náležitosti ICT plánu:

1. Údaje o škole

2. Popis aktuálního stavu (infrastruktura, výukové a informační elektronické zdroje, připojení k internetu, kompetence pedagogických pracovníků v oblasti ICT, kompetence administrativních a řídících pracovníků v oblasti ICT, organizační a bezpečnostní politika)

3. Popis cílového stavu - zvolená strategie v oblastech z bodu 2. Popis jednotlivých procesů vedoucích k naplnění cílového stavu. Soulad se strategickými dokumenty školy

4. Zdroje financování

5. Každoroční evaluace ICT plánu

Rozsah ICT plánu - hodnotí se komplexnost a návaznost jednotlivých položek a efektivní využití zdrojů financování. Nepředpokládá se konkrétní konfigurace jednotlivých ICT prostředků.

b) U kritérií Provést monitoring a analýzu dostupných dotačních programů, Vybrat vhodný dotační program a navrhnout způsob zapojení školy do zvoleného dotačního programu, Navrhnout potřebné ICT prostředky do určitého dotačního programu, do kterého se chce škola zapojit, autorizovaná osoba připraví konkrétní zadání (modelová situace), ze kterého uchazeč bude vycházet při své přípravě. Modelové situace - budou připravené minimálně 3 varianty pro různé typy škol (ZŠ, SŠ, VOŠ). Uchazeč si jednu z variant vylosuje.

Struktura modelové situace:

1. Typ školy, organizační struktura školy

2. Vyučované vzdělávacími programy, v návaznosti na ně počty tříd a žáků/studentů

3. Současný stav ICT

4. Současný stav pedagogického sboru - aprobace, ICT vzdělání

5. Současné zdroje financování

c) U kritérií Analyzovat potřeby učitelů v oblasti dalšího vzdělávání v ICT v návaznosti na vzdělávací program školy a s ohledem na kariérní řád na základě zadané modelové situace, Analyzovat dostupné vzdělávací programy a akce pro pedagogy školy v oblasti ICT, Sestavit plán vzdělávání pedagogů v oblasti ICT autorizovaná osoba připraví konkrétní zadání (modelová situace), ze kterého uchazeč bude vycházet při své přípravě. Dle zadané modelové situace zhodnotí současný stav ve škole. Z předložené nabídky kurzů zvolí vhodné vzdělávací akce a navrhne plán vzdělávání pedagogů.

Modelové situace - budou připravené minimálně 3 varianty pro různé typy škol (ZŠ, SŠ, VOŠ). Uchazeč si jednu z variant vylosuje.

Struktura modelové situace:

1. Typ školy, organizační struktura školy

2. Vyučované vzdělávacími programy, v návaznosti na ně počty tříd a žáků/studentů

3. Současný stav ICT

4. Současný stav pedagogického sboru - aprobace, ICT vzdělání

5. Současné zdroje financování

d) U kritérií V návaznosti na vytvořený plán vzdělávání pedagogů v oblasti ICT navrhnout možná interní školení pro učitele, Rozpracovat obsah kurzu do hodinového scénáře včetně volby didaktických pomůcek, metod výuky a volby evaluačních nástrojů pro ověření úrovně dosažených kompetencí v návaznosti na ověřování kritérií v bodě c) navrhne možná interní školení. Z nich pak jedno vybere a rozpracuje osnovu školení a metodiku vzdělávání. Uchazeč vychází ze stavu popsaného v modelové situaci, kterou si vylosoval.

 

IV. Praktické předvedení

U kritérií Vybrat vhodné ICT prostředky k výuce vybraného vyučovacího předmětu a zdůvodnit jejich výběr, Popsat možnosti využití běžně užívaných ICT prostředků a prezentační techniky učitelům školy v učebnách vybavených příslušnou technikou, Prezentovat použití prostředků vedoucích k motivování pedagogů, aby využívali moderní ICT prostředky ve výuce předvést dovednosti na vybrané modelové hodině (předmět zvolí uchazeč). Uchazeč si předem (doma, ve škole) v souladu s HW a SW vybavením autorizované osoby metodicky připraví hodinu se zařazením ICT prostředků a demonstruje dle této metodiky. Důraz je kladený na práci s ICT - zapojení ICT prostředků v konkrétní hodině, úroveň zapojení žáků/studentů v hodině, úroveň motivace pedagogů.

 

V. Ústní ověření

U kritérií Vyjmenovat způsoby zabezpečení relevantních dat před zneužitím a zničením a Provést monitoring a analýzu dostupných informačních a vzdělávacích systémů na trhu pro školství navrhne adekvátní zabezpečení dat učitelů a žáků/studentů, zvolí vhodný systém zabezpečení a zálohování dat, z nabídky na trhu zvolí vhodný informační a vzdělávací systém pro školu dle zadaných požadavků, svůj výběr odůvodní a navrhne způsob implementace.

 

Veškeré podklady a přípravy budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.