Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog výroby a zpracování kovů a jejich slitin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s normami ČSN a EN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se tvářených materiálů Praktické předvedení
b Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se technologie tváření kovů a nekovů Praktické předvedení
c Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se technologie tepelného zpracování kovů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha kovárenských pecí a stanovení režimů ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit režim ohřevu v plynem vytápěné peci s využitím diagramů nebo tabulek Praktické předvedení
b Posoudit, které ohřívací zařízení a která cívka jsou vhodné pro indukční ohřev daného polotovaru Praktické předvedení
c Předvést a charakterizovat činnosti při obsluze plynem vytápěné pece Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v tvářecích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip funkce bucharu a jeho technologických možností s využitím schématu Ústní ověření
b Popsat princip funkce hydraulického lisu a jeho technologických možností s využitím schématu Ústní ověření
c Popsat princip funkce mechanických lisů a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
d Popsat princip funkce příčné klínové válcovačky a kovacích válců a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
e Popsat princip funkce radiální a radiálně-axiální válcovačky kroužků a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
f Popsat princip funkce protlačovacího lisu a jeho technologických možností s využitím schématu Ústní ověření
g Popsat princip vodorovného kovacího stoje a jeho technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
h Popsat princip funkce ohýbačky plechů a ohraňovacího lisu a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
i Popsat princip funkce ohýbačky trubek a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
j Popsat princip funkce strojů pro tvarování trubek a dutých těles a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek volného kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní operace volného kování Ústní ověření
b Vysvětlit stupeň prokování Ústní ověření
c Vysvětlit přídavky na obrábění, technologické přídavky, konstrukci výkovku Ústní ověření
d Vysvětlit volbu režimu vychlazování výkovků Ústní ověření
e Vypracovat technologický postup volného kování podle technické dokumentace (např. kroužku nebo ohýbaného výkovku) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek zápustkového kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit třídění zápustkových výkovků Ústní ověření
b Vysvětlit přídavky na obrábění, technologické přídavky, konstrukce výkovku Ústní ověření
c Vypracovat technologický postup výroby zadaného zápustkového výkovku dle technické dokumentace (např. plochého výkovku nebo ozubeného kola) Praktické předvedení
d Vysvětlit zvláštnosti kování neželezných kovů Ústní ověření
e Popsat postup při stanovení norem času Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování technologických postupů pro kování za studena a za polotepla, bezvýronkové kování a řízené tváření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zvláštnosti kování za studena Ústní ověření
b Vysvětlit zvláštnosti kování za polotepla Ústní ověření
c Vysvětlit postup řízeného tváření Ústní ověření
d Vysvětlit postup bezvýronkového kování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení režimu tepelného zpracování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit binární diagram Fe-Fe3C Ústní ověření
b Vysvětlit normalizační žíhání Ústní ověření
c Vysvětlit kalení a popuštění, diagramy IRA (Izotermický rozpad austenitu) a ARA (Anizotermický rozpad austenitu) Ústní ověření
d Vysvětlit tepelné zpracování nástrojových ocelí Ústní ověření
e Vysvětlit tepelné zpracování slitin hliníku Ústní ověření
f Vysvětlit tepelné zpracování slitin mědi Ústní ověření
g Vysvětlit tepelné zpracování slitin titanu Ústní ověření
h Vysvětlit tepelné zpracování slitin niklu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení technologického postupu dokončování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup kalibrace výkovků Ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup tryskání a omílání výkovků Ústní ověření
c Vysvětlit technologický postup moření výkovků Ústní ověření
d Vysvětlit technologický postup leštění výkovků ze slitin hliníku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technických zkoušek v kovárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu destruktivního zkoušení výkovků Ústní ověření
b Vysvětlit podstatu nedestruktivního zkoušení výkovků Ústní ověření
c Prakticky předvést volbu místa odběru zkušebního materiálu pro zadané typy výkovků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování reklamací a stížností v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné příčiny nevyhovujících mechanických vlastností výkovků a navrhnout úpravu režimu tepelného zpracování Praktické předvedení
b Popsat možné příčiny nevyhovujících výsledků metalografického zkoušení výkovků Ústní ověření
c Popsat možné příčiny nevyhovujících výsledků ultrazvukové zkoušky výkovků a rozhodnout, zda je možná záchrana výkovku Praktické předvedení
d Popsat možné příčiny vzniku povrchových defektů výkovků Ústní ověření
e Popsat možné příčiny nevyhovující geometrie výkovků a rozhodnout, zda je možná záchrana Praktické předvedení
f Popsat způsob vyřizování reklamace výkovku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce se simulačními programy v kovárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat údaje, které je nutné zadávat při simulačních výpočtech v kovárnách Ústní ověření
b Vyjmenovat výstupy, které lze získat při simulačních výpočtech v kovárnách Ústní ověření
c Práce se simulačními programy při změnách vstupních údajů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v tvářecích nástrojích, jejich životnosti a renovaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vlivy působící na tvářecí nástroje a mechanizmy jejich poškození Ústní ověření
b Popsat materiály používané na tvářecí nástroje a navrhnout materiál pro konkretní nástoje Praktické předvedení
c Vysvětlit postupy používané při výrobě tvářecích nástrojů Ústní ověření
d Vysvětlit postup renovace tvářecích nástrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systémech a standardech jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení kvality v kovárenské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě (ISO 9001, ISO 9002) Ústní ověření
c Vysvětlit princip metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis - analýza možného výskytu a vlivu vad) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kovárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v kovárenské výrobě a uvést, na co je třeba se zaměřit na konkrétním pracovišti Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob kontroly a ukázat na příkladech dodržování technologických postupů v technologických procesech kovárenské výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vyhledat vzory dokumentace používané při zadávání technologických postupů a vysvětlit zásady jejího vedení Praktické předvedení
b Popsat a ukázat způsob archivace technologických postupů Praktické předvedení
c Provést zápis technologického postupu do používané dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-technik-techno-9b18#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška se bude skládat z části ústní a praktické. Praktická část zkoušky zaměřená na BOZP, technologické postupy (Vypracovat technologický postup výroby zadaného zápustkového výkovku podle technické dokumentace - např. plochého výkovku nebo ozubeného kola, vypracovat technologický postup volného kování podle technické dokumentace - např. kroužku nebo ohýbaného výkovku), obsluhu kovárenských pecí, odběr vzorků, reklamace technických parametrů výkovků se uskuteční v konkrétním kovárenském provozu.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SVAZ KOVÁREN ČR o. s.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.

Ostroj, a. s.