Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník výplachového servisu
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a význam vrtného výplachu a pracovních kapalin Ústní ověření
b Popsat používané chemikálie pro výrobu a úpravu vrtných výplachů a jejich funkce Ústní ověření
c Popsat technologii výplachového hospodářství Ústní ověření
d Definovat požadavky na dovoz surovin pro vrtný výplach a pracovní kapaliny dle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha a vyhodnocení chodu očišťovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip očišťování výplachu Ústní ověření
b Popsat funkce jednotlivých částí očišťovacího zařízení (centrifugy, flokulační stanice, čerpadla, síta, D-silter, D-sander) Ústní ověření
c Očistit výplach centrifugou a vyhodnotit účinnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Očistit výplach pomocí flokulační stanice a vyhodnotit účinnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kvalitativního rozboru vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání laboratorních přístrojů a zařízení potřebných pro rozbor výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy jednotlivých měření a analýz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace výplachového hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat denní hlášení (mud report) na základě provedeného rozboru výplachu Praktické předvedení
b Zapsat výstupní údaje získané z chodu očišťovacího zařízení do denního hlášení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Získávání informací o parametrech výplachu z technického projektu vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Z technického projektu vrtu získat informace o parametrech výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Údržba a opravy strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) Ústní ověření
b Popsat zásady údržby strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) dle technické dokumentace Ústní ověření
c Specifikovat náhradní díly strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) dle technické dokumentace Praktické předvedení
d Určit příčiny možných závad strojního zařízení výplachového hospodářství potřebného pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při vrtné činnosti Písemné a ústní ověření
b Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při podzemní opravě sondy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení pravidel, zásad dodržování bezpečnosti práce na pracovišti Ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
c Popsat základní pravidla požární ochrany na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč musí před zkouškou předložit:

  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uvedených v jednotce práce Pracovník výplachového servisu (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102354&kod_sm1=27).

 

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

  • Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie, těžba a zpracování surovin, geologie, hornictví nebo strojírenství, minimálně 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblastech výplachového hospodářství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba musí být držitelem platného oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
  • mobilní výplachová laboratoř na kompletně vybaveném vrtném pracovišti, včetně výplachového systému a očišťovacího zařízení
  • technický projekt vrtu
  • technický projekt podzemní opravy sondy
  • technická dokumentace vybraného strojního zařízení

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 300 až 380 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.