Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technik výplachového hospodářství
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a význam vrtného výplachu a pracovních kapalin Ústní ověření
b Popsat používané chemikálie pro výrobu a úpravu vrtných výplachů a jejich funkce Ústní ověření
c Popsat technologii výplachového hospodářství Ústní ověření
d Definovat požadavky na dovoz surovin pro vrtný výplach a pracovní kapaliny podle zadání a vytvořit interní objednávku pro sklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha a vyhodnocení chodu očišťovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip očišťování výplachu Ústní ověření
b Popsat funkce jednotlivých částí očišťovacího zařízení (centrifugy, flokulační stanice, čerpadla, síta, D-silter, D-sander) Ústní ověření
c Očistit výplach centrifugou a vyhodnotit účinnost Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Očistit výplach pomocí flokulační stanice a vyhodnotit účinnost Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kvalitativního rozboru vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání laboratorních přístrojů a zařízení potřebných pro rozbor výplachu Praktické předvedení
b Provést rozbor výplachu Praktické předvedení
c Popsat postupy jednotlivých měření a analýz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace výplachového hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat denní hlášení (mud report) na základě provedeného rozboru výplachu Praktické předvedení
b Zapsat výstupní údaje získané z chodu očišťovacího zařízení do denního hlášení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Získávání informací o parametrech výplachu z technického projektu vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat informace o parametrech výplachu z technického projektu vrtu Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Údržba a opravy strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) Ústní ověření
b Popsat zásady údržby strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) podle technické dokumentace Ústní ověření
c Specifikovat náhradní díly strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) podle technické dokumentace Ústní ověření
d Určit příčiny možných závad strojního zařízení výplachového hospodářství potřebného pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při vrtné činnosti Praktické předvedení
b Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při podzemní opravě sondy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení pravidel, zásad dodržování bezpečnosti práce na pracovišti Ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
c Popsat základní pravidla požární ochrany na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – (https://nsp.cz/jednotka-prace/vyplachovy-technik)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Při ověřování kritérií, u kterých je jako způsob ověření uvedeno Praktické předvedení a ústní ověření, uchazeč prakticky předvádí daný úkol dle zadání a po té je v případě potřeby zkušební komisí dále dotazován.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.