Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technik výplachového hospodářství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a význam vrtného výplachu a pracovních kapalin Ústní ověření
b Popsat používané chemikálie pro výrobu a úpravu vrtných výplachů a jejich funkce Ústní ověření
c Popsat technologii výplachového hospodářství Ústní ověření
d Definovat požadavky na dovoz surovin pro vrtný výplach a pracovní kapaliny dle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha a vyhodnocení chodu očišťovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip očišťování výplachu Ústní ověření
b Popsat funkce jednotlivých částí očišťovacího zařízení (centrifugy, flokulační stanice, čerpadla, síta, D-silter, D-sander) Ústní ověření
c Očistit výplach centrifugou a vyhodnotit účinnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Očistit výplach pomocí flokulační stanice a vyhodnotit účinnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kvalitativního rozboru vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání laboratorních přístrojů a zařízení potřebných pro rozbor výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy jednotlivých měření a analýz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace výplachového hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat denní hlášení (mud report) na základě provedeného rozboru výplachu Praktické předvedení
b Zapsat výstupní údaje získané z chodu očišťovacího zařízení do denního hlášení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Získávání informací o parametrech výplachu z technického projektu vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Z technického projektu vrtu získat informace o parametrech výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Údržba a opravy strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) Ústní ověření
b Popsat zásady údržby strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) dle technické dokumentace Ústní ověření
c Specifikovat náhradní díly strojního zařízení výplachového hospodářství potřebné pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) dle technické dokumentace Praktické předvedení
d Určit příčiny možných závad strojního zařízení výplachového hospodářství potřebného pro vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů (centrifugy, čerpadla a flokulační stanice) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při vrtné činnosti Písemné a ústní ověření
b Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při podzemní opravě sondy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení pravidel, zásad dodržování bezpečnosti práce na pracovišti Ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
c Popsat základní pravidla požární ochrany na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč musí před zkouškou předložit:

  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uvedených v jednotce práce Pracovník výplachového servisu (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102354&kod_sm1=27).

 

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.