Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prohlídky důlní závěsné lokomotivy podle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu důlní závěsné lokomotivy podle provozní dokumentace, kontrola a doplnění provozních kapalin (voda, nafta, olej) a provedení zápisu o kontrole Praktické předvedení
b Popsat a vysvětlit povinnosti řidiče při kontrole důlní závěsné lokomotivy podle pokynů pro obsluhu a údržbu důlní závěsné lokomotivy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Řízení a obsluha důlní závěsné lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit a obsluhovat důlní závěsnou lokomotivu Praktické předvedení
b Popsat a vysvětlit povinnosti řidiče důlní závěsné lokomotivy před zahájením provozu, v průběhu směny a po ukončení provozu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doprava materiálu po závěsné dráze v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle dopravního řádu pro dopravu na závěsné dráze v dole parametry dopravované soupravy, hmotnost naloženého materiálu a způsob jeho naložení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat možná rizika při dopravě hmot na závěsné dráze v dole a vysvětlit způsoby jejich eliminace Ústní ověření
c Popsat základní pravidla komunikace s dispečerem a inspekční službou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro nakládání, skládání a manipulaci s materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení pro nakládání, skládání a manipulaci s materiálem na vybraném překladišti Praktické předvedení
b Popsat zařízení pro nakládání, skládání a manipulaci s materiálem a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit zásady bezpečné obsluhy zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava osob na závěsné dráze v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení pro dopravu osob na závěsné dráze v dole Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit podmínky pro bezpečné provádění dopravy osob na závěsné dráze v dole Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění speciální dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výklad pojmů k problematice speciální dopravy Ústní ověření
b Popsat zařízení pro provádění speciální dopravy (dopravní a vázací prostředky) Ústní ověření
c Uvést a vysvětlit podmínky pro bezpečné provádění speciální dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy návěstí a předvěstí používané pro dopravu na závěsné dráze v dole a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Popsat dopravní značky používané pro dopravu na závěsné dráze v dole a jejich umístění a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
c Vysvětlit význam signálů používaných pro dopravu na závěsné dráze v dole Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

-splnění podmínek zdravotní způsobilosti uvedených v jednotce práce Řidič lokomotivy v dole (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30846&kod_sm1=27).

-musí být před zkouškou podle § 15 vyhl. č. 22/1989 Sb. doporučen pro tuto funkci na základě psychotechnické zkoušky

-musí mít nejméně tříměsíční praxi u tohoto druhu dopravy, dle Vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb., § 225, odst.4

-zácvik při provozu těchto strojů musí být nejméně 200 hodin, dle Vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb., § 15.

Zkoušející sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností.

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon daného povolání - je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy pro výkon této profese – především § 12, § 14, § 15 a § 225 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s

ČBÚ