Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský úpravář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v provozech úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky pracovníka úpravny u jednotlivých profesí Ústní ověření
b Vysvětlit zásady dodržování BOZP; popsat bezpečnost práce při provádění prací v úpravně Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní předpisy pro práci v úpravně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhledávání informací ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby zařízení úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních a provozních předpisů, z dokumentace výrobců obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných zařízení úpravny Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba postupu práce při řízení, obsluze a kontrole činnosti úpravny uhlí a při jejich běžné údržbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických a pracovních operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě zařízení v jednotlivých částech úpravny Praktické předvedení
b Určit podle technologického postupu nebo jiného dokumentu či podle pokynu postup práce vykonávané zařízením v jednotlivých částech úpravny Praktické předvedení
c Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla a pomůcky potřebné k nastavení a seřízení zařízení úpravny, k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha technologických linek (uzlů) na třídírně uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci procesu třídění uhlí Ústní ověření
b Provést základní úkony na přebíracích pásech (třídění uhlí, ruční rozbíjení velkých kusů nerostů) Praktické předvedení
c Obsluhovat zařízení třídírny (drtiče kamene a uhlí, dopravníky, vibrační síta, skluzy, sýpky) Praktické předvedení
d Kontrolovat chod zařízení třídírny surovin pochůzkovou činností a pozorováním Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržet při třídění nerostů a obsluze zařízení třídírny bezpečnostní a požární předpisy, ekonomická, ekologická a hygienická hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha technologických soustav filtrace a sušení koncentrátu uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci procesu filtrace a sušení koncentrátu uhlí Ústní ověření
b Obsluhovat hyperbarický filtr, diskový filtr, odstředivku KHD, termickou sušárnu, obsluhovat technologické soustavy při sušení flotačního koncentrátu uhlí, obsluhovat sušicí zařízení flotačního koncentrátu uhlí a uhelného prachu Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat chod zařízení filtrace a sušení surovin pochůzkovou činností a pozorováním Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat při procesu filtrace a sušení bezpečnostní a požární předpisy, ekonomická, ekologická a hygienická hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha velínu úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit k uvedení jednotlivá technologických okruhů do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést do provozu technologické okruhy úpravny Praktické předvedení
c Provést zápis naměřených hodnot a jejich porovnání se stanovenými parametry Praktické předvedení
d Popsat činnost obsluhy velínu Ústní ověření
e Odstavit zařízení z provozu a uvést ho do bezpečného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odebírání vzorků upraveného uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek upravených nerostných surovin v souladu s technologickou či provozní dokumentací Praktické předvedení
b Provést předepsaný záznam v provozní dokumentaci o odběru vzorků nerostných surovin Praktické předvedení
c Předat vzorek surovin spolu s jeho dokumentací k provedení analýzy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách zařízení úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací kontroly a průběh technologického procesu, jeho provozní údaje provozovaného zařízením úpravny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací údaje o chodu zařízení úpravny surovin, doplňování provozních hmot, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací údaje o poruchách a opravách zařízení úpravny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, seřizování, běžná údržba a odstraňování drobných závad zařízení úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat zařízení k úpravám nerostných surovin a provést jeho běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit provozní hmoty, opravit drobné závady) Praktické předvedení
b Seřídit chod, nastavit provozní podmínky a parametry zařízení úpravny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vážení a expedice produktů úpravny včetně evidence, provádění kontroly nakládky, dodržení čistoty produktu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces vážení a expedice produktů úpravny uhlí Ústní ověření
b Provést vážení produktu úpravny a zaznamenání do příslušné dokumentace Praktické a ústní ověření
c Popsat proces kontroly nakládky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/bansky-upravar-uhli#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB TU Ostrava

OKD, a. s.

Těžební unie

Kamenolom Javorka