Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský úpravář uhlí
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v provozech úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky pracovníka úpravny u jednotlivých profesí Ústní ověření
b Vysvětlit zásady dodržování BOZP; popsat bezpečnost práce při provádění prací v úpravně Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní předpisy pro práci v úpravně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhledávání informací ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby zařízení úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních a provozních předpisů, z dokumentace výrobců obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných zařízení úpravny Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba postupu práce při řízení, obsluze a kontrole činnosti úpravny uhlí a při jejich běžné údržbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických a pracovních operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě zařízení v jednotlivých částech úpravny Praktické předvedení
b Určit podle technologického postupu nebo jiného dokumentu či podle pokynu postup práce vykonávané zařízením v jednotlivých částech úpravny Praktické předvedení
c Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla a pomůcky potřebné k nastavení a seřízení zařízení úpravny, k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha technologických linek (uzlů) na třídírně uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci procesu třídění uhlí Ústní ověření
b Provést základní úkony na přebíracích pásech (třídění uhlí, ruční rozbíjení velkých kusů nerostů) Praktické předvedení
c Obsluhovat zařízení třídírny (drtiče kamene a uhlí, dopravníky, vibrační síta, skluzy, sýpky) Praktické předvedení
d Kontrolovat chod zařízení třídírny surovin pochůzkovou činností a pozorováním Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržet při třídění nerostů a obsluze zařízení třídírny bezpečnostní a požární předpisy, ekonomická, ekologická a hygienická hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha technologických soustav filtrace a sušení koncentrátu uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci procesu filtrace a sušení koncentrátu uhlí Ústní ověření
b Obsluhovat hyperbarický filtr, diskový filtr, odstředivku KHD, termickou sušárnu, obsluhovat technologické soustavy při sušení flotačního koncentrátu uhlí, obsluhovat sušicí zařízení flotačního koncentrátu uhlí a uhelného prachu Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat chod zařízení filtrace a sušení surovin pochůzkovou činností a pozorováním Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat při procesu filtrace a sušení bezpečnostní a požární předpisy, ekonomická, ekologická a hygienická hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha velínu úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit k uvedení jednotlivá technologických okruhů do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést do provozu technologické okruhy úpravny Praktické předvedení
c Provést zápis naměřených hodnot a jejich porovnání se stanovenými parametry Praktické předvedení
d Popsat činnost obsluhy velínu Ústní ověření
e Odstavit zařízení z provozu a uvést ho do bezpečného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odebírání vzorků upraveného uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek upravených nerostných surovin v souladu s technologickou či provozní dokumentací Praktické předvedení
b Provést předepsaný záznam v provozní dokumentaci o odběru vzorků nerostných surovin Praktické předvedení
c Předat vzorek surovin spolu s jeho dokumentací k provedení analýzy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách zařízení úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací kontroly a průběh technologického procesu, jeho provozní údaje provozovaného zařízením úpravny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací údaje o chodu zařízení úpravny surovin, doplňování provozních hmot, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací údaje o poruchách a opravách zařízení úpravny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, seřizování, běžná údržba a odstraňování drobných závad zařízení úpravny uhlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat zařízení k úpravám nerostných surovin a provést jeho běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit provozní hmoty, opravit drobné závady) Praktické předvedení
b Seřídit chod, nastavit provozní podmínky a parametry zařízení úpravny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vážení a expedice produktů úpravny včetně evidence, provádění kontroly nakládky, dodržení čistoty produktu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces vážení a expedice produktů úpravny uhlí Ústní ověření
b Provést vážení produktu úpravny a zaznamenání do příslušné dokumentace Praktické a ústní ověření
c Popsat proces kontroly nakládky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/bansky-upravar-uhli#zdravotni-zpusobilost).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství nebo hornictví nebo v oboru elektrotechnickém a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti povrchového dobývání nerostných surovin nebo ve funkci učitele praktického vyučování.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oboru strojírenství nebo hornictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti povrchového dobývání nerostných surovin nebo ve funkci učitele praktického vyučování.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo hornictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti povrchového dobývání nerostných surovin nebo ve funkci učitele praktického vyučování.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o stání báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí:

 

 • Zařízení třídírny (drtiče kamene a uhlí, dopravníky, vibrační síta, skluzy, sýpky, přebírací pásy)
 • technologické soustavy filtrace a sušení koncentrátu uhlí (hyperbarický filtr, diskový filtr, odstředivka KHD, termická sušárna, technologické soustavy při sušení flotačního koncentrátu uhlí, sušicí zařízení flotačního koncentrátu uhlí a uhelného prachu)
 • Vzorky upraveného uhlí
 • Plechy tloušťky alespoň 0,7 mm, ocelové tyče průměru alespoň 0,5 mm, zkrutky a matice, podložky, vázací dráty, těsnicí pryž, apod.
 • Provozní dokumentace pro záznam odkamenění uhlí
 • Provozní dokumentací pro záznam kontroly a průběh technologického procesu
 • Provozní dokumentací pro záznam údajů o chodu zařízení úpravny surovin
 • Provozní dokumentací pro záznam údajů o poruchách a opravách zařízení úpravny
 • Provozní dokumentace pro záznam vážení upraveného uýhlí
 • Nářadí, pomůcky, měřidla, nástroje používaní při činnosti báňského úpraváře uhlí

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB TU Ostrava

OKD, a. s.

Těžební unie

Kamenolom Javorka