Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce při obsluze plovoucího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky pracovníka Ústní ověření
b Popsat bezpečnostní předpisy pro obsluhu a řízení strojního zařízení i plavidla Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat stanovené záchranné prostředky na plavidle a povinnou lodní výbavu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby plovoucího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat provozní dokumentaci plovoucího stroje Písemné a ústní ověření
b Získat z provozní dokumentace obsluhovaného stroje relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu plovoucího stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Znalost funkce a konstrukce těžebního zařízení i plavidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a konstrukci těžebního zařízení Písemné a ústní ověření
b Popsat funkce a konstrukci plavidla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti plovoucího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy technologie povrchového dobývání nerostů z vody Písemné a ústní ověření
b Vypracovat technologický postup práce pro řízení, obsluhu a kontrolu činnosti plovoucího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést obsluhu plovoucího stroje při dobývání nerostů z vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba těžebního zařízení i plavidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit těžební zařízení i plavidlo, provést jeho běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit provozní hmoty, opravit drobné závady) Praktické předvedení
b Seřídit chod, nastavit provozní podmínky a parametry těžebního zařízení i plavidla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů plovoucího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřicích přístrojů informujících o průběhu činnosti plovoucího stroje Praktické předvedení s písemným záznamem
b Porovnat hodnoty odečtených údajů se stanovenými hodnotami a podle výsledku rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek plovoucího stroje Praktické předvedení s písemným záznamem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti a opravách těžebního zařízení i plavidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh provozu, dosažený výkon těžebního zařízení a plavidla Praktické předvedení s písemným záznamem
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách těžebního zařízení i plavidla Praktické předvedení s písemným záznamem
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o opravách těžebního zařízení i plavidla, doplňování provozních hmot, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení s písemným záznamem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30842).

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle § 18 vyhlášky MD č. 42/2015 Sb.

- průkaz způsobilosti k obsluze plovoucího stroje vydaný Státní plavební správou pro odbornost strojmistr ( § 15 vyhlášky MD č. 42/2015 Sb.)

- průkaz jeřábníka v případě, že bude obsluhovat plovoucí stroj s drapákovým rypadlem

- vyučení v oboru strojním nebo elektrotechnickém v případě, že bude obsluhovat těžební zařízení o vyšším výkonu než 100 m3.h-1

- splnění požadavků § 77 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Plovoucí stroj se skládá z:

plovákové těleso

bagrovací ústrojí

pohonný mechanizmus

lafeta

přední a zadní věž

kabina strojmistra

výsypka

manipulační prostředky

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravský štěrk, a. s.

Holcim (Česko), a. s.

M – SILNICE, a. s.