Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinnosti technického dozoru dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. Ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky používané při těžbě ropy a zemního plynu Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat vyhlášky, které řeší bezpečnost práce při těžbě ropy a zemního plynu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a výkresovou dokumentaci těžebních středisek (trasy toku těženého média a popis bezpečnostních prvků) Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat provozní a výkresovou dokumentaci těžebních středisek (používání výkresové dokumentace tlakových nádob) Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových Ústní ověření
b Obsluhovat vyhrazená technická zařízení tlaková a plynová ‒ uvést vybrané tlakové a plynové zařízení do provozu po odstávce zařízení a následně jej odstavit z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha nízkotlakých plynových kotelen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou nízkotlakých plynových kotelen Ústní ověření
b Obsluhovat nízkotlakovou plynovou kotelnu ‒ připravit ke spuštění, uvést kotelnu do provozu, zapsat naměřené hodnoty a následně odstavit kotelnu z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha elektrocentrál

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou elektrocentrál Ústní ověření
b Obsluhovat elektrocentrálu ‒ připravit ke spuštění, uvést elektrocentrálu do provozu, zapsat naměřené hodnoty a následně odstavit zařízení z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha plynových kompresorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou plynových kompresorů Ústní ověření
b Obsluhovat plynový kompresor ‒ zkontrolovat zařízení před spuštěním včetně provozních médií, uvést kompresor do provozu, zkontrolovat a zapsat naměřené hodnoty do provozní knihy, odstavit kompresor z provozu a uvést zařízení do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení plynových kompresorů s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat paragrafy vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., týkající se bezpečnosti práce a provozu Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=18).

Uchazeč musí před zahájením zkoušky předložit:

  • platné osvědčení na obsluhu vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových
  • platné osvědčení na obsluhu nízkotlaké plynové kotelny
  • platné osvědčení na obsluhu elektrocentrál
  • platné osvědčení na obsluhu plynových kompresorů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND, a. s.

MND Drilling & Services, a. s.