Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Mechanik geologickoprůzkumných zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce na pracovišti těžby ropy a zemního plynu Písemné a ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti těžby ropy a zemního plynu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Získávání podkladů z technické dokumentace potřebných pro výkon pracovních činností při obsluze a kontrole geologicko-průzkumných zařízení, při jejich ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, montážích a demontážích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci a schémata obsažená v návodech k obsluze nebo v servisní dokumentaci, vyčíst z nich především umístění prvků ke kontrole chodu a mazacích míst, seřizování a údržbu obsluhovaného strojního zařízení geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst projekt a technologický postup, vyčíst z nich druh a typ zařízení použitého pro danou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce při obsluze a kontrole činnosti strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumných zařízení, volba postupu práce při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly údržby strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení
b Vyčíst z provozní dokumentace postup při montáži a demontáži strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení
c Vypracovat technolgický postup kontroly strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení
d Zvolit postup obsluhy strojního zařízení odpovídající technologickým podmínkám práce geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat technolgický postup pro montáž a demontáž strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení informujících o průběhu, výsledcích činnosti a závadách strojních zařízení geologicko-průzkumných zařízení; diagnostikování poruch geologicko-průzkumných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti strojního zařízení geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjádřit údaje odečtené z měřidel ve správných veličinách a jednotkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro dané zařízení uvedenými v provozní dokumentaci a rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek nebo opravy zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách strojních zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu strojních zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při činnosti strojního zařízení geologicko-průzkumného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést uložení a údržbu nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze strojního zařízení geologicko-průzkumného zařízení Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Kontrola kladkostrojového systému geologicko-průzkumného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace relevantní informace stanovující závazná pravidla pro údržbu kladkostrojového systému geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha zdvihacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením dle příslušné normy Ústní ověření
b Předvést kontrolní činnost před manipulací se zdvihacím zařízením a vázacími prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a provést obsluhu kladkostrojového systému geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést údržbu zdvihacího zařízení dle norem a dokumentace výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést obsluhu strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést kontrolní činnost před zahájením provozu strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést kontrolní činnost při provozu strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést kontrolní činnost po odstavení strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést údržbu strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní předpisy související s obsluhou vyhrazených technických zařízení tlakových Ústní ověření
b Popsat zařízení s uvedením základních technických parametrů Ústní ověření
c Předvést kontrolní činnost a obsluhu vyhrazeného technického zařízení tlakového a plynového - uvést vybrané zařízení do provozu, provést kontrolu během provozu, odstavit zařízení z provozu a uvést ho do bezpečného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha elektrocentrál

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy související s obsluhou elektrocentrál Ústní ověření
b Popsat elektrocentrálu s uvedením technických parametrů Ústní ověření
c Popsat a provést obsluhu elektrocentrály - příprava ke spuštění, uvedení elektrocentrály do provozu, zápis naměřených hodnot a následné odstavení zařízení z provozu a uvedení do bezpečného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést kontrolní činnost před spuštěním, v průběhu provozu a po odstavení zařízení z provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat provádění údržby elektrocentrály Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=2181).

Uchazeč musí před zahájením zkoušky předložit:

  • doporučení na základě prohlídky lékařem
  • audio vyšetření s vyhodnocením lékařem
  • písemné potvrzení organizace zabývající se vrtnou činností a podzemními opravami sond o absolvování praxe v údržbě strojního zařízení a mechanických uzlů vrtné soupravy s nosností minimálně 50 tun a soupravy pro podzemní opravy sond s nosností minimálně 20 tun v rozsahu nejméně 200 hodin pod dohledem zkušeného mechanika geologicko-průzkumných zařízení.

dále musí předložit platné osvědčení pro obsluhu:

  • zdvihacího zařízení (vazačský a jeřábnický průkaz)
  • strojního zařízení (strojnický průkaz)
  • vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových
  • elektrocentrál

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.