Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce a provozu a ochrana zdraví při práci při obsluze kolesového nakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce na pracovišti Písemné a ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Získávání podkladů z norem, z technické dokumentace, potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti kolesových nakladačů a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojírenské výkresy, zejména výkresy a schémata kolesových nakladačů, obsažené v návodech k jejich obsluze nebo v jejich servisní dokumentaci, vyčíst z nich především podobu hlavních součástí, jejich počet, způsob jejich spojení, umístění ovládacích prvků stroje, prvků ke kontrole chodu a mazacích míst Praktické předvedení a ústní ověření
b Získat z provozní dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných kolesových nakladačů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti kolesových nakladačů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci kolesového nakladače a jeho využití. Určit základní části kolesového nakladače Písemné a ústní ověření
b Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě kolesových nakladačů Praktické ověření
c Určit podle provozní dokumentace či podle pokynů postup práce vykonávané kolesovým nakladačem ve vybrané technologické operaci Praktické ověření
d Zvolit samostatně nástroje, nářadí či pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla potřebná k nastavení a seřízení kolesového nakladače, k jeho řízení při provádění zadané technologické operace, k jeho běžné údržbě a drobným opravám Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti kolesových nakladačů, o signalizaci závad činnosti kolesových nakladačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti kolesového nakladače Praktické a ústní ověření
b Vyjádřit údaje, odečtené z měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti kolesových nakladačů ve správných veličinách a jednotkách Praktické a ústní ověření
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci kolesových nakladačů technologickým předpisem a podle výsledku rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha kolesového nakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu kolesového nakladače při technologickém procesu povrchové těžby Písemné a ústní ověření
b Popsat nedovolené činností při obsluze kolesového nakladače Písemné a ústní ověření
c Popsat činnost při zahájení provozu kolesového nakladače Písemné a ústní ověření
d Popsat činnost při provozu kolesového nakladače Písemné a ústní ověření
e Popsat činnost při odstavení kolesového nakladače z provozu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách kolesových nakladačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu kolesových nakladačů, o spotřebě energií, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu, jeho parametrů a podmínek, vykonávaného kolesovým nakladačem Praktické předvedení
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách kolesových nakladačů Praktické předvedení
d Zaznamenat v souladu s provozním předpisem předání a zajištění pracoviště Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba kolesového nakladače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup údržby kolesového nakladače s použitím provozní a servisní dokumentace Písemné a ústní ověření
b Popsat postup ošetření kolesového nakladače s použitím provozní a servisní dokumentace Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit způsob nastavení provozních podmínek a parametrů kolesového nakladače s použitím provozní a servisní dokumentace Ústní ověření
d Popsat způsob seřízení chodu kolesového nakladače s použitím provozní a servisní dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a odkládání lan kolesových nakladačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace, týkající se lan kolesových nakladačů, relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro údržbu a odkládání lan obsluhovaných kolesových nakladačů Praktické ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokládka vlečných kabelů 6 kV a manipulace s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci a pokládce vlečných kabelů podle příslušné normy Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha a údržba zdvihacího zařízení na kolesovém nakladači

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením podle příslušné normy Ústní ověření
b Popsat podle provozní a servisní dokumentace způsob údržby zdvíhacího zařízení kolesového nakladače Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění prací s otevřeným ohněm

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s otevřeným ohněm podle platné vyhlášky o požární bezpečnosti při svařování a normy povrchových dolů č. 277016 Ústní ověření
b Vyjmenovat povinnosti požární hlídky při a po práci s otevřeným ohněm Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zajišťování bezpečného a hospodárného provozu technických zařízení tlakových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povolené a zakázané činnosti při manipulaci s technickými zařízeními tlakovými podle příslušných norem Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na bezpečnost při práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30857).

 

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění požadavků § 77 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- doklad, že pracoval nejméně 3 roky při provozu velkostroje jako provozní zámečník, provozní elektrikář nebo hydraulikář nebo má úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického směru a pracoval nejméně 2 roky při provozu velkostroje; byl doporučen pro výkon této funkce na základě psychotechnické zkoušky; byl lékařem uznán schopným pracovat ve výškách; absolvoval výcvik v řízení příslušného typu stroje v rozsahu nejméně 200 hodin a absolvoval teoretické školení v řízení příslušného typu stroje - v případě, že má být nebo může být řidičem kolesového nakladače o výkonnosti větší než 3 150 m3.h-1 sypaných hmot

- doklad, že je vyučen v oboru strojním nebo elektrotechnickém a pracoval nejméně 2 roky při provozu velkostroje jako provozní zámečník, provozní elektrikář nebo hydraulikář nebo má úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického směru a pracoval nejméně 2 roky při provozu velkostroje; byl doporučen pro výkon této funkce na základě psychotechnické zkoušky; byl lékařem uznán schopným pracovat ve výškách; absolvoval výcvik v řízení příslušného typu stroje v rozsahu nejméně 100 hodin a absolvoval teoretické školení v řízení příslušného typu stroje - v případě, že má být nebo může být řidičem kolesového nakladače o výkonnosti od 630 do 3 150 m3.h-1 sypaných hmot.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Severočeské doly, a. s.