Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kameník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech kamenických prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pracovních postupech kamenických prací z hlediska výkonu pomocných prací Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
2

Pomocné práce při manipulaci se surovinou a hotovými výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pomocné práce při manipulaci, dopravě a skladování materiálů podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
b Provést pomocné práce při ukládání materiálů do pracovních prostorů strojů a zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést údržbu a úklid skladovacích prostor a zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pomocné práce při seřizování, opravách a údržbě strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pomocné práce při seřizování a údržbě strojů a zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
b Provést údržbu a úklid pracovních prostor strojů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pomocné práce při drcení kamene v drtičkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pomocné práce při drcení kamene v drtičkách Praktické předvedení s vysvětlením
b Provést údržbu a úklid pracovních prostor drtiček Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

Kritériem hodnocení může být:

  • proces (např. pracovní postup)

  • výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

  • proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR